I konkurs Programu ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD

19.12.2019

Termin składania: 03.03.2020

Kurs Euro 4,2706 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szczegółowe informacje o konkursie

Tematyka konkursu:
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z dwóch poniższych tematów:
• TOPIC 1 - Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems
• TOPIC 2 - Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące badania:

COUNTRY

FUNDER

FUNDER NAME

Austria

BMNT

Federal Ministry for Sustainability and Tourism

Belgium

EV-ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

Belgium

Hermesfonds/

VLAIO

Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid/Agentschap Innoveren en Ondernemen

Belgium

FWO

Research Foundation Flanders

Bulgaria

BNSF

Bulgarian National Science Fund

Denmark

DAFA

Ministry of Environment and Food, Danish AgriFish Agency

Estonia

MEM

Ministry of Rural Affairs

Estonia

ETAG

Estonian Research Council

Finland

MMM

Ministry of Agriculture and Forestry

France

ANR

The French National Research Agency

France

REGION BRETAGNE

The regional council of Brittany

Germany

BMEL

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Germany

BMBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Greece

GSRT

General Secretariat for Research and Technology

Hungary

NKFIH

National Research, Development and Innovation Office

Ireland

TEAGASC

TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority

Ireland

DAFM

Department of Agriculture Food and the Marine

Israel

InnovationAuth

National Technological  Innovation Authority

Italy

MIPAAF

Ministry of Agriculture Food and Forestry Policies

Latvia

VIAA

State Education and Development Agency

Norway

RCN

The Research Council of Norway

Poland

NCBR

National Centre for Research and Development

Romania

UEFISCDI

Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding

Spain

CTA

Corporación Tecnológica de Andalucía

Sweden

Formas

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

Switzerland

FOAG

Federal Office for Agriculture (FOAG)- Bundesamt für Landwirtschaft

Turkey

TUBITAK

The Scientific and Technological Research Council of Turkey

The Netherlands

LNV

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)

 
Data otwarcia naboru wniosków wstępnych:
18 grudnia 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
3 marca 2020 r., 13:00 CET

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
6 lipca 2020 r., 13:00 CET

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
IV kwartał 2020 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: HTTPS://ICTAGRIFOOD.EU

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Kurs euro:
1 EUR = 4,2706 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 18.12.2019 r.)

Status prawny konkursu:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie:
Call Announcement oraz na stronie internetowej Inicjatywy: https://ictagrifood.eu/.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska@ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
Tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów IV

Sekretariat konkursu:
e-mail: ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de

Dodatkowo informacji udzielają:
Livia Ortolani
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF, IT)
email: livia.ortolani.ext@politicheagricole.it
phone: +39 06 4665 5178/5076

Serenella Puliga
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF, IT)
email: s.puliga@politicheagricole.it
phone: +39 055 2492220

Johannes Pfeifer
Federal Office for Agriculture and Food (BLE, DE)
email: johannes.pfeifer@ble.de
phone : +49 228 6845 2634

Dokumenty do pobrania:
Przewodnik_kwalifikowalnosci kosztow_ICT-AGRI-FOOD
Informacja dla Wnioskodawców
Call Announcement