Konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence

14.01.2020

Dokumentacja dla konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence:

ZASADY KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja z 24.06.2020 r.)
 3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 24.06.2020 r.)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

         LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 2/1.1.1/2020 – Seal of Excellence

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (uwaga: aktualizacja dokumentu z 02.06.2020 r.)
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:
Pytania dotyczące konkursu można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres mailowy: konkurs111soe-finanse-at-ncbr.gov.pl;
• w pozostałych sprawach – na adres mailowy: konkurs111soe-at-ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu (0-22) 39 07 210 oraz (0-22) 39 07 385.

DOKUMENTY ARCHIWALNE 
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 23.06.2020)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 16.03.2020 r.) 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 23.06.2020)
Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (wersja archiwalna obowiązująca do 17.12.2019 r.)

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl