phone no. 22 39 07 129, 22 39 07 157, 22 39 07 161

e-mail: eksperci-at-ncbir.gov.pl