KODEKS ETYCZNY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NASZA MISJA

Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

Powyższą misję realizujemy poprzez inicjowanie i finansowanie programów ukierunkowanych na rozwój naukowy i technologiczny, które:
- wzmocnią współpracę między polską gospodarką a nauką;
- ułatwią polskim naukowcom pozyskiwania środków finansowych na badania z programów międzynarodowych;
- wspierają talenty i powodują lepsze wykorzystanie potencjału młodych naukowców;
- wspierają komercjalizację wyników badań i innych form ich transferu do gospodarki;
- popularyzują polskie osiągnięcia naukowe na rzecz ich wykorzystywania w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb społecznych;
- umacniają fundamenty innowacyjnej gospodarki.

WSTĘP

Niniejszy Kodeks zawiera zasady i wartości etyczne, które łączą pracowników Centrum i są punktem odniesienia dla ich działań. W oparciu o wskazane zasady i wartości Kodeks wyznacza standardy postępowania, wynikające z poczucia odpowiedzialności za działania wobec Beneficjentów i Partnerów Centrum.
Kodeks służy rozwojowi Centrum jako instytucji godnej zaufania, która stale doskonali sposób realizacji powierzonych jej zadań. Kodeks wspiera pracowników i Kierownictwo Centrum we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych, w tym kształtowaniu profesjonalnych relacji z Beneficjentami i Partnerami Centrum. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa transparentność w dysponowaniu środkami publicznymi, co stanowi warunek skutecznej realizacji misji Centrum. Kodeks wskazuje również na zasady jakie powinny obowiązywać w relacjach z Partnerami zewnętrznymi, a także pomiędzy pracownikami i Kierownictwem Centrum. Relacje te powinny być oparte na poszanowaniu prawa, uczciwości, bezstronności i życzliwości.
Pracownicy i Kierownictwo Centrum przyjmują zawarte w Kodeksie wartości i zasady postępowania oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w codziennej pracy. Uznają również, iż każde postępowanie nieuczciwe, nieetyczne lub niezgodne z prawem będzie stanowiło naruszenie Kodeksu niezależnie od tego, czy dane postępowanie w sposób wyraźny zostało wyszczególnione w Kodeksie.
Kierownictwo Centrum wymaga od siebie oraz od pracowników Centrum postępowania zgodnego z duchem Kodeksu. Dokłada wszelkich starań, aby stworzyć mechanizmy ułatwiające jego funkcjonowanie.

NASZE ZASADY I WARTOŚCI

Zasada celowości

Mamy świadomość nadrzędnego celu naszej pracy, która zgodnie z misją Centrum służy dobru publicznemu. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym i gospodarczym, aby skutecznie realizować programy Centrum, odpowiadając tym samym na ogólne potrzeby społeczne.


Zasada działania zgodnie z prawem

Realizujemy powierzone nam zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dbając o gospodarne wykorzystanie powierzonych nam środków publicznych.

Zasada profesjonalizmu

Wykonujemy swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, wykorzystując w najlepszy sposób posiadaną wiedzę i umiejętności. Stale podnosimy swoje kwalifikacje. Jesteśmy gotowi korzystać z wiedzy innych, jak również dzielić się wiedzą z innymi. Przyznajemy się do popełnionych błędów i staramy się je naprawiać.

Zasada przejrzystości

Wszelkie działania Centrum są prowadzone w sposób transparentny, przy zapewnieniu ochrony informacji niejawnych. Umożliwiamy Beneficjentom równy dostęp do informacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie i prawidłowej realizacji projektów.
Decyzje dotyczące finansowania projektów są podejmowane na podstawie przejrzystych zasad i podawane do wiadomości publicznej. Informacje stanowiące tajemnicę Beneficjentów traktujemy jako poufne.

Zasada odpowiedzialności

Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania i decyzje.
Czujemy się współodpowiedzialni za powodzenie projektów finansowanych przez Centrum. Służymy Beneficjentom pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów, jakie towarzyszą realizacji projektów.
Centrum, jako miejsce pracy, jest naszym wspólnym dobrem, o które dbamy i za które czujemy się odpowiedzialni.  Szanujemy mienie i dobre imię Centrum.

Zasada bezstronności

Nie ulegamy naciskom i wpływom powodującym naruszenie zasady celowości, praworządności lub profesjonalizmu oraz równo traktujemy wszystkich Beneficjentów. Przestrzegamy procedur mających na celu przeciwdziałanie konfliktom interesów, nie przyjmujemy żadnych korzyści majątkowych ani osobistych od Beneficjentów w związku z realizowanymi zadaniami oraz zachowujemy neutralność polityczną w realizacji naszych obowiązków.
Neutralność cechuje również nasze działania w obszarze polityki rekrutacji i rozwoju zawodowego, gdzie najważniejszą wskazówką są dla nas potrzeby w zakresie rozwoju zdolności i kompetencji, a także zapotrzebowanie Centrum na wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Zasada przyjaznego środowiska pracy

W Centrum przestrzega się praw pracowniczych i promuje politykę równych szans w zatrudnieniu.
Dyrekcja Centrum i przełożeni zapewniają pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pracy, sprawiedliwą ocenę ich działań oraz przejrzyste reguły wynagradzania. Stwarzają równe szanse rozwoju zawodowego, promując wysoką jakość pracy oraz powierzają pracownikom  zadania odpowiednie do ich kompetencji zawodowych.
Jako pracownicy Centrum dbamy o przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

Zasada współdziałania

W relacjach wewnętrznych i zewnętrznych kierujemy się szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością. Wykonując swe obowiązki, jesteśmy gotowi do współpracy i otwarci wobec innych. W sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu, dążymy do osiągnięcia porozumienia, przy poszanowaniu prawa do wyrażania swoich poglądów.


Zasada dążenia do rozwoju organizacji

Dążymy do doskonalenia Centrum: dbamy o nowoczesność rozwiązań, sprawność  systemów i procedur, efektywność komunikacji i ograniczanie biurokracji. Rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności w celu coraz lepszej realizacji postawionych nam zadań.

ZAKOŃCZENIE

Kodeks etyczny NCBR nie zastępuje ogólnie obowiązujących norm oraz prawa. Jest przewodnikiem, który wyznacza standardy zachowań, a jednocześnie integruje pracowników i Kierownictwo Centrum. Służy radą i pomocą w przypadku zaistnienia konfliktów lub wątpliwości o charakterze etycznym.
Kodeks ma także ułatwić pracownikom refleksję i odpowiedź na pytanie „Jak powinnam/powinienem się zachowywać, by pozostać w zgodzie ze wspólnie podzielanymi wartościami i misją Centrum?”. Nie należy przy tym zapominać o szczegółowych normach, które wiążą pracowników wykonujących zadania różnego typu. W tym przypadku, zasady Kodeksu powinny być stosowane wraz z tymi normami, które są dostosowane do specyfiki pełnionych obowiązków.
Kodeks jest dokumentem otwartym na sugestie nas wszystkich. Może być uaktualniany w zależności od potrzeb i zmian zachodzących w ramach Centrum i jego otoczenia.