Szanowni Państwo,

pragnąc uczynić zasady przyznawania patronatu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju bardziej przejrzystymi i czytelnymi dla wszystkich zainteresowanych, chcielibyśmy poinformować o przyjęciu następujących reguł, według których będą rozpatrywane wnioski o patronat.

  1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co do zasady, nie udziela patronatu wydarzeniom organizowanym przez podmioty prowadzące działalność komercyjną, których zakres działalności gospodarczej pokrywa się z tematyką wydarzenia.
  2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie udziela patronatów o charakterze długoterminowym lub stałym.
  3. Wnioski o udzielenie patronatu lub patronatu honorowego NCBR prosimy składać w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną, za pomocą formularza), nie później niż 5 tygodni przed planowanym wydarzeniem.
  4. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
  • pismo uzasadniające związek organizowanego wydarzenia a profilem działalności NCBR,
  • wypełniony formularz wniosku o przyznanie patronatu NCBR (plik do pobrania),
  • agendę/regulamin organizowanego wydarzenia.

5. Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpatrzony zostanie wyłącznie na pisemną prośbę organizatora wydarzenia.

6. Szczegółowych informacji na temat patronatów udziela Dział Komunikacji i Promocji.

Decyzja o przyznaniu Patronatu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Patronatu Honorowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zobowiązuje wnioskującego do niezwłocznego zamieszczenia logotypu NCBR na wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych (w szczególności na dedykowanej wydarzeniu lub aktywności stronie internetowej, plakacie, broszurze, folderze, roll-upie i innych) w sekcji Patronat albo Patronat Honorowy, w zależności od rodzaju przyznanego Patronatu. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku, w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o udzieleniu Patronatu lub Patronatu Honorowego NCBR, może skutkować jego natychmiastowym cofnięciem.

Organizator wydarzenia, które zostało objęte Patronatem lub Patronatem Honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zobowiązuje się jednocześnie do dostarczenia drogą mailową lub pocztową  podsumowania wydarzenia, które będzie zawierać dokumentację (zdjęcia, projekty, broszury itp.) potwierdzającą zamieszczenie logotypu Centrum na wszelkich wspomnianych wyżej materiałach, w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia. Niedopełnienie tego obowiązku przez podmiot organizujący, może skutkować odmową przyznania patronatu przyszłym wydarzeniom przez tenże organizowanym.

Prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail: media-at-ncbr.gov.pl, lub pocztą tradycyjną na adres NCBR: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa