Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap okres realizacji 01.01.2017 - 31.12.2019

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - IV etap został ustanowiony na podstawie uchwały Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 roku. Zgodnie z pkt 2 zał. nr 2 do ww. Uchwały Głównym Wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.


Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych  na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania,  których  wykorzystanie  przyczyni  się  do  znaczącego  ograniczenia  liczby  osób zatrudnionych  w  warunkach  narażenia  na  czynniki  niebezpieczne,  szkodliwe  i  uciążliwe  oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cele szczegółowe

  • stworzenie  możliwości  spełnienia  wymagań  wynikających  z  nowych  dokumentów  strategicznych  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
  • opracowywanie  i  doskonalenie  rozwiązań  umożliwiających  rozwój  i  zachowanie  zdolności  do  pracy  w  celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,
  • rozwój  metod  i  narzędzi  do  zapobiegania  i  ograniczania  ryzyka  zawodowego  w  środowisku  pracy,  z uwzględnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka,
  • poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
  • kształtowanie  i  promocja  kultury  bezpieczeństwa  przez  doskonalenie  zarządzania  bezpieczeństwem  i  higieną pracy  oraz  rozwój  nowoczesnego  systemu  edukacji  i  informacji  społeczeństwa  w  powiązaniu  z  całym  cyklem życia.

Cel programu wieloletniego jest realizowany w ramach dwóch części:
część A - program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
część B - program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 31,5 mln PLN.

IV Etap programu jest kontynuacją programu  wieloletniego  „Poprawa  bezpieczeństwa  i  warunków  pracy”,  którego  etap  I  został ustanowiony  uchwałą  nr  117/2007  Rady  Ministrów  z  dnia  3  lipca  2007 r.  do  realizacji  w    latach    2008-2010,   etap  II  uchwałą  nr  154/2010  Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. do realizacji w  latach 2011-2013, a etap III uchwałą nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. do realizacji w  latach  2014-2016.

W ramach części B ww. programu wieloletniego jest realizowanych 68 projektów, zgrupowanych w ramach czterech przedsięwzięć badawczych:

  1. Rozwój i zachowanie zdolności do pracy (18 projektów)
  2. Nowe i narastające czynniki ryzyka, związane z nowymi technologiami i procesami pracy (25 projektów);
  3. Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (20 projektów);
  4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa (5 projektów).