Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

okres realizacji 01.01.2008 - 31.12.2010


Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 117/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku.  Zgodnie z § 2 uchwały nadzór nad realizacją programu i wdrażaniem jego wyników został powierzony ministrowi właściwemu do spraw pracy. Głównym wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.


Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego i ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.


Cel programu wieloletniego jest realizowany w ramach dwóch części:
część A - program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
część B – program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z pismem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 15.01.2008 roku, zlecającym Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju prowadzenie całości działań związanych z zawieraniem umów, finansowaniem i rozliczaniem projektów rozwojowych objętych ww. programem wieloletnim.


W ramach części B programu wieloletniego w roku 2008 było realizowanych 61 projektów, a w 2009 roku 72 projekty badawcze rozwojowe (w tym 9 projektów wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu uzupełniającego ogłoszonego na tematy nieobjęte umowami), zgrupowane w pięciu przedsięwzięciach badawczych:

  1. Efektywne metody zarządzania kształtowaniem środowiska pracy z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (18 projektów);
  2. Zintegrowana ocena zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w środowisku pracy w aspekcie ograniczania ryzyka zawodowego (18 projektów);
  3. Nowe materiały i rozwiązania środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy (12 projektów);
  4. Badanie mechanizmów i opracowanie metod zapobiegania rozwojowi sytuacji wypadkowych (17 projektów);
  5. Doskonalenie systemów profilaktyki dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do zagrożeń wystąpieniem poważnej awarii oraz atmosfery wybuchowej (7 projektów).

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap

okres realizacji 01.01.2011 - 31.12.2013

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - II etap został ustanowiony na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 154/2010 z dnia 21 września 2010 roku.  Zgodnie z § 2 Uchwały Głównym Wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cel programu wieloletniego jest realizowany w ramach dwóch części:
część A - program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
część B – program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zgodnie z pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku, zlecającym Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju realizację części B programu) w wysokości 31,5 mln PLN.

II Etap programu jest kontynuacją programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionego na lata 2008-2010 Uchwałą Rady Ministrów Nr 117/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku.

W ramach części B ww. programu wieloletniego jest realizowanych 79 projektów, zgrupowanych w sześciu przedsięwzięciach badawczych:
1.    Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy (14 projektów);
2.    Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń czynnikami fizycznymi w środowisku pracy (16 projektów);
3.    Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń biologicznych w środowisku pracy
(8 projektów);
4.    Identyfikacja, ocena i ograniczanie zagrożeń psychofizycznych w środowisku pracy (13 projektów);
5.    Innowacyjne techniki i technologie dla poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy
(16 projektów).
6.    Metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem analizy efektywności ekonomicznej (12 projektów).

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – III etap okres realizacji 01.01.2014 - 31.12.2016

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - III etap został ustanowiony na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 126/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Zgodnie z pkt 2 zał. nr 2 do ww. Uchwały Głównym Wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cel programu wieloletniego jest realizowany w ramach dwóch części:


część A - program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
część B - program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zgodnie z pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2013 roku, zlecającym Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju realizację części B programu) w wysokości 31,5 mln PLN.

III Etap programu jest kontynuacją I etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionego na lata 2008-2010 Uchwałą Rady Ministrów Nr 117/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku oraz II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionego na lata 2011-2013 Uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2010 z dnia 21 września 2010 roku.

W ramach części B ww. programu wieloletniego jest realizowanych 75 projektów, zgrupowanych w czterech przedsięwzięciach badawczych:

  1. Rozwój i zachowanie zdolności do pracy (26 projektów);
  2. Nowe i narastające czynniki ryzyka, związane z nowymi technologiami i procesami pracy (19 projektów);
  3. Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (21 projektów);
  4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa (9 projektów).