29 lutego 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju zadanie związane z finansowaniem i monitorowaniem projektów badawczych, celowych oraz prac przygotowawczych do wdrożenia, realizowanych w ramach Przedsięwzięcia MNiSW „Inicjatywa Technologiczna I”. Podstawę prawną tej decyzji stanowi art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Po podpisaniu umów cesji praw i obowiązków, Centrum przejmie zobowiązania wynikające z 45 umów zawartych przez MNiSW z Beneficjentami „Inicjatywy technologicznej I” oraz podpisze nowe umowy na dofinansowanie wykonania tych projektów, mając na uwadze lepsze odzwierciedlenie treści Przedsięwzięcia w porównaniu z umowami zawartymi przez MNiSW.


W odniesieniu do 96 projektów, na dofinansowanie których MNiSW nie podpisało umów przed 29 lutego 2008 r., stroną umów będzie NCBR. Obowiązywać będą wzory umów przyjęte przez Centrum.

Zgodnie z decyzją Ministra, do monitorowania realizacji projektów oraz rozliczania umów, Centrum będzie stosować własne procedury. Beneficjentów Przedsięwzięcia zapraszamy do zapoznania się z nimi, jak również z wzorami raportów oraz wniosków o dokonanie płatności.

Do kontaktów Beneficjentów Przedsięwzięcia z NCBR uruchomiliśmy specjalny adres e-mailowy: initechI@ncbir.gov.pl.