Rozwój współczesnej gospodarki wymaga intensywnej współpracy strefy nauki z gospodarką. Kreatywność i innowacja stanowią istotny czynnik zwiększający konkurencyjność gospodarki. Program Kreator innowacyjności umożliwia realizację projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+ R.

Celem programu jest zwiększenie aktywności publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy, w szczególności poprzez:

  • rozwój systemów komercjalizacji wyników B+R z publicznych organizacji badawczych do przedsiębiorstw,
  • zintensyfikowanie w publicznych organizacjach badawczych działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej komercjalizacji wiedzy,
  • promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz pracowników jednostek naukowych.

Oczekiwanym efektem realizacji Programu jest wzrost liczby komercjalizowanych technologii i rozwiązań oraz:

  • wzrost liczby komercjalizowanych technologii i rozwiązań innowacyjnych,
  • rozwój sieci jednostek organizacyjnych wspierających przedsiębiorczość naukowców,
  • znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne wspierające przedsiębiorczość,
  • upowszechnienie informacji o możliwościach i korzyściach wynikających z tworzenia firm na bazie własności intelektualnej a w dalszej kolejności powstawanie tego typu firm,
  • rozpowszechnienie dobrych praktyk dotyczących komercjalizacji wiedzy i ochrony praw własności intelektualnej.