Wspólne przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, realizowanym we współpracy z podmiotem zewnętrznym. Celem przedsięwzięcia jest ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac B+R nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców lub inne instytucje publiczne.

Kto finansuje wspólne przedsięwzięcie

Budżet wspólnego przedsięwzięcia obejmuje środki pochodzące zarówno z Centrum jak i od partnera, który zobowiązany jest wnieść wkład w wysokości co najmniej 50%. Wspólne przedsięwzięcie służy realizacji znaczących prac badawczo-rozwojowych dlatego indykatywny budżet ustanowionego programu powinien wynosić minimum 100 mln zł. Część tych środków może stanowić wkład własny przedsiębiorców będących wykonawcami projektów B+R.

Kto może zostać partnerem Centrum

Partnerami Centrum we wspólnym przedsięwzięciu mogą zostać instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy. Wspólne przedsięwzięcia mogą być ustanawiane zarówno w formule dwustronnej jak i wielostronnej (z kilkoma partnerami). Partner współfinansuje projekty B+R wyłonione do realizacji, lecz nie może być ich wykonawcą.

Kto i w jaki sposób może otrzymać dofinansowanie w projekcie

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia wyłaniane są w trybie konkursowym. O dofinansowanie starać się mogą jednostki naukowe i przedsiębiorcy na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Wykonawcy projektów nie mogą być stroną umowy o ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia.

W jaki sposób ustanawiane są wspólne przedsięwzięcia?
Podjęcie rozmów na temat ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia jest inicjowane przez potencjalnego partnera zainteresowanego współpracą z Centrum. W ramach rozmów organizowane są spotkania przedstawicieli Centrum z potencjalnym Partnerem.
Po zakończeniu rozmów wstępnych, w celu ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia zainteresowany podmiot składa do Dyrektora Centrum oficjalne pismo zawierające propozycję ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia.
Propozycja ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia składana przez potencjalnego Partnera będącego przedsiębiorcą powinna zawierać następujące elementy:

 • opis potencjalnego Partnera (liczba pracowników, dane ekonomiczne, doświadczenie we wdrażaniu prac B+R, zaplecze naukowo-badawcze itp.);
 • proponowany okres realizacji wspólnego przedsięwzięcia;
 • proponowane cele wspólnego przedsięwzięcia;
 • proponowany budżet wspólnego przedsięwzięcia oraz wkład potencjalnego Partnera;
 • propozycje obszarów problemowych: tytuł,    cel, uzasadnienie potrzeby podjęcia prac B+R oraz oczekiwane rezultaty (w tym rezultaty ekonomiczne).


Propozycja ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia składana przez potencjalnego Partnera nie będącego przedsiębiorcą powinna zawierać następujące elementy:

 • zakres wspólnego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem potencjału Partnera;
 • opis potrzeb potencjalnego Partnera wynikających m.in. z realizowanej strategii rozwoju;
 • proponowany okres realizacji wspólnego przedsięwzięcia;
 • proponowane cele wspólnego przedsięwzięcia;
 • proponowany budżet wspólnego przedsięwzięcia oraz wkład potencjalnego Partnera (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania);
 • propozycje obszarów problemowych: tytuł; cel; uzasadnienie potrzeby podjęcia prac B+R oraz oczekiwane rezultaty.

Po przeprowadzeniu analizy złożonej propozycji  jest ona przekazywana do Rady Centrum celem zaopiniowania. Dalsze działania są uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Centrum.
W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Rady Centrum, Partner wraz z Centrum przystępują do uzgodnienia treści „Porozumienia w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia”.
W następnej kolejności obie strony przystępują do uzgodnienia Umowy wykonawczej regulującej szczegóły współpracy oraz Agendy Badawczej stanowiącej rozwinięcie złożonej Propozycji ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia. Centrum przeprowadza ewaluację ex-ante wspólnego przedsięwzięcia.
Projekt umowy wykonawczej wraz z Agendą Badawczą jest przekazywany do Rady Centrum celem zaopiniowania.
W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Rady Centrum, Umowa wykonawcza jest podpisywana przez obie strony. Załącznik do Umowy wykonawczej stanowi Agenda Badawcza.
Centrum i Partner przystępują do powołania Komitetu Sterującego składającego się z 7 członków: 3 wskazanych przez Partnera, 2 wskazanych przez Dyrektora Centrum, 1 wskazanego przez Radę Centrum oraz 1 wskazanego przez ministra właściwego ds. nauki.
Centrum wraz z Partnerem ogłaszają ramach wspólnego przedsięwzięcia konkurs na projekty badawczo-rozwojowe wpisujące się w Agendę Badawczą.

Dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia realizowane przez Centrum

 • BlueGas - obszar badawczy: wydobycie gazu łupkowego (wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.);
 • CuBR - obszar badawczy: metale nieżelazne (wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A.);
 • GEKON - obszar badawczy: ekologia (wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
 • RID - obszar badawczy: drogownictwo (wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad);
 • SYNChem - obszar badawczy: chemia (wspólnie z Synthos S.A.).

Wszelkie pytania, a także zgłoszenia do współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć przyjmowane są w trybie ciągłym na adres e-mail: wspolne.przedsiewziecia-at-ncbr.gov.pl

Wspólne przedsięwzięcia ustanawiane są na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788).