Program BroTech ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii między sferą nauki i gospodarki. Dzięki niemu, jednostki naukowe (JN), ale też mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) realizujące przedsięwzięcia z zakresu komercjalizacji wyników badań i transferu technologii mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii.

Zamierzeniem Programu jest wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce.

Obok usług doradczych związanych z transferem technologii, Program stwarza możliwość zakupu usług związanych z doradztwem w zakresie praw ochrony własności przemysłowej oraz tworzenia umów licencyjnych. Realizacja projektów w ramach BroTech pozwoli również na nawiązanie dialogu oraz zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy Wnioskodawcą i stroną zainteresowaną kupnem/sprzedażą technologii.