Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi PO IG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków PO IG 2007-13 wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.  


Całkowity budżet Programu wyniesie 250 mln zł.