Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że opracowany został nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Umowa), mający zastosowanie do programów międzynarodowych.
Zamieszczamy również minimalny zakres umowy konsorcjum, który powinien być zastosowany przy umowach konsorcjum.

Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

 

Nowy wzór wniosku o płatność dla Wykonawców projektów międzynarodowych

W związku ze zmianą wzorów dokumentów od 1 stycznia 2017 r. prosimy o stosowanie nowych wzorów wniosku o płatność zamieszczonych poniżej:

Prosimy Wykonawców projektów międzynarodowych o ich stosowanie. Ewentualne zapytania prosimy kierować do opiekunów  finansowych projektów.

Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - WERSJA ARCHIWALNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że opracowany został nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Umowa), mający zastosowanie do programów krajowych i międzynarodowych. Nowy wzór Umowy będzie miał zastosowanie do wszystkich umów zawieranych po dacie zamieszczenia Umowy na stronie www.ncbr.gov.pl.

Szczegółowe warunki realizacji projektu określone zostały w Warunkach ogólnych realizacji projektu (Warunki ogólne), stanowiących integralną część Umowy. Zmiana postanowień Warunków ogólnych, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Jedyną wiążącą treścią Warunków ogólnych jest dokument zamieszczony na stronie www.ncbr.gov.pl, a wszelkie rozbieżności interpretacyjne dotyczące treści wersji Warunków ogólnych będą rozstrzygane w oparciu o ich brzmienie zamieszczone na ww. stronie. Warunki ogólne wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie www.ncbr.gov.pl, z mocą obowiązującą od daty zawarcia Umowy. Każda zmiana brzmienia Warunków ogólnych wchodzi w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie www.ncbr.gov.pl.