Beneficjent – zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Dofinansowanie oznacza tę część wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która zostanie zrefundowana ze środków publicznych.

Dotacja rozwojowa – wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z środków UE lub projektów realizowanych w ramach tych programów.

Działanie – Instrument pomocy wdrażający priorytet operacyjny w ramach programu operacyjnego, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji; grupa projektów realizujących ten sam cel w ramach priorytetu programu operacyjnego.

Generator Wniosków oznacza aplikację komputerową służącą do poprawnego i zgodnego z wymaganiami formalnymi wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

Instrukcje wykonawcze IP – Procedury Instytucji Pośredniczącej opisujące tryb realizacji zadań związanych z wdrażaniem priorytetu programu operacyjnego;

Instytucja Pośrednicząca – organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.

Instytucja Wdrażająca (IW)/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) – podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań.

Instytucja Zarządzająca oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programów operacyjnych.

Komitet Monitorujący oznacza Komitet Monitorujący Program, którego rolą jest czuwanie nad efektywnością i jakością wdrażania Programu.

Nieprawidłowości oznaczają wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego przez Beneficjenta lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizowanych Działań. Nieprawidłowości mają miejsce wskutek czynu lub zaniedbania ze strony Beneficjenta lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które to czyny lub zaniedbania naraziłyby lub mogły narazić na szkodę ogólny budżet Wspólnot lub budżety którymi one zarządzają. Nieprawidłowości to również każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej.

Ostateczny Odbiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Plan wykonawczy – ramowy dokument programowy, tworzony w przypadku, gdy cele rozwoju mogą być osiągnięte przez dwa lub więcej skoordynowane ze sobą programy operacyjne.

Pomoc Techniczna oznacza działania przygotowawcze, monitorujące, oceniające oraz kontrolne, finansowane z poszczególnych funduszy strukturalnych w celu zapewnienia właściwego ich wydatkowania i obejmujące: studia, w tym studia o charakterze ogólnym, pomoc doradczą, wymianę doświadczeń i informacji skierowanych do partnerów społecznych i gospodarczych, beneficjentów pomocy oraz ogółu społeczeństwa, a także instalację, funkcjonowanie i wzajemne połączenie skomputeryzowanych systemów zarządzania, monitorowania i oceny wykorzystania funduszy strukturalnych oraz poprawę metod oceny i wymianę informacji w tym zakresie.

Porozumienie oznacza dokument określający szczegółowy zakres kompetencji przekazanych Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju przez Instytucję Zarządzającą, w zakresie zarządzania (w tym finansowego), monitorowania, sprawozdawczości kontroli, ewaluacji oraz praw i obowiązków stron w tym zakresie.

Priorytet – priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.

Projekt oznacza przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między beneficjentem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt Pomocy Technicznej to przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

Publiczne środki krajowe oznacza tę część dofinansowania projektów, która pokrywana jest ze środków budżetu państwa, w tym środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Publiczne środki krajowe pozostające w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wykorzystywane są również w celu dofinansowania projektów pomocy technicznej realizowanych przez Centrum.

Publiczne środki wspólnotowe oznacza tę część dofinansowania projektów w ramach działań oraz pomocy technicznej, która jest pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w przypadku PO IG i PO IiŚ lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w przypadku PO KL.

System kontroli – jest wbudowany w strukturę jednostki i poszczególne procesy zachodzące w jednostce, jako narzędzie wspomagające kierownika jednostki. Na system składają się procedury, menedżerowie, pracownicy, procedur, organizacja i kultura jednostki.

Wdrażanie – w odniesieniu do programów operacyjnych jest to wykonanie projektu, programu. Etap wdrażania następuje po etapie programowania.

Wniosek o dofinansowanie oznacza wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu realizacji projektu.

Współfinansowanie krajowe – wkład środków krajowych do programów lub projektów realizowanych przy udziale środków publicznych UE. Wydatki kwalifikowane oznaczają wydatki poniesione w ramach programów operacyjnych zgodnie z następującymi kryteriami:

  • spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego,
  • wydatków określonych szczegółowo przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.,
  • dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych (w ramach pomocy, na zasadach i w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

O kwalifikacji wydatków decydują przepisy wspólnotowe oraz wytyczne IZ.

Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego programu.

Wstrzymanie płatności – w sytuacji gdy w systemie zarządzania i kontroli programu lub priorytetu istnieje poważna wada mająca wpływ na rzetelność procesu certyfikacji wydatków (np.: wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków związany jest z poważną nieprawidłowością, która nie została poprawiona; stworzone systemy zarządzania i kontroli funkcjonują nieskutecznie, a co za tym idzie, IZ nie jest w stanie zapobiegać, wykrywać oraz korygować ewentualnych nieprawidłowości oraz odzyskiwać nienależnie wypłaconych kwot wraz z odsetkami), IP powinna wstrzymać na wniosek IZ lub z własnej inicjatywy – o ile sama wykryła takie wady, proces certyfikacji i dokonywania płatności w ramach priorytetu. Proces ten może zostać wznowiony dopiero po podjęciu skutecznych działań naprawczych.

Zespół Konkursowy – oznacza Zespół Konkursowy, powołany w celu dokonania merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków o dofinansowanie.