INFORMACJE O PROGRAMIE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 (NSRO).

Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten powiązany jest z celami stawianymi przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE - odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską.     
Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty.
PO IG był przedmiotem długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską oraz konsultacji społecznych. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia PO Innowacyjna Gospodarka.

CELE PO IG

Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • Zwiększenie znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.


WSPARCIE ZE  ŚRODKÓW EFRR W RAMACH PO IG

Dofinansowanie oferowane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka przeznaczone jest dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności i znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę w skali całego kraju. PO Innowacyjna Gospodarka przewiduje kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R jako działań przyczyniających się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim oraz na rynkach międzynarodowych i w konsekwencji kreujących trwałe i lepsze miejsca pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Poprzez dofinansowanie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorców, zapewniającej podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla gospodarki wsparcie uzyska sektor nauki działający na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

W celu ułatwienia tworzenia, transferu oraz wdrożenia nowych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych przez przedsiębiorców, wsparciem zostanie objęte szeroko rozumiane otoczenie biznesu, w szczególności o znaczeniu ponadregionalnym. Jednocześnie wsparciem objęte zostaną kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki instytucje wspierające wzrost innowacyjności firm oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym sieci tych instytucji, silne ośrodki innowacyjności oraz instytucje dostarczające kapitał na realizację przedsięwzięć innowacyjnych.

Działania te będą realizowane w ramach dziewięciu priorytetów PO IG. W poszczególnych priorytetach planuje się dotować: naukę, która może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań, warunki dla rozwoju tej nauki i jej współpracy z biznesem, firmy, które te rozwiązania mogą komercjalizować, firmy, które mają innowacyjne projekty, promocję polskich produktów i firm, które mogą podbić globalne rynki, informatyzację gospodarki i administracji.


PRIORYTETY PO IG:

• Oś Priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
• Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R.
• Oś Priorytetowa 3 - Kapitał dla Innowacji.
• Oś Priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
• Oś Priorytetowa 5 - Dyfuzja innowacji.
• Oś Priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
• Oś Priorytetowa 7 - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
• Oś Priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.
• Oś Priorytetowa 9 - Pomoc techniczna.

Z JAKICH ŚRODKÓW FINANSOWANY JEST PO IG?
Realizacja PO IG finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85 %) oraz środków krajowych (budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 15 %).
Kwota przewidziana na realizację całego Programu wynosi 9 711 mld EUR
z czego na realizację Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii  oraz  Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R przeznaczono kwoty po 1,3 mld EUR.

CROSS FINANCING?
W ramach priorytetów PO IG przewidziano możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o koszty, które są charakterystyczne i kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadzie tzw. finansowania krzyżowego „cross-financing".

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR).
Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu - tzw. Instytucje Pośredniczące (IP):  

  • Ministerstwo Gospodarki (MG) - dla Priorytetu III,IV,V oraz VI.
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) - dla Priorytetu I i II.
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) - dla Priorytetu VII i VIII.

Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Szczegółowym opisem priorytetów w ramach PO IG.