Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych pn. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii miał na celu opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu sektora energetyki na środowisko. Rozwiązania te ułatwiają ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz osiągnięcie celów UE określonych w Strategii 3x20 (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% i redukcja emisji CO2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do roku 1990). Wyniki programu są istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych i technologii bazujących na głównym polskim surowcu paliwowym, jakim jest węgiel, a także na innych dostępnych w Polsce źródłach energii pierwotnej.

W ramach programu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w wysokości blisko 300 mln. zł wykonawcom 4 zadań badawczych. Realizacja zadań badawczych rozpoczęła się w 2010 r. i trwała do 2015 r.

Zadania badawcze:

  1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin (lider konsorcjum – Politechnika Śląska);
  2. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 (lider konsorcjum – Politechnika Częstochowska);
  3. Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej (lider konsorcjum – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica);
  4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych (lider konsorcjum – Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN).