W ramach programu strategicznego Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej realizowane jest zadanie badawcze mające na celu utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej, która ułatwi dotarcie do sieciowych zasobów wiedzy przedstawicielom nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Zadanie realizowane jest przez sieć naukową złożoną z 16 wiodących w tym temacie jednostek naukowych, którym przewodniczy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Czas realizacji wynosi 36 miesięcy (od sierpnia 2010 do sierpnia 2013). Dofinansowanie udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to blisko 60 mln zł.

Oczekiwane główne wyniki realizacji zadania badawczego, to powstanie:

  • zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego pozyskanie wiedzy z wielu rozproszonych i niejednorodnych baz danych,
  • wielofunkcyjnego repozytorium cyfrowych danych źródłowych, umożliwiającego bezpieczne, i długoterminowe ich przechowywania oraz udostępnianie,
  • uniwersalnej, otwartej platformy repozytoryjnej, hostingowej i komunikacyjnej, umożliwiającej eksploatację własnego oprogramowania aplikacyjnego oraz udostępnianie informacji i usług za pomocą serwerów organizacji hostingowej.