Celem projektu strategicznego Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wdrożenie przyczyni się do minimalizacji zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Tematy zadań badawczych są zgodne z zaleceniami powoływanych komisji, które od 2000 r. na zlecenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wyjaśniały przyczyny i okoliczności wypadków w kopalniach.

Zespoły badawcze biorące udział w realizowanym projekcie opracowują m.in. zasady projektowania robót górniczych oraz reguł pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego. Eksperci pracują również nad stworzeniem aparatury umożliwiającej przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Program zwiększy bezpieczeństwo pracy w kopalniach również dzięki opracowaniu funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej oraz systemu gazometrycznego, powodującego natychmiastowe wyłączenie zasilania energią elektryczną w razie nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

Zadania badawcze realizowane są przez konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, zarówno MSP jak i dużych spółek węglowych. Udział środków własnych przedsiębiorstw wynosi ok. 25% całkowitych kosztów.

Strategiczny projekt badawczy obejmuje 12 zadań badawczych:

1. Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych  w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją

Lider konsorcjum - Główny Instytut Górnictwa

2. Opracowanie zasad  projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Lider konsorcjum - Główny Instytut Górnictwa

3. Opracowanie zasad  pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Lider konsorcjum - Instytut Mechaniki Górotworu PAN

4. Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Lider konsorcjum - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

5. Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych

Lider konsorcjum - Politechnika Śląska

6. Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Lider konsorcjum - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

7. Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Lider konsorcjum - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

8. Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych

Lider konsorcjum - Główny Instytut Górnictwa

9. Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym

Lider konsorcjum - Instytut Mechaniki Górotworu PAN

10. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny


Lider konsorcjum - Politechnika Wrocławska

11. Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych

Lider konsorcjum - Centralny Instytut Pracy - PIB

12. Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych

Lider konsorcjum - Politechnika Śląska

Całkowity budżet projektu strategicznego wynosi ponad 27 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu NCBR  - ponad 20,5 mln zł.