Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowanego przez Radę  NCBR, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

  • Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.


Rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno -gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu oraz  wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2016-2021 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych.

Aktualnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są działania związane z przygotowaniem do wdrażania Programu. Ze względu na konieczność uszczegółowienia zakresu tematycznego konkursu i ukonstytuowanie Komitetu Sterującego Programu ogłoszenie I konkursu przesunięte zostało na II kwartał 2016 roku. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu.


Do pobrania: TECHMATSTRATEG


W związku z akceptacją, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmian w treści Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG w części dotyczącej ramowego harmonogramu oraz planu finansowego zamieszczamy Program w wersji zaktualizowanej.

Do pobrania: Program TECHMATSTRATEG


Suplement do programu