Dyrektor
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza konkursy

na wykonanie projektów w ramach strategicznego projektu badawczego

pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach:

 1. Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym (ogłoszenie konkursowe)
 2. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny (ogłoszenie konkursowe)
 3. Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych (ogłoszenie konkursowe)
 4. Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych (ogłoszenie konkursowe)


Wniosek należy sporządzić i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym osf.opi.org.pl. Termin składania wniosków upływa w dniu 9 stycznia 2013 r. o godzinie 16.00.
Dodatkowo należy dostarczyć do NCBR wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami w terminie 7 dni roboczych po dniu zamknięcia naboru Wniosków w systemie OSF, tj. do dnia 18 stycznia 2013 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 39 07 274, 22 39 07 275, 515 061 514, 515 061 524 lub 515 061 520.

Dokumenty konkursowe i wzory załączników do wniosku:

 1. Regulamin przeprowadzania konkursów
 2. Wzór wniosku na wykonanie projektu (PDF)
 3. Wymagane elementy umowy konsorcjum
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną


Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (Dz. U. Nr  96, poz. 616, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200),
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411),
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.