1. Czy wysoko wykwalifikowany personel, zatrudniony do wykonania zadań w ramach projektu realizowanego u przedsiębiorcy, musi posiadać obywatelstwo polskie?
Wysoko wykwalifikowany personel zatrudniany u przedsiębiorcy nie musi posiadać obywatelstwa polskiego. Powinien być za to zatrudniony na stałe w organizacji badawczej, która oddeleguje go do wykonania zadań w projekcie realizowanym u przedsiębiorcy.

2. Czy organizacja badawcza, z której oddelegowany zostanie pracownik do projektu realizowanego u przedsiębiorcy, musi znajdować się
na terytorium Polski?

Organizacja badawcza, z której oddelegowany zostanie pracownik do wykonywania zadań
w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę nie musi posiadać siedziby na terytorium Polski.

3. Ilu wysoko wykwalifikowanych pracowników może zatrudnić przedsiębiorca korzystając z dofinansowania w ramach Programu KadTech i na jaki okres?
Zasady zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w ramach Programu KadTech opisane są w rozdziale „Przeznaczenie i warunki dofinansowania” w regulaminie konkursu.

4. Czy w ramach Programu KadTech można uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie osoby mającej tytuł inżyniera, która nie jest aktualnie zatrudniona w organizacji badawczej?
Nie, zatrudniona w ramach projektu osoba musi być oddelegowana z organizacji badawczej, co oznacza, że musi być aktualnie pracownikiem danej organizacji.

5. Czy w przypadku, gdy osoba jest zatrudniona w organizacji badawczej
w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na pół etatu) może być zatrudniona równocześnie u przedsiębiorcy w ramach Programu KadTech (np. na pół etatu), zachowując równocześnie miejsce pracy w organizacji badawczej?

Warunkiem zatrudnienia pracownika w ramach Programu KadTech jest otrzymanie przez tego pracownika urlopu bezpłatnego w organizacji badawczej celem podjęcia zatrudnienia
u beneficjenta na podstawie porozumienia o oddelegowaniu pracownika zawartego pomiędzy beneficjentem a organizacją badawczą. W okresie realizacji projektu pracownik nie wykonuje obowiązków z tytułu umowy o pracę w organizacji badawczej, może być natomiast w niej zatrudniony w innej formie.

6. Czy dofinansowanie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu ze środków Programu KadTech obejmuje tylko dofinansowanie zatrudnienia osób „oddelegowanych” z organizacji badawczej, czy dotyczy również innych wysoko wykwalifikowanych osób zatrudnionych u przedsiębiorcy do realizacji innowacyjnego projektu?
Zgodnie z definicją podaną w Regulaminie Programu KadTech do „wysoko wykwalifikowanego personelu” zaliczane są „osoby wykonujące projekty w ramach działalności innowacyjnej u przedsiębiorcy” (słownik pojęć, pkt.4, ppkt c). Należy przez to rozumieć osoby, które pracują (są aktualnie zatrudnione) u przedsiębiorcy i będą zaangażowane do realizacji innowacyjnego projektu, stanowiącego podstawę ubiegania się przedsiębiorcy o środki z Programu KadTech.
Osoby te należy jednak odróżniać od osób, które przedsiębiorca może zatrudnić korzystając
z dofinansowania w ramach Programu. Zgodnie z definicją „zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu” (słownik pojęć, pkt 9), dofinansowanie zatrudnienia dotyczy wyłącznie osób, które zostaną „oddelegowane z organizacji badawczej” na czas określony do pracy u przedsiębiorcy, posiadające pięcioletnie doświadczenie zawodowe i dwuletni staż pracy w organizacji badawczej. Są to osoby o statusie „pracownika naukowo-badawczego” lub „posiadające tytuł zawodowy inżyniera”, wymienione w definicji wysoko wykwalifikowanego personelu (słownik pojęć, pkt.4, ppkt a) i b), dla których przedsiębiorca zobowiązany jest stworzyć nowe miejsca pracy w związku z realizacją projektu, jako że osoby te będą wykonywały zadania badawcze lub prace rozwojowe, lub działania innowacyjne w ramach projektu.

7. Czy dofinansowanie w ramach Programu KadTech wchodzi w skład pomocy
de minimis?

Dofinansowanie udzielane w ramach KadTech nie stanowi pomocy de minimis, lecz jest pomocą publiczną na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008r. z dnia 6 sierpnia 2008 r.  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

8. Jakie rodzaje kosztów mogą być dofinansowane w ramach Programu KadTech, oprócz kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu?
Katalog usług wsparcia innowacji, które mogą być dofinansowane w ramach Programu, znajduje się w rozdziale pierwszym, pkt 5 regulaminu konkursu.

9. Czy w ramach usługi korzystania ze specjalistycznego sprzętu możliwe jest uzyskanie dofinansowania kosztów korzystania z komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem (np. CAD)?
Katalog dofinansowywanych usług wsparcia innowacji w ramach Programu KadTech obejmuje m.in. korzystanie z wyspecjalizowanej aparatury (Rozdz. I, pkt 5 ppkt a Regulaminu I konkursu). Oznacza to, że w ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na korzystanie ze specjalistycznego sprzętu udostępnionego Beneficjentowi, bądź na usługę z wykorzystaniem tego sprzętu.

10. W jaki sposób odbywa się wybór dostawców usług wsparcia innowacji dofinansowywanych w ramach Programu KadTech?
Wybór dostawcy usług odbywa się na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, beneficjent zobowiązany jest do udokumentowania zebrania co najmniej trzech ofert, ważnych na dzień dokonywania zakupu towaru lub usługi, otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zawierające opis przedmiotu zakupu, termin składania ofert i kryteria oceny. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić powyższą dokumentację na żądanie Centrum. Jeżeli na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towaru lub usługi, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stwierdzającego ten fakt (§ 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie).

11. Jak długo może trwać projekt realizowany u przedsiębiorcy? Jak długo może trwać okres dofinansowania przez NCBiR? Jaki jest wymagany termin wdrożenia wyników realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu KadTech?
Okres dofinansowania NCBiR w projekcie realizowanym u przedsiębiorcy może trwać do 3 lat. Zgodnie § 8 ust. 6 umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji o wdrożeniu wyników projektu w terminie 30 dni po upływie 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

12. Czy planuje się kolejne edycje ww. programu?
Jeśli zainteresowanie Programem okaże się znaczące, planowane są jego kolejne edycje.

13. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją rolną może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu KadTech?
Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych objętych Załącznikiem I Traktatu
o funkcjonowaniu UE (Art. 34 Rozp. WE 800/2008) to nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania (pomocy publicznej) w ramach Programu KadTech.

14. Czy przedsiębiorstwo zatrudniające wysoko wykwalifikowany personel musi posiadać  wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) ?
Wnioskodawcą może być podmiot, który posiada osobowość prawną (przyznaną wprost na mocy szczególnych przepisów prawnych) i prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli podmiot nie podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców a posiada osobowość prawną i jest przedsiębiorcą, może złożyć inny niż KRS dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej np. wpis do EDG (Ewidencji Działalności Gospodarczej).

15. Czy w przypadku spółki posiadającej kilku wspólników wymagane jest specjalne upoważnienie do podpisania wniosku o dofinansowanie przez jednego wspólnika w imieniu pozostałych, czy też wystarczy tylko zapis w umowie spółki o reprezentowaniu jej przez wspólnika?
Spółka podpisuje wniosek według zasad takich, jak składa każde oświadczenie woli. Regulują to przepisy kodeksu spółek handlowych oraz wewnętrzne przepisy spółek (np. umowa, statut). Jeżeli z regulacji tych wynika, że w imieniu całej spółki oświadczenia woli składa jeden wspólnik, to nie potrzeba osobnego pełnomocnictwa.

16. Czy doświadczenie zawodowe wysoko wykwalifikowanego personelu może być udokumentowane umową o wolontariat?
Doświadczenie zawodowe interpretowane jest wąsko, tzn. wykluczając formy wolontariatu, działalności społecznej, etc.  "Wysokie kwalifikacje zawodowe" pracownika, ze względu na które beneficjent otrzymuje pomoc publiczną,  powinny wynikać z zatrudnienia, bo tak powszechnie rozumie się doświadczenie zawodowe. Ustawodawca uwzględnił jedynie wliczenie do doświadczenia zawodowego okresu studiów doktoranckich.

17. Czy jeśli przedsiębiorca rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to do wniosku o dofinansowanie może załączyć uproszczony bilans lub wydruk z książki podatkowej za ostatni rok obrotowy?
Tak, w opisanym przypadku wystarczające jest złożenie przez Wnioskodawcę powyżej wymienionych dokumentów zamiast sprawozdania finansowego, wymienionego w Regulaminie Programu KadTech (Rozdz. 3  ust.7, pkt f) – załączniki dot. Wnioskodawcy).

18. Czy wysoko wykwalifikowany pracownik może być zatrudniony w ramach więcej niż jednego projektu realizowanego przez różnych przedsiębiorców w Programie KadTech?
Tak, wysoko wykwalifikowany pracownik może być zatrudniony w ramach więcej niż jednego projektu, o ile okresy zatrudnienia w tych projektach nie pokrywają się. Regulamin Programu KadTech nie ogranicza liczby projektów, mówi tylko, że jeden przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie (Rozdz. 3 ust. 8). Należy również pamiętać, iż czasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego pracownika u różnych przedsiębiorców wymaga zawarcia odrębnego porozumienia z tą samą organizacją badawczą oddelegowującą pracownika.

19. Czy w związku z przedłużeniem terminu naboru wniosków do Programu KadTech do 30 października 2010r. można wycofać i poprawić wniosek, który został złożony pierwotnym terminem naboru wniosków tzn. przed 15 października 2010 r.?
Tak, zgodnie z Regulaminem I konkursu Programu KadTech (Rozdz. 3 ust 9) wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego.