1. Czy w przypadku, gdy brokerem technologii jest nowopowstały w 2010 r. podmiot gospodarczy założony przez doświadczonego eksperta posiadającego wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dofinansowywanych w ramach Programu BroTech, to czy osobiste doświadczenia eksperta wyniesione z wcześniejszej pracy zawodowej w instytucji działającej w tym zakresie będą zaliczone do wymaganych 2 lat  doświadczenia brokera technologii?

Nie. Zgodnie z Regulaminem Programu BroTech ( Rozdz 1 ust 6, pkt a), broker technologii który będzie świadczył usługi doradcze dofinansowywane ze środków Programu musi być podmiotem utworzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i funkcjonującym nieprzerwanie od co najmniej 2 lat. Warunek ten dotyczy brokera technologii jako podmiotu, w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a nie osobistego doświadczenia zawodowego eksperta.

2. Czy w przypadku, gdy broker technologii rzetelnie świadczył na rzecz przedsiębiorcy usługi doradcze dofinansowywane w ramach Programu BroTech, a mimo to nie doszło do podpisania umowy transferu technologii np. z powodu braku środków finansowych po stronie przedsiębiorcy, to czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie otrzymane z NCBiR i czy będzie to skutkowało niewypłaceniem należnego wynagrodzenia brokerowi za wykonane usługi doradcze?

W Regulaminie Programu BroTech określony został sposób przekazywania Beneficjentowi środków przyznanych na dofinansowanie zakupu usług doradczych brokera technologii. tzn. 50% kwoty dofinansowania w formie zaliczki, a pozostałe 50% w formie refundacji, po zrealizowaniu celu przedsięwzięcia/przedsięwzięć  tzn. po zawarciu umowy transferu technologii. Zaliczka nie jest zwracana, jeżeli usługi doradcze sfinansowane z tych środków są kosztami kwalifikowanymi. Ryzyko niepodpisania umowy w okresie 12 miesięcy sprowadza się do utraty możliwości refundacji kosztów zakupu usług poniesionych powyżej kwoty zaliczki i ryzyko to ponosi przede wszystkim Beneficjent, który zawarł umowę z Centrum.

Opisany powyżej schemat wypłaty środków z Programu na dofinansowanie zakupu usług doradczych nie wyznacza obowiązujących reguł w jego relacjach umownych z brokerem technologii. Przedsiębiorcę i brokera technologii, który świadczy usługi doradcze wspierające realizację przedsięwzięcia transferu technologii wiąże odrębna umowa określająca wzajemne zobowiązania stron. Umowa ta może obejmować zarówno szerszy zakres usług brokera technologii niż usługi dofinansowywane z Programu np. dotyczyć również pomocy w pozyskaniu środków finansowych na zakup technologii, której będzie dotyczyła zawarta umowa transferu technologii, jak też zmieniać wysokość wynagrodzenia brokera technologii i precyzyjnie określać warunki płatności np. zawierać zapis o zapewnieniu wynagrodzenia brokera, jeśli umowa transferu technologii nie zostanie podpisana z przyczyń zależnych od usługodawcy, czy przewidywać dodatkowe „success fee” dla brokera technologii po zawarciu umowy transferu technologii.

3. Co powinno być efektem zakupionej usługi doradczej ze środków Programu BroTech?

Wymaganym efektem usług doradczych świadczonych przez brokera technologii z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Programu BroTech jest zawarcie umowy transferu technologii przez Beneficjenta występującego w Programie w roli dostawcy oferowanej technologii lub odbiorcy poszukiwanej technologii. Dofinansowywane są usługi związane z transferem technologii, doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i obrotu tymi prawami, doradztwo w zakresie umów licencyjnych.

4. Jaki jest w przybliżeniu termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu BroTech od jego złożenia do oceny?

Wnioski złożone w I konkursie Programu BroTech będą podlegały ocenie formalnej i jednostopniowej ocenie przez Zespół Ekspertów. Uwzględniając, że nabór wniosków kończy się 15 grudnia, br., można szacować, że ocena formalne i ocena merytoryczna, zależnie od liczby złożonych wniosków, powinna  zakończyć się do końca stycznia lub w lutego 2011r.

5. Czy jeżeli Wnioskodawcą w Programie BroTech będzie instytut, który jest producentem określonych towarów, to usługi wybranego brokera technologii mogą polegać na poszukiwaniu ze odbiorców dla produktów instytutu?

Jeżeli w celu wytwarzania towarów instytut wykorzystuje własną technologię, a dokonując sprzedaży tychże towarów nie przekazuje praw własności, ani know – how dotyczącego technologii odbiorcom towarów, to nie można uznać sprzedaży komercyjnej tych towarów za transfer technologii, a tym samym poszukiwania odbiorców towarów za działanie uzasadniające korzystanie z usług doradczych brokera technologii dofinansowywanych w ramach Programu BroTech.

6. Czy jeżeli Wnioskodawcą w Programie BroTech będzie firma z sektora MŚP, to jednostka naukowa posiadająca dział transferu technologii (PKD 70.22 Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), może być Beneficjentem Programu?

Jeżeli wniosek o dofinansowanie złoży MŚP poszukujące technologii i wniosek ten uzyska dofinansowanie, to MŚP stanie się Beneficjentem Programu, który podpisze z NCBiR umowę na zakup usług doradczych z wykorzystaniem środków z Programu BroTech. Usługi doradcze może świadczyć broker technologii spełniający warunki określone w Regulaminie (rozdz. 1, ust.6). Jeżeli będzie to dział w strukturze jednostki naukowej, który nie posiada odrębności prawnej, to w jego imieniu jednostka formalnie będzie występowała w roli brokera technologii zawierającego z MŚP umowę o świadczenie usług doradczych. Jeżeli ponadto w wyniku realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego przez MŚP we wniosku o dofinansowanie z tą właśnie jednostką jako dostawcą technologii zostanie zawarta umowa transferu technologii, to jednostka naukowa, występując jako strona umowy z MŚP pośrednio odniesie korzyść ze wsparcia doradczego.

7. Czy Centrum Transferu Technologii, które działa w strukturze uczelni wyższej, spółki z udziałem Skarby Państwa lub innej organizacji, spełniające kryteria zawarte w regulaminie BroTech będzie zakwalifikowane jako broker technologii? Czy są jakieś szczegółowe wytyczne dotyczące formy prawnej brokera technologii?

Regulamin Programu BroTech przewiduje, że broker technologii może być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub podmiotem działającym na zasadach niekomercyjnych w dowolnej formie prawnej np. Fundacja, Stowarzyszenie, inne.
Jeżeli zatem CTT posiada podmiotowość prawną, to może być samodzielnie brokerem technologii w ramach Programu BroTech. Jeżeli jest niewyodrębnioną prawnie jednostką w strukturze wewnętrznej uczelni wyższej, spółki i.in. organizacji, to podmiotem kwalifikującym się do roli brokera technologii w ramach Programu BroTech jest sama organizacja.

8. Czy jeśli Wnioskodawca będzie składał wniosek na dofinansowanie usług doradczych w zakresie  poszukiwania i zakupu technologii dotyczącej np. branży budowlanej, to czy broker ma wykazać się doświadczeniem z tej konkretnie branży, czy też wystarczy ogólne doświadczenie w zakresie transferu technologii ?

Regulamin Programu BroTech nie wymaga, aby listy referencyjne przedstawione przez brokera technologii pochodziły wyłącznie od klientów z branży, której dotyczy wniosek. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że listy referencyjne od klientów są dokumentami uwzględnianymi w ocenie brokera technologii, stanowiącej element oceny merytorycznej wniosku, dokonywanej przez Zespół Ekspertów. Jeżeli będą one potwierdzały kompetencje i wcześniejsze doświadczenie brokera w branży, w której broker ma świadczyć na rzecz Beneficjenta usługi doradcze dofinansowywane ze środków Programu BroTech, to można spodziewać się wyższej oceny brokera technologii, ze względu na znajomość specyfiki branży, szersze kontakty itp. w porównaniu z brokerami, którzy w danej branży dopiero zaczynają działalność i nie mogą przedstawić „w szczególności” takich listów referencyjnych.

9. Czy jeśli  firma, w strukturach której funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, ma podpisaną umowę o współpracy z rzecznikiem patentowym, to czy wykonanie analizy przez tego rzecznika (nie będącego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę) będzie traktowane jako zlecenie doradztwa podmiotom trzecim, dla których usługi te stanowią podstawowy przedmiot ich działalności, czyli będzie się wiązało z zachowaniem pułapu maksymalnie do 35% wartości dofinansowania przyznanego przez Centrum na zakup usług doradczych?

Tak. W opisanym przykładzie, jeżeli rzecznik patentowy działa w oparciu o umowę współpracy zawartą z  podmiotem, w ramach którego działa CTT (brokerem technologii), jest względem tego podmiotu zewnętrznym usługodawcą, specjalizującym się w świadczeniu doradztwa w zakresie ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami, z którym broker technologii rozlicza się finansowo za wykonane usługi.  Rzecznik patentowy może być zaangażowany jako podwykonawca brokera, a koszty jego usług nie mogą przekroczyć 35% kwoty dofinansowania przyznanego przez NCBiR Beneficjentowi Programu BroTech na zakup usług doradczych od Brokera technologii.

10. Czy przynależność CTT do Krajowej Sieci Usług i Krajowej Sieci Innowacji wraz z otrzymaną akredytacją na świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym jast wystarczająca jako  potwierdzenie członkowstwa CTT w krajowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów?

Przynależność, a szczególnie aktywna działalność brokera technologii w różnych krajowych, jak również zagranicznych środowiskach profesjonalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wyników świadczą o jego akceptacji przez te środowiska. W tym kontekście przynależność do sieci KSI i akredytacja na świadczenie usług proinnowacyjnych jest cenna, bo zwiększa wiarygodności brokera, a to  przekłada się na jego ocenę.

11. Czy w ramach potwierdzenia doświadczenia brokera technologii wystarczające jest przedłożenia listów intencyjnych podpisanych przez uczestników procesu transferu technologii stwierdzających, że broker doprowadził do transferu technologii/uczestniczył w procesie kojarzenia partnerów transferu technologii? Czy umowy dotyczące Inicjatywy Technologicznej z Wnioskodawcami, którzy otrzymali dofinansowanie i skomercjalizowali wyniki projektów (a CTT w ramach Inicjatywy Technologicznej występowało jako Jednostka Wspierająca tych Wnioskodawców) mogą zostać zakwalifikowane jako potwierdzenie doświadczenia brokera?

Chodzi nie o listy intencyjne, a o oświadczenia potwierdzające udział brokera technologii w przedsięwzięciach, które dzięki wsparciu brokera technologii zakończyły się podpisaniem umów transferu technologii. Takie oświadczenia broker powinien uzyskać od  przedsiębiorców lub jednostek naukowych, które z pozytywnym skutkiem skorzystały z jego usług doradczych. Dotyczyć to może m.in. projektów Inicjatywy Technologicznej, w których CTT świadczyło usługi doradcze jako jednostka wspierająca, a które zakończyły się podpisaniem umowy wdrożeniowej.

12. Warunkiem uzyskania refundacji 50% kosztów brutto zakupu usług doradczych świadczonych przez brokera technologii jest podpisanie przez Beneficjenta Programu BroTech umowy transferu technologii z odbiorcą/dostawcą technologii - jakiego rodzaju umowy będą spełniały ten warunek ?

Celem Programu BroTech jest wspieranie przedsięwzięć związanych z komercjalizacją wyników badań i transferem technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarką. Zatem umowy, które zostaną zawarte z wykorzystaniem wsparcia ze środków Programu, choć mogą mieć różną formę prawną, muszą dotyczyć rzeczywistego transferu czyli przeniesienia wiedzy pomiędzy jej właścicielem a nowym właścicielem lub użytkownikiem, a nie stanowić jedynie zapisu o intencji współpracy. Do najczęściej stosowanych umów spełniających ten warunek zaliczyć można:

 

  • umowę licencyjną i licencyjno-wdrożeniową
  • umowę na wdrożenie innowacji
  • umowę o udostępnienie know-how
  • umowę sprzedaży patentu
  • inne umowy dotyczące przeniesienia, dzierżawy lub użytkowania prawa do/z patentu

 


13.    Czy nasza firma zajmująca się działalnością brokerska w branży biotechnologicznej może przesłać do Centrum materiały promocyjne opisujące świadczone przez nas usługi z prośbą o pomoc w znalezieniu podmiotów, które byłyby zainteresowanych zakupem naszych usług ze środków Programu BroTech?

Narodowe Centrum Badań w zasadzie nie prowadzi działań związanych z kojarzeniem partnerów do Programu BroTech. Jednakże, ponieważ zależy nam na stymulowaniu udziału jednostek naukowych i przedsiębiorstw w Programie, w przypadku gdy do NCBiR wpłynie zapytanie lub prośba o przekazanie kontaktu do podmiotu zajmującego się działalnością brokerską w branży biotechnologii, a będziemy posiadali takie informacje, to przekażemy je zainteresowanej stronie. Nie możemy jednak zajmować się promocją firm doradczych, ani też w jakikolwiek sposób wpływać na podjęcie decyzji o współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Brokerem technologii.