Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu LIDER oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

W celu ułatwienia dotarcia do poszukiwanych informacji pytania zostały podzielone wg kategorii:


Pytania dotyczące Lidera:

1. Czy aplikując do programu Lider III jako osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie wnioskodawca musi być zatrudniony na umowę o pracę czy może być to umowa cywilno - prawna tj. umowa o dzieło lub umowa zlecenie.


W przypadku aplikowania osoby bez stopnia naukowego doktora konieczne jest udokumentowanie zatrudnienia w formie umowy o pracę. Dokument powinien wystawić dział kadr zgodnie ze wzorem obowiązującym u danego pracodawcy.

2. Czy polscy naukowcy pracujący za granicą, którzy nie są zatrudnieni przez polskie uczelnie, lecz chcą w jakiś sposób współpracować z polskimi uczelniami, też będą mogli się ubiegać o fundusze z tego programu, czy też trzeba być zatrudnionym przez polską uczelnię?


Projekt musi być realizowany w  polskiej jednostce, jednak w przypadku doktorów, na etapie aplikowania nie jest wymagane zatrudnienie w jednostce goszczącej a jedynie wskazanie jednostki, w której będzie realizowany projekt.

3. Kto może wziąć udział w Programie LIDER?

3.1. Wiek lidera
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 35 lat (uwzględniane są okresy przebywania na urlopach macierzyńskim/wychowawczym, które pozwalają na podniesienie wieku o czas udokumentowanego przybywania na urlopie)

3.2. Terminy od obrony doktoratu
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 05.12.2006. (uwzględniane są okresy przebywania na urlopach macierzyńskim/wychowawczym, które wydłużają ten okres o czas udokumentowanego przybywania na urlopie).


4. Czy w konkursie może wziąć osoba, która ukończyła II stopień studiów i jest zatrudniona jednocześnie na pełnym etacie w jednostce naukowej oraz jednocześnie na podstawie umowy zlecenia w przedsiębiorstwie przemysłowym?


W takiej sytuacji wymagane jest udokumentowania zatrudnienia w formie umowy o pracę w jednostce innej niż naukowa. Zatem osoba bez stopnia naukowego doktora zatrudniona w jednostce innej niż naukowa na podstawie umowy zlecenia nie może aplikować w programie.

5. Czy osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, która ukończyła studia II stopnia może wziąć udział w programie LIDER?


Tak, jeśli udokumentuje zatrudnienie w jednostce innej niż naukowa.

6. Jak powinno wyglądać poświadczenie o urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Czy jest wymagane jakieś dodatkowe poświadczenie?

Wystarczy poświadczenie przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym wydane przez ZUS lub zaświadczenie z miejsca pracy.

7. Czy do limitu wieku można dodać wszystkie urlopy macierzyńskie i wychowawcze przeznaczone na opiekę nad urodzonymi dziećmi? Czy w ocenie merytorycznej jest to brane pod uwagę?


Wszystkie okresy przebywania na urlopie macierzyńskim i wychowawczym są wliczane do limitu wieku. Warunek ten jest sprawdzany na etapie oceny formalnej nie wpływa jednak na ocenę merytoryczną.

8. Jak potwierdzić zatrudnienie w przemyśle? Jaki formalny dokument jest wymagany?


Wystarczy zaświadczenie z miejsca pracy.

9. Czy wnioskodawca może być humanistą i planować projekt, który ma na celu wdrożenie nowych technologii? Czy są jakieś przeciwwskazania co do wykształcenia?


Centrum nie wyklucza udziału w konkursie naukowców reprezentujących różne dziedziny nauk.

10. Czy uczestnik studiów doktoranckich (czyli obecnie bez stopnia doktora) może być kierownikiem projektu?


Tak, jeśli spełni warunki określone w Regulaminie konkursu dotyczące wieku oraz udokumentowanie zatrudnienia w jednostce innej niż naukowa.

11. Czy jeżeli publikacje odnoszące się  do tematu projektu dla autora oraz uczelni są te same to należy zamieszczać (wykazywać) je dwukrotnie?


Decyzja odnośnie wyboru dokumentów poświadczających doświadczenie pozostaje do decyzji Wnioskodawcy, należy jednak pamiętać, iż zarówno Lider jak i Jednostka goszcząca podlegają ocenie merytorycznej. Zachęcamy do zapoznania się kryteriami I etapu oceny merytorycznej, w której opisane są cząstkowe kryteria oceny.

12. Czy zarówno Lider jak i członkowie zrekrutowanego przez niego Zespołu badawczego mogą być zatrudnieni w Jednostce goszczącej przed złożeniem wniosku w konkursie Lider?


Tak

13. Czy fakt ukończenia 35 lat w okresie od daty ogłoszenia konkursu do terminu składania wniosków dyskwalifikuje mnie z możliwości ubiegania się o finansowanie?

Nie, ponieważ uwzględniamy tu rok urodzenia. Ostatnim uprawniającym się do ubiegania się o finansowanie jest zatem rok urodzenia w 1976.


Pytania dotyczące zespołu badawczego:

1. Czy do współpracy mogą być zaproszeni doktorzy, doktorzy habilitowani, profesorowie czy może młodzi naukowcy zbliżający się do ukończenia doktoratu bądź posiadający stopień naukowy doktora?


W skład zespołu może wejść tylko jedna osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wszystkie osoby pracujące na stanowiskach badawczych obowiązuje limit wieku-35 lat. Proszę pamiętać o tym, że celem programu LIDER jest wsparcie młodej kadry naukowej.

2. Czy zespół może być mieszany, np. z różnych podmiotów i jednostek naukowych?

Wszystkie osoby zatrudnione w zespole muszą być na czas trwania projektu zatrudnione w jednostce goszczącej, która będzie stroną umowy trójstronnej. Nie jest istotne gdzie pracowały wcześniej.

3. Czy są jakieś ograniczenia jeśli chodzi o liczebność personelu tzw. zarządzającego: Kierownik Projektu plus asystent i zespół badawczy np. 3 - 4 osoby o konkretnych kompetencjach?


Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o skład zespołu, obowiązują jedynie ograniczenia dotyczące poziomu kariery naukowej oraz wieku (35 lat) (proszę zapoznać się z uzasadnieniem w pkt. 1).

4. Jakie są ograniczenia jeśli chodzi o poziom wykształcenia członków zespołu badawczego?

W skład zespołu badawczego może wejść maksymalnie jedna osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

5. Wiek członków zespołu badawczego.


Członkami zespołu badawczego pełniącymi funkcje naukowe i badawcze mogą być wyłącznie osoby w wieku do 35 lat.

6. Czy w skład zespołu badawczego mogą wchodzić osoby z tytułem mgr inż., np. doktoranci, czy też wymagane jest posiadanie przez nie stopnia naukowego doktora?

W zespole badawczym mogą się znaleźć także osoby bez stopnia naukowego doktora.

7. Czy w programie Lider mogą uczestniczyć jako Wykonawcy osoby o innej narodowości niż polska?

Tak, nie ma tu żadnych ograniczeń, wymóg narodowości polskiej dotyczy wyłącznie LIDERa. To LIDER dobiera sobie taki zespół, z którym będzie w stanie zrealizować swój projekt.

8. Czy w składzie Zespołu badawczego musi być osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego?


Nie ma takiego obowiązku.

9. Czy członkowie Zespołu badawczego w momencie składania wniosku muszą być pracownikami uczelni?


Nie ma wymogu, żeby w momencie składania wniosku byli to wyłącznie pracownicy uczelni jednak należy pamiętać, że członkowie Zespołu badawczego (tak jak Lider) na czas realizacji projektu muszą być zatrudnieni w jednostce goszczącej.

10. Czy osoba z zespołu z tytułem doktora habilitowanego musi mieć do 35 lat ?


Wszystkie osoby będące członkami Zespołu Badawczego muszą spełniać kryterium wieku, wyjątek stanowią jedynie osoby stanowiące personel pomocniczy/techniczny/administracyjny.

11. Czy zatrudnienie członków Zespołu może być w niepełnym wymiarze i czy może być wyłącznie na obszar działań badawczych?


Forma zatrudnienia członków Zespołu jest dowolna, nie ma wymogu, aby było to zatrudnienie w formie etatu, Centrum nie narzuca formy zatrudnienia, mogą to być zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawne.

12. Czy we Wniosku trzeba opisać cały zespół czy też można zostawić sobie jakieś możliwości rekrutacji na drodze konkursowej?


Na etapie składania wniosku konieczne jest wskazanie wraz z danymi personalnymi, wiekiem oraz poziomem wykształcenia przynajmniej dwóch członków zespołu pełniących funkcje badawcze. Pozostałe osoby można opisać bez podania danych personalnych tzn. wystarczy opisać wykształcenie, kompetencje, umiejętności i zakres zadań, które dana osoba będzie wykonywać.

13. Czy 1 osoba z zespołu pomocniczego może mieć tytuł Profesora, czy wchodzi w grę tylko Dr habilitowany?


Ze względu na cel Programu LIDER (rozwój i wsparcie młodej kadry, rozpoczynającej karierę naukową) osoby z tytułem profesora zostały celowo wyłączone z Zespołu Badawczego.

14. Czy członkowie zrekrutowanego przez Lidera Zespołu badawczego mogą być zatrudnieni w Jednostce goszczącej przed złożeniem wniosku w programie Lider?


Tak

15. Czy członkowie zespołu badawczego nieposiadający stopnia naukowego doktora w momencie składania wniosku muszą udokumentować zatrudnienie w jednostce nienaukowej?

Nie, wymóg dotyczy jedynie Lidera.

16. Czy osoby z zespołu pomocniczego muszą być zatrudnione w jednostce goszczącej na umowę o pracę, czy może być to umowa zlecenie?

Nie ma narzuconej formy umowy.

17. Czy minimalna liczba osób w projekcie to LIDER (<35lat) + 2 członków zespołu (<35 lat) czy LIDER zalicza się do zespołu ?


Tak

18. Czy można zatrudniać do projektu studentów ostatnich lat studiów?

Tak

19. Czy u osób z zespołu badawczego mogą nastąpić 'przesunięcia' wieku wynikające z urlopów wychowawczych?

Nie

20. Czy można zaplanować zatrudnienie osoby, która będzie zajmowała się wyłącznie administrowaniem projektu (np. rachunkowość itp.)?

Tak, taka osoba może być zatrudniona w ramach kosztów ogólnych.


21. Czy członkami zespołu mogą by osoby, które kończą 35 lat po terminie wysłania projektu.


Tak

22. Czy w momencie składania wniosku wykonawca mający 34 lata może pracować cały czas w projekcie?

Tak, wiek brany jest pod uwagę wyłącznie w momencie składania Wniosku.


Pytania dotyczące wniosku elektronicznego:

1. Czy po rejestracji w systemie elektronicznym jest możliwość edytowania tytułu projektu?

Tak

2. Kto podpisuje wydrukowany wniosek? Czy powinien być on potwierdzony przez przełożonego?

Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta Jednostki goszczącej.


3. We wniosku powinien się znaleźć wykaz publikacji dotyczących danej dziedziny, - czy należy je ładować do wniosku w całości, czy może strony tytułowe lub sam wykaz?

Wykaz oznacza listę publikacji, w systemie zamieszczono szablon pomocniczy do jego przygotowania.

4. Czy klikając na czerwone okienko „zapisz“ spowoduję, że wniosek zostanie automatycznie wysłany do NCBR?


Okienko "wyślij do NCBR" pojawi się po uzupełnieniu całego wniosku w zakładce „wniosek”. To tam, gdzie znajduje się metryczka wniosku, pod którą w trakcie wypełniania wyświetlają się błędy i braki w wypełnianym wniosku. Dopóki wniosek nie jest kompletny i nie dodano wszystkich wymaganych załączników, nie uda się wysłać wniosku, bo pod metryczką nie pojawi się okienko "wyślij do NCBR".  


Pytania dotyczące załączników/oświadczeń/potwierdzeń:

1. Jakie dane powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu? Czy jest jakiś wzór takiego zaświadczenia?

Dokument poświadczający zatrudnienie powinien wystawić dział kadr zgodnie ze wzorem obowiązującym w danej jednostce/przedsiębiorstwie.

2. Co można uznać za dokument poświadczający doświadczenie badawcze? (zał. C11 – do pięciu załączników)

Prosimy o zamieszczanie takich dokumentów, które Państwa zdaniem najlepiej prezentują Państwa dotychczasowe doświadczenie badawcze. Uznaliśmy, że Państwo najlepiej wiedzą, które z dotychczasowych osiągnięć zasługują na pochwalenie się nimi. U różnych osób mogą to być różne dokumenty, dlatego zdecydowaliśmy żeby nie narzucać sztywno jakiego typu dokumenty będą najbardziej odpowiednie.


3. W pkt c19 znalazło się miejsce o załączenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. Punkt ten jednak zawiera także dodatkową wskazówkę „jeśli jest wymagany” - co to oznacza?

Osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, tj. osoby, które ukończyły studia II stopnia i posiadają tytuł zawodowy magistra, są -  zgodnie z dokumentacją konkursową - zobowiązane do udokumentowania zatrudnienia w jednostce innej niż naukowa. Dlatego właśnie zamieszczono dodatkowe wyjaśnienie „jeśli jest wymagany”.

4. Czy premiowane będą listy intencyjne od instytucji zainteresowanych wynikami projektu?


Nie

Pytania dotyczące wniosku i projektu:

1. Czy wniosek musi być napisany po polsku i po angielsku?

Tak, wniosek musi być opracowany w obu wersjach językowych

2. Czy są jakieś ograniczenia w wysokości wynagrodzeń w projekcie?

W 3 edycji LIDERa nie ma ustalonej wysokości wynagrodzeń.

3. Czy do oceny wniosku liczą się publikacje Wykonawców, czy tylko Wnioskodawcy?

Ocenie podlega między innymi skład i dobór zespołu badawczego dlatego ważne jest dobre zaprezentowanie członków zespołu, lista publikacji może stanowić część prezentacji wykonawców.

4. Czy we wniosku powinny się znaleźć dokonania jednostki goszczącej (patenty publikacje itp.)?

Tak, w systemie znajdują się szablony, które można w tym celu wykorzystać.

5. Czy budżet projektu może przewyższać kwotę 1,2 mln zł, jeżeli wysokość kosztów wskazanych w projekcie nie przewyższa tej kwoty, a dodatkowo naliczone są tylko koszty ogólne?

Maksymalną kwotą dofinansowania jest 1,2 mln zł, która obejmuje całość dofinansowania tzn. że muszą się w niej zmieścić kategorie kosztów określone zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, w tym koszty ogólne.

6. Czy zakupy do projektu można dokonywać „z wolnej ręki” lub za pomocą konkursu 3 ofert bez potrzeby rozpisywania przetargu?

Wszystkie zakupy do projektu muszą być realizowane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i innych mających zastosowanie przepisów prawa.

7. Czy opłaty za zgłoszenie patentowe są finansowane w ramach projektu?

Tak jeśli koszty zostaną uwzględnione we Wniosku i zaplanowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

8. Czy możliwe jest zatem zgłoszenie projektu z nauk humanistycznych?

W Programie nie ma ograniczonych dziedzin naukowych, każdy innowacyjny projekt, w którym można wykazać praktyczne zastosowanie w gospodarce ma szanse na otrzymanie dofinansowania.

9. Czy Vat jest kosztem kwalifikowanym?

Jest to zależne od zasad obowiązujących w jednostce, w której jest realizowany projekt. Podczas realizacji projektu Jednostka składa oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT, w którym przekazuje informacje na temat możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT lub o braku takiej możliwości.

10. Czy prototyp musi być ostatecznym produktem, który ma być wdrożony?

Nie ma takiego obowiązku.

11. Czy w trakcie realizacji projektu można przenieść niewydane środki finansowe między kategoriami kosztów i zadaniami zaplanowanymi w projekcie?

Tak. Z zastrzeżeniem, że nie można zwiększać puli wynagrodzeń oraz kosztów zakupu aparatury.

12. Jakie elementy wynagrodzenia są refundowane?

W ramach wynagrodzenia refundowane jest wynagrodzenie brutto pracownika + narzuty pracodawcy.

Pytania dotyczące jednostki goszczącej:


1. Jaka jest różnica między jednostką macierzystą i jednostką goszczącą?


Jednostka macierzysta to obecne miejsce zatrudnienia wnioskodawcy. Jednostka goszcząca to ta, w której będzie realizowany projekt (może nią być także jednostka macierzysta).


2. Czy należy wpisać we Wniosku dokonania jednostki goszczącej patenty publikacje itp.?


Tak, zgodnie z częścią D wniosku elektronicznego.


3. Jaka jednostka może być uważana za jednostkę goszczącą?


Jednostka jest rozumiana jako cała instytucja, lista jednostek mogących stanowić jednostkę goszczącą określona jest Regulaminie konkursu.


4. Czy jednostką goszczącą może być jednostka będąca miejscem podstawowego zatrudnienia lidera projektu?

Tak