Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

IV konkurs w ramach Programu Patent Plus


Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP - w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin IV konkursu
  2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów z katalogiem kosztów kwalifikowanych 
  3. Wzór umowy dot. Współwykonawców

Więcej informacji na temat ochrony patentowej w zakresie komercjalizacji B+R uzyskacie Państwo w portalu Bridge INFO