Prezentacja o monitorowaniu dochodu z warsztatów 4 - 5 grudnia 2013 r.

Przedłużenie terminu składania informacji o uzyskanym dochodzie w projektach POIG za rok 2019

W związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 w Polsce wydłużony został termin na złożenie informacji o osiągniętych przychodach i kosztach w projektach (Tabela monitorująca dochód uzyskany w projekcie) w ramach POIG do 15 maja 2020 r.

Zmiana terminu przesyłania Tabeli monitorującej dochód uzyskany w ramach projektu.

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na prośby kierowane ze strony beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, uległ zmianie termin przesyłania Tabeli monitorującej dochód uzyskany w ramach projektu (Załącznika nr 1 do Procedury wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej PO IG).

Przedmiotowe zestawienie powinno być przesyłane w okresie realizacji i trwałości projektu w terminie do końca marca każdego roku.

Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej zbudowanej przez uczelnie i jednostki naukowe w ramach II osi PO IG

W ramach II osi priorytetowej PO IG finansowane są inwestycje w nowoczesną infrastrukturę  naukowo – badawczą, która ma umożliwiać prowadzenie wysokiej jakości badań. Mając na uwadze realizację celu szczegółowego PO IG nr 3 Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kładzie nacisk na rozwój współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami. Jednym z elementów szeroko rozumianej kooperacji środowisk naukowych z podmiotami gospodarczymi  jest wynajem laboratoriów/aparatury badawczej lub świadczenie specjalistycznych usług badawczych. Świadczenie przez jednostki naukowe usług typowo komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych pozwala na maksymalizację wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej wybudowanej ze środków publicznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że w przypadku komercyjnego wykorzystywania infrastruktury badawczej sfinansowanej w PO IG beneficjent (właściciel infrastruktury) jest zobowiązany monitorować dochód uzyskiwany w ramach projektu w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dochód w ww. przepisach oznacza różnicę pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanym w ramach projektu, a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi ponoszonymi w okresie realizacji i trwałości projektu.

Dochód   =  suma przychodów  –  suma kosztów operacyjnych

Zgodnie z przygotowaną przez Instytucję Pośredniczącą – NCBR Procedurą wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej POIG wszystkie przychody i koszty operacyjne powinny być rejestrowane przez beneficjenta i w rocznym cyklu przedstawiane do NCBR. Kumulatywny dochód wygenerowany w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu podlega zwrotowi do NCBR.

Należy też podkreślić, że wyżej przedstawione zasady nie obejmują sytuacji, w których infrastruktura badawcza zbudowana w ramach PO IG będzie wykorzystywana do realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł publicznych (np. projekty Innotech, w ramach Programu Badań Stosowanych, projekty badawcze w ramach PO IG) – takie wykorzystywanie infrastruktury badawczej nie podlega przepisom nakazującym zwrot dochodu wygenerowanego przez tę infrastrukturę.

Istotne jest również, że w przypadku uzyskania przez uczelnię lub jednostkę naukową (właściciela infrastruktury) dochodu z projektu badawczo-rozwojowego zrealizowanego z wykorzystaniem tej infrastruktury, taki dochód również nie jest  objęty wyżej przedstawionymi regułami i nie podlega zwrotowi.

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi POIG

Szanowni Państwo, przyjęta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kompleksowy sposób opisuje kwestie związane z dochodowością projektów wynikające z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Zgodnie z Procedurą, beneficjenci zobowiązani są do informowania Instytucji Pośredniczącej o źródłach i wysokości uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów operacyjnych w ramach realizowanych projektów. Uprzejmie proszę o przesyłanie w okresie realizacji i trwałości projektu, wypełnionej i podpisanej Tabeli monitorującej dochód uzyskany w ramach projektu (Załącznika nr 1 do Procedury) w terminie do końca stycznia każdego roku.

Uwaga! Tabela przedstawia dane kumulatywnie, zatem pierwsza informacja przesłana powinna być do końca stycznia 2013 r. i zawierać dane o przychodach i kosztach operacyjnych jakie wystąpiły w okresie od początku realizacji projektu do końca 2012 r.

Osoba do kontaktu:

Joanna Jaskot

tel.: + 48 22 39 07 332

Grzegorz Pelc

tel.: + 48 22 39 07 336