W dniu 1 grudnia 2014 r. pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Bazę konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL (zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności) będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Szczegóły uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL

Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci POKL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jaki i wnioskodawcy (podmioty które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).

Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie beneficjenci POKL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto

także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

System wymaga od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie).


W celu uzyskania przedmiotowego numeru Beneficjenci powinni zgłosić się do swojego opiekuna projektu. Lista opiekunów znajduje się w zakładce „Konkursy” -> „Umowy”.