System Realizacji Programu Kapitał Ludzki

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucję Zarządzającą PO KL i jego celem jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązujących Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów systemowych.
Na system realizacji Programu Kapitał Ludzki składają się następujące dokumenty:


W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. zmienionych "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL" z dnia 2 kwietnia 2014 r., cześć zapisów  obowiązującego dokumentu z dnia 24 grudnia 2012 r. jest nieaktualna.


Beneficjenta PO KL obowiązuje umowa o dofinansowanie, "Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL" i obowiązujące prawo. „Zasady finansowania PO KL” stanowią jedynie wytłumaczenie obowiązujących zasad, skierowane w szczególności do instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.
 
Zaktualizowane „Zasady finansowania PO KL” z dnia 9 września 2014 r. będą obowiązywały od 1 października 2014 r.

Zasady finansowania Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Zasady finansowania Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 października 2014 r.

Załączniki do Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx


AKTUALNE WERSJE WW. DOKUMENTÓW ORAZ ZMIANY AKTÓW PRAWNYCH DO POBRANIA: www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

Taryfikator wymierzania korekt finansowych

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV POKL zamieszcza poniżej dokumenty związane z wymierzaniem korekt finansowych za naruszenie:

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)


Dokument pn. "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinasowanych ze środków funduszy UE"  (komplet stanowi Instrukcja wraz z Tabelą):


a. obowiązujący do 31 maja 2014 r. stanowi Załącznik nr 10 do "Zasad finansowania POKL" z dnia 24 grudnia 2012 r.
b. obowiązujący od 1 czerwca 2014 r. stanowi Załącznik 9 do „Zasad finansowania POKL” z dnia 9 września 2014 r.


Szczegóły dotycząca stosowania znajdują się w komunikacie z dnia 11czerwca 2014 r. oraz 18 września 2014 r.


2. zasady konkurencyjności
 
Dokument pn. "Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS":


a. obowiązujący do 30 września 2014 r. stanowi Załącznik nr 11 do "Zasad finansowania POKL" z dnia 24 grudnia 2012 r.
b. obowiązujący od 1 października 2014 r. stanowi Załącznik 10 do „Zasad finansowania POKL” z dnia 9 września 2014 r.


Szczegóły dotycząca stosowania znajdują się w komunikacie z dnia 18 września 2014 r.