I. Wniosek o płatność

  1. Beneficjent jest zobowiązany składać w terminach określonych w umowie o dofinasowanie projektu wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej sporządzony w aktualnej wersji Generatora wniosków o płatność dostępnej pod poniższym adresem:
    www.poig.gov.pl/Dokumenty/wzory_dokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx
  2. Do wniosku o płatność należy każdorazową załączać kartę rozliczenia zadania. Karta rozliczenia zadania jest zestawieniem wydatków poniesionych we  wniosku o płatność w ramach poszczególnych zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Karta rozliczenia zadania jest dokumentem pomocniczym, pozwalającym na raportowanie stanu wykorzystania wydatków kwalifikowanych w ramach kolejnych etapów realizacji projektu w stosunku do zaplanowanych kosztów projektu w harmonogramie.

 

II. Pozostałe wzory dokumentów

1.Karty czasu amortyzacji za poszczególne miesiące przedstawiają koszty kwalifikowane amortyzacji przeliczone na podstawie wskaźników udziału pracy urządzeń.

2. Karty czasu pracy pracowników za poszczególne miesiące przestawiają koszty kwalifikowane wynagrodzeń przeliczone na podstawie wskaźników udziału pracy na rzecz projektu, przypadającego na miesiąc.

3. Elektroniczna pieczątka jest przykładowym wzorem opisu dokumentacji do wniosku o płatność. Pieczątka przedstawia informacje, które powinny znaleźć się na każdym załączniku dokumentującym wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność.