Akty prawne

Akty prawne:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (dostępne na stronie eur-lex.europa.eu/Result.do);
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783 z 1999 r. (dostępne na stronie eur-lex.europa.eu/Result.do);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dostępne na stronie eur-lex.europa.eu/Result.do);

 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

Wytyczne dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

(dostępne na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/Strony/glowna.aspx):

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
 • Wytyczne w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;

Wytyczne horyzontalne:

 • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;
 • Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;
 • Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013;
 • Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych;
 • Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych;
 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości;

 

Inne dokumenty


Inne dokumenty (dostępne na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx):

 • Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia PZP związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE;
 • Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia PZP.