1. Czy podobnie jak w poprzednich edycjach wsparcie jest udzielane również przedsiębiorstwom działającym we współpracy z jednostkami naukowymi (w ramach konsorcjum)?

2. Czy projekty mogą być realizowane w partnerstwie z Uczelniami (przedsiębiorca + Uczelnia)? Czy jeżeli tak to wydatki ponoszone przez Uczelnie również są kwalifikowane?

3. Ile wynosi intensywność wsparcia dla Partnera w projekcie będącego jednostką naukową? Czy dofinansowanie dla jednostki naukowej wynosi 100%?

4. Czy w świetle zapisu regulaminu o treści "... dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (...)" należy rozumieć, że nieakceptowalna jest konstrukcja projektu,w której w kosztach kwalifikowalnych występują jedynie koszty badań przemysłowych?

5. Czy do złożenia wniosku w konkursie w ramach projektu partnerskiego wymagane jest zawarcie Umowy partnerskiej? Czy istnieje obowiązujący wzór Umowy partnerskiej, ewentualnie wytyczne określające jej zakres? Jeżeli tak, to prośba o ich wskazanie /udostępnienie.

6. Czy jeżeli składany projekt wymaga decyzji środowiskowej i ew. pozwolenia na budowę, to te dokumenty muszą być złożone wraz z wnioskiem do 7 lutego czy dopiero na późniejszym etapie przed otrzymaniem finansowania jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany?

7. Jaki jest czas na wdrożenie wyników badań? A jaki jest termin wdrożenia wyników projektu? Czy podobnie jak w poprzednich edycjach istnieje wymóg wprowadzenia do własnej działalności gospodarczej bądź sprzedaży w celu wdrożenia u innego przedsiębiorcy wyników projektu w ciągu 3 lat od jego zakończenia?

8. Pkt. VIII.32 wniosku - Zasoby techniczne podwykonawcy - Pole "nazwa podwykonawcy" - w jakim przypadku można wpisać nazwę planowanego podwykonawcy, a w jakim przypadku nie można i należy wpisać "nie dotyczy".
W przypadku konieczności wpisania w polu "nazwa podwykonawcy" - "nie dotyczy", bo postępowanie ofertowe nie zostało przeprowadzone, w jaki sposób należy wypełnić pola 32.2, 32.3, 32.4? Ogólnie, odnosząc się do wymagań wobec planowanego podwykonawcy? Czy ogólne podanie wymagań będzie gorzej oceniane niż podanie konkretnych zasobów wybranego już z nazwy podwykonawcy?
Czy w przypadku planowania współpracy na zasadzie podwykonawstwa z jednostką X, by używać jej z nazwy we wniosku obowiązkowym jest podpisanie przed złożeniem wniosku warunkowej umowy współpracy z tym podwykonawcą (i wcześniej przeprowadzenie postępowania ofertowego)?

9. Czy beneficjentem i/lub partnerem projektu może być przedsiębiorca nowo zarejestrowany?

10. Czy ta sama jednostka naukowa może być w jednym projekcie zarówno konsorcjantem jak i podwykonawcą, któremu zleca się przeprowadzenie części prac badawczych?

11. Czy kwota dofinansowania może być niższa niż 1 mln zł np. 100 tys zł?

12. Czy jeśli w przedsiębiorstwie są udziały zagraniczne, ale przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i ma siedzibę na terenie RP, to jest spełniony warunek, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu konkursu.

13. W ramach projektu Wnioskodawca może korzystać z podwykonawcy. W kryteriach oceny wniosku pojawiają się zapisy „…z wykonawcą części prac B+R..”. Czy określone jest jaka część prac może być zlecana wykonawcy? Czy istnieje jakiś podział % lub kwotowy ile prac B+R ma być wykonanych przez samego Wnioskodawcę a ile przez wykonawcę?

14. Pytanie dotyczy pkt 3.2 Wniosku (Klasyfikacja Projektu- Kod i nazwa branży z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii, do której należy rozwiązanie w Projekcie). Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku należy wpisać tam odpowiedni numer i nazwę z Listy branż z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii. Wniosek o dofinansowanie dotyczył będzie projektu polegającego na stworzeniu maszyny do produkcji X, a firma, która będzie starała się o dotację zajmuje się na co dzień produkcją X. W takiej sytuacji jaki kod i nazwę branży należy umieścić we wniosku? Czy trzeba się odnieść do działalności firmy jaką jest produkcja X Jeśli tak to jaką nazwę i numer branży należy wpisać?

15. Czy zagraniczna jednostka badawcza może być partnerem w projekcie składanym w ramach działania 1.4 PO IG? Czy koszty ponoszone przez tą jednostkę będą kosztami kwalifikowalnymi?

16. Czy przewiduje się zamknięcie naboru konkursu PO IG 1.4 we wcześniejszym terminie niż 7 lutego 2014, po przekroczeniu dostępnej w ramach konkursu alokacji?

17. Ile wniosków w ramach tego działania może złożyć wnioskodawca?

18. Czy projekt o poziomie gotowości technologii (TRL) IV może ubiegać się o dofinansowanie prac przemysłowych?

19. Jak wygląda procedura uzyskania zgody, o której mowa w §14, ust. 9 wzoru umowy o dofinansowanie – czy zgodę tę trzeba uzyskać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?