1. Czy dotację otrzymuje tylko uczelnia, a przedsiębiorca powinien sfinansować różnice między dotacją a kosztem kwalifikowanym, czyli w przypadku dużego przedsiębiorstwa partner biznesowy ma wyłożyć 75% wydatków kwalifikowanych?
 2. Czy jednostka naukowo-badawcza w badaniach przemysłowych musi mieć wkład własny - jeśli tak to jaki?
 3. Czy z informacji zamieszczonych na Państwa stronach wynika, że uczelnia nie może starać się o zwrot 100% kosztów projektu? Czy też ta informacja dotyczy tylko partnera przemysłowego? Jeśli uczelnia nie ma możliwości zwrotu całości kosztów badan przemysłowych, tak to czy istnieją jakieś mechanizmy dodatkowego wsparcia finansowego dla uczelni umożliwiające pokrycie brakujących 50%-40%-30% wydatków?
 4. Zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 2: „Konsorcjant biznesowy wnosi wkład finansowy do Projektu w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą udzielonej pomocy publicznej.” Czyli koszt ten mogę oszacować dopiero po ocenie projektu, czy biorę pod uwagę maksymalny poziom dofinansowania, tj. 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych? Co z kosztami niekwalifikowanymi? Z umowy o dofinansowanie wnioskuję, że je również pokrywa Konsorcjant biznesowy zwiększając tym samym wkład własny. Czy ponoszone są jakieś dodatkowe koszty, o których nie napisałam wyżej? Czy Beneficjent jest obciążony jakimikolwiek kosztami?
 5. Czy wszystkie badania prowadzone są w jednostce naukowej czy przedsiębiorca też prowadzi dofinansowane badania? Czy finansowanie tych badan pochodzi w części od przedsiębiorcy, w części z dotacji?
 6. Czy te dwie strategie - wniesienie wkładu własnego przedsiębiorcy w formie realizacji zadań lub w formie pieniężnej - mogą być łączone? W jaki sposób wycenia się wkład przedsiębiorcy wniesiony w postaci badań?
 7. Czy koszty może ponosić tylko uczelnia czy też partner biznesowy (czy może np. zakupić sprzęt laboratoryjny, zatrudnić ludzi ......)?
 8. Proszę o wyjaśnienie wsparcia finansowego projektu środkami przedsiębiorcy. Jako firma (status duża) poziom dofinansowania wynosi 25% na parce rozwojowe i 50 % prace przemysłowe. Czy jeżeli projekt ma budżet 1 mln, przy czym koszty jednostki naukowej to 50% (500 tyś) a koszty firmy to 50% (500 tyś) , to rozumiem że jednostka naukowa otrzyma 100% zwrotu swojej części (500 tyś), natomiast firma otrzyma 50 % (prace przemysłowe lub 25 % prace rozwojowe) z kwoty 500 tyś?
 9. Konsorcjant chce być zaangażowany w realizację części fazy badawczej. Czy musi wnieść wkład tylko i wyłącznie w postaci gotówkowej, czy np. może być to certyfikacja/licencja wniesiona aportem?
 10. Czy zakup np. sprzętu lab. (czyli środka trwałego) może być sfinansowana w całości czy tylko poprzez odpisy amortyzacyjne na czas projektu, czyli nie dłużej niż do czerwca 2015r.?
 11. Jak wygląda amortyzacja WNIP będącej wynikiem projektu. Czy koszty poniesione przez jednostkę naukową w trakcie projektu obciążą WNIP (produkt końcowy). Zgodnie z wytycznymi produkt przechodzi na własność firmy więc będzie obowiązek amortyzacji. W związku z tym czy  amortyzacja ponoszona przez firmę  będzie dotyczyła również kosztów poniesionych przez jednostkę naukową w projekcie?
 12. Czy koszt usług doradczych związanych z wykonaniem studium wykonalności można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych projektu?
 13. Czy wydatki związane z amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowane?
 14. Czy w ramach realizacji Projektu można przeznaczyć na zakup aparatury badawczej więcej niż 20 % budżetu Projektu?
 15. Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aparatury badawczej stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli zakup aparatury był sfinansowany ze środków publicznych?
 16. Czy koszt ponoszony przez partnera biznesowego (sp. z o.o. kwalifikująca się do grona mikrofirm) polegający na zatrudnieniu przez niego firmy potocznie nazywanej "działalnością gospodarczą" do realizacji projektu będzie kosztem kwalifikowanym? I jeśli tak - to czy istnieje limit na koszty ponoszone w ten sposób?

 17. Czy jest dopuszczalne jednoczesne zawarcie z kierownikiem danego zadania umowy o pracę - w zakresie realizacji zadań administracyjnych (zarządczych) oraz umowy o dzieło - w zakresie dotyczącym zadań merytorycznych? Czy jedna osoba może być kierownikiem dwóch projektów, których wnioski będą złożone w konkursie?

 18. Czy w projekcie w ramach działania 1.3.1 mogą…wystąpić‡przepływy finansowe pomiędzy konsorcjantem naukowym a konsorcjantem biznesowym?

 19. Czy koszty rejestracji produktu leczniczego, będącego przedmiotem realizacji projektu w ramach konkursu, są kosztami kwalifikowanymi, podlegającymi dofinansowaniu?

 20. Czy w budżecie programu 1.3.1 koszty ogólne (narzuty) nalicza się również od zakupu (amortyzacji) aparatury?

 21. Czy podczas realizacji projektu pracownik naukowy uczelni otrzymuje wynagrodzenie tylko z projektu czy też wynagrodzenie bazowe z uczelni a dodatkowe wynagrodzenie z projektu?

 22. W konkursie 1.3.1 całość dofinansowania jest pomocą de minimis dla przedsiębiorcy, a w jaki sposób jest rozliczana: jako zaliczki czy refundacja?

 23. Mamy dużego przedsiębiorcę oraz publiczną organizację badawczą (POB). Każdy z podmiotów realizuje jedno zadanie badawcze klasyfikowane jako badania przemysłowe. Konsorcjum nie decyduje się korzystać z bonusów zwiększających dofinansowanie. Zostaje ono na poziomie bazowym – 50%.
  Koszt kwalifikowany zadania POB – 100.
  Koszt kwalifikowany zadania przedsiębiorcy – 50.
  Poziom dofinansowania do zadania POB – 50%.
  Konieczny do wniesienia wkład = 50.
  Przedsiębiorca wnosi go poprzez koszt realizowanego przez siebie zadania (jego koszt kwalifikowany = 50 = konieczny do wniesienia wkład).
  Czy powyższe rozumowanie jest poprawne? Jeśli nie, proszę o podanie, o jakiej wysokości kosztów kwalifikowanych zadanie powinien zrealizować przedsiębiorca, aby prawidłowo wnieść wkład do wyżej zdefiniowanego zadania POB (koszt 100, badania przemysłowe, bazowe dofinansowanie 50%) – zakładając, że wkład ma zostać wniesiony czysto poprzez realizację własnych zadań badawczych przedsiębiorcy.

 24. Czy wykonanie aparatury badawczej przez partnera przemysłowego może być traktowane jako jego wkład w realizację projektu?

 25. Czy przedsiębiorca może odpracować swoją cześć w ramach realizacji harmonogramu projektu i jak wtedy będzie wyglądać sprawa rozliczeń kosztów kwalifikowanych?

 26. Czy w odniesieniu do kosztów ogólnych z limitem 17%/6% konieczne jest przedstawienie metodologii obliczania poszczególnych kosztów (np. w ramach projektu koszt telefonu, internetu rozliczany jest jako 30%, a np. koszt sprzątania, ochrony itp. 15%) czy też beneficjent po prostu deklaruje wysokość i to wystarcza?

 27. W harmonogramie rzeczowo-finansowym, kolumna nr 6 z kategorii (W) wpisywać należy zgodnie z katalogiem kosztów tylko rodzaj umów zawieranych z wykonawcami projektu, czy należy dokładnie podawać imię i nazwiska wykonawców, rodzaj zatrudnienia, osobno wynagrodzenie dla każdego?. Czy pracownicy pomocniczy muszą być podani personalnie i ich wynagrodzenia osobno ?

 28. W harmonogramie rzeczowo-finansowym, kolumna nr 6 z kategorii (Op) należy wpisywać zgodnie z katalogiem kosztów szczegółowo np. ile przeznaczamy na materiały, delegacje, konferencje ? Czy należy wymieniać każdą pozycję?

 29. W harmonogramie rzeczowo-finansowym kolumna nr 6 z kategorii (O) należy wpisywać zgodnie z katalogiem kosztów szczegółowo np. ile wynoszą koszty wynajmu, ile koszty administracyjne?

 30. W jaki sposób następuje realizacja projektu od strony finansowej, tzn. od czego zależy czy Beneficjent będzie finansowany na zasadzie zaliczki czy też refundacji? Kiedy wpływa na konto pierwsze zaliczka? Czy zaraz po podpisaniu umowy?

 31. Co może wchodzić w skład wkładu własnego po stronie przedsiębiorcy? Czy może to być: wycenione godziny pracy, wyceniony know-how spółki, posiadana licencja?

 32. Czy koszty materiałów użytych do realizacji projektu takich jak np.: odczynniki chemiczne czy surowce wyjściowe do produkcji będące na stanie magazynu i użyte w czasie trwania projektu (dowód w postaci dokumentów rozchodu z magazynu) zaliczają się do kosztów kwalifikowanych? Materiały te zostały zakupione do magazynu przed złożeniem wniosku. Czy powyższe materiały aby zaliczyć do kosztów kwalifikowanych należy kupić również najwcześniej po złożeniu wniosku?

 33. Czy możliwa jest realizacja zadania przez Beneficjenta (Instytucję Naukową), ale miejscem realizacji jest siedziba Konsorcjanta biznesowego? Konsorcjant Biznesowy posiada odpowiednią infrastrukturę oraz część wyposażenia do prowadzenia badań. Beneficjent będzie realizował badania w siedzibie Konsorcjanta z wykorzystaniem również własnej aparatury naukowej. Czy w takim przypadku wkładem Konsorcjanta biznesowego może być koszt związany z amortyzacją używanego sprzętu, utrzymaniem pomieszczeń oraz wykonawstwem części oprzyrządowania stanowisk badawczych?

 34. Czy konsorcjant biznesowy może zrealizować wkład własny projektu poprzez udostępnienie jednostce naukowej prototypu, który będzie następnie przez jednostkę naukową rozwijany i na jego podstawie powstaną algorytmy badań?

 35. Na szkoleniu 26 września została przekazana informacja, że należy sporządzać 2 wnioski jeden dla lidera a 2 dla przedsiębiorcy. Natomiast na szkoleniu 28 września była już mowa, że wydatki przedsiębiorcy mają się znaleźć we wniosku lidera. Która opcja jest tą właściwą?

 36. Wynikiem projektu ma być aparatura kontrolno - pomiarowa, w której skład będzie wchodził zestaw głowic pomiarowych za ok. 15 tys. euro - będą one integralną częścią gotowego systemu. Czy koszt tych głowic mamy opłacić z pozycji Op (jako materiały do wykonania urządzenia i uzyskać od razu 100% refundacji poniesionego kosztu) czy mamy je amortyzować? Czy w przypadku konieczności amortyzacji można tak ustalić czas (ratę) amortyzacji, aby głowice te zamortyzowały się w trakcie trwania projektu (są one przeznaczone do wykonania projektu)?

 37. Przedmiotem projektu ma być wykonanie oprogramowania do pewnego urządzenia, które jest już w posiadaniu Konsorcjanta biznesowego. Czy to urządzenie, do którego w ramach projektu będzie dorabiane oprogramowanie, można zaliczyć do wartości niematerialnych w projekcie i czy w takim przypadku można tę wartość wnieść do projektu? Jeżeli tak, to jak wycenić to urządzenie, na jakiej podstawie? Wartość tego urządzenia zdaniem przedsiębiorcy określa oprogramowanie, które jest w nim zainstalowane (a nie samo urządzenie i podzespoły w nim zainstalowane)?

 38. Jeśli wynalazek jest zgłaszany podczas realizacji prac z kategorii badań przemysłowych, to intensywność wsparcia dla kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku jest inna, niż gdyby taki wynalazek był zgłaszany podczas realizacji działań z kategorii prac rozwojowych. Czy dobrze to zrozumiałem?

 39. Mam pytanie odnośnie finansowania projektu. Przedstawię je na przykładzie, gdyż będzie mi łatwiej przekazać o co mi chodzi.
  Konsorcjum, przedsiębiorstwo inne niż MSP; wartość projektu 100 000 zł czyli:
  - 75 000 zł dofinansowania z NCBR, z tego 50 000 na badania przemysłowe i 25 000 na prace rozwojowe
  - 25 000 zł wkładu konsorcjanta biznesowego.
  Czy tak ogólnie wygląda rozliczenie? Czy jednostka naukowa powinna też mieć jakiś wkład własny? Czy konsorcjant biznesowy może włożyć cały wkład własny (25 000) w postaci np. rbh lub innych kosztów czy musi jakąś część przekazać w gotówce?

 40. W instrukcji dotyczącej wypełniania studium wykonalności jest ograniczenie do 7 zadań badawczych natomiast w szkoleniu nt. wypełniania wniosków uzyskaliśmy informację, że może być do 10 zadań badawczych. W naszym wniosku przewidujemy 8 zadań badawczych, czy nie będzie to potraktowane jako błąd?
 41. Czy koszty materiałów użytych do realizacji projektu takich jak np.: odczynniki chemiczne czy surowce wyjściowe do produkcji muszą być kupowane w ilościach tylko pod projekt, który będzie dofinansowany, czy mogą być kupowane w większych ilościach, również na potrzeby innych projektów a kosztami kwalifikowanymi będą dokumenty rozchodu z magazynu pod dofinansowany projekt? Chodzi o to, że materiały w postaci surowców czy odczynników kupowane jednostkowo w mniejszych ilościach są znacznie droższe niż takie same kupowane w dużych partiach nie mówiąc już o osobnym fakturowaniu tych samych materiałów na bieżące potrzeby firmy.
 42. Mamy pytanie dot. rozkładu % kosztów Konsorcjanta i podwykonawcy Konsorcjanta:
  Konsorcjant całość wkładu własnego planuje wnieść poprzez realizację zadań w projekcie. Znaczna część kosztów będzie poniesiona na usługi doradcze (zlecone na zewnątrz) dla podmiotu zagranicznego. Czy nie ma przeciwwskazań, aby np. w przypadku gdy my wnosimy wkład na poziomie 8 mln (poprzez prace realizowane w projekcie - 20% na badania przemysłowe + 55% na prace rozwojowe), 6 mln było przeznaczone na prace wykonywane przez naszego podwykonawcę? Czy jest jakieś ograniczenie % kosztów ponoszonych wówczas przez podwykonawcę?

 43. Czy koszty zgłoszenia patentowego można wliczyć do projektu jak np. "koszty certyfikacji rezultatu Projektu"?

 44. Czy w ramach kosztów promocji można uwzględnić koszty wyjazdów na konferencje (wpisowe, dojazd, noclegi)?

 45. W jaki sposób powinno odbyć się przekazanie środków finansowych do jednostki publicznej w ramach wkładu finansowego Konsorcjanta Biznesowego na realizację projektu? Czy będzie to przekazanie wkładu bezpośrednio jednostce publicznej, czy może to być sfinansowanie badań i zapłata dla podwykonawcy wykonującego badania dla jednostki publicznej w ramach projektu? Czy ma być to faktura wystawiona przez jednostkę publiczną? W regulaminie konkursu jest zapisane, że Konsorcjant biznesowy i jednostka publiczna nie mogą zlecać sobie wzajemnie zadań, w związku z powyższym czy mogą wystawiać sobie faktury w ramach projektu jak wyżej?

 46. Co dzieje się z urządzeniami zakupionymi w ramach projektu ? Mogą zostać u przedsiębiorcy?

 47. Czy jednostka badawczo rozwojowa ma obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego do projektu?

 48. W związku z tym, że chcemy się ubiegać o premię w konkursie i zwiększenie intensywności pomocy o 15% dla badań przemysłowych mamy pytanie dotyczące wkładu własnego Konsorcjanta Biznesowego. Jesteśmy średnim przedsiębiorcą wchodzącym w skład Konsorcjum, gdzie dofinansowanie na badania przemysłowe wynosi 60%. We wniosku zadeklarujemy i wykonamy założenia dotyczące wypłaty premii. W związku z powyższym dofinansowanie na powyższe badania wzrośnie do 75%. Czy we wniosku Konsorcjant Biznesowy może wówczas wykazać wkład finansowy w projekcie na poziome 25% czy 40%?

 49. Na jakiej podstawie mogą być ustalane stawki wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w projekcie? Czy i w jakim stopniu mogą one odbiegać od stawek ustalonych w regulaminie/innym dokumencie regulującym stawki za pracę pracodawcy oraz w jakim stopniu stawki te powinny być zgodne ze stawką wg. której pracownik pracuje obecnie?

 50. Kto może zarządzać projektem (być Project managerem)? Czy może być to osoba z firmy zewnętrznej? Czy koszty tego typu zaliczamy do kosztów ogólnych i jaką kwotę można na to przeznaczyć (% dofinansowania)?

 51. Co może wejść w zakres usług doradczych w projekcie? Czy kosztem kwalifikowanym są usługi doradcze bezpośrednio związane z wdrożeniem produktu (np. doradztwo marketingowe, ustalenie ceny produktu, opracowanie strategii wejścia na rynek)?

 52. Czy w ramach projektu może być zatrudniony doktorant/doktor nauk spoza jednostki badawczej, która składa projekt i będzie beneficjentem?

 53. Czy w ramach wkładu własnego Konsorcjant biznesowy może wnieść do projektu koszty kwalifikowane (w postaci amortyzacji) związane z posiadaną aparaturą, urządzeniami czy pomieszczeniami wykorzystywanymi na potrzeby projektu, które będą jednocześnie odpłatnie udostępniane podmiotom nie związanym z realizowanym projektem?

 54. Czy w przypadku, gdy zakupu aparatury dokonuje jednostka badawcza, ale do jej obsługi (przynajmniej przez większość czasu trwania projektu) niezbędny jest udział specjalistów pracujących w firmie konsorcjanta biznesowego, urządzenie takie może stać na terenie jednostki badawczej? Czy są dodatkowe przepisy regulujące tę kwestię?

 55. Co się stanie jeżeli zgłoszenie patentowe zostanie odrzucone przez Urząd Patentowy?

 56. Czy koszt wytworzenia materiału przez beneficjenta biznesowego, który będzie podlegać badaniom, może zostać zakwalifikowany jako wkład finansowy w Projekt?

 57. Proszę o potwierdzenie informacji, że w kategorii E nie ma podanych żadnych procentowych progów, których nie można przekroczyć w odniesieniu do całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Konsorcjanta biznesowego interesuje zakup licencji (bardzo duży koszt w projekcie - milionowy). Zakładając, że taką licencję można nabyć na okres dziesięciu lat, czy kosztem kwalifikowalnym będzie wartość odpowiadająca okresowi na który projekt został napisany (np. na 3 lata)?

 58. Czy w przypadku gdy jedno z zadań projektu (przeprowadzenie badań) jest przypisane do konsorcjanta biznesowego i na potrzebę tego zadania zakupi się w projekcie aparaturę (którą konsorcjant będzie przechowywał w swojej siedzibie podczas prac badawczych) to aparatura ta po zakończeniu projektu pozostaje u konsorcjanta czy musi zostać przekazana do jednostki badawczej?

 59. Czy wynagrodzenia pracowników na co dzień pracujących w przedsiębiorstwie, a biorących udział w realizacji zadań projektu, mogą być wniesione jako aport? Jeżeli tak, to czy może to być pełna kwota ich wynagrodzenia?

 60. Czy w bieżącym konkursie 1.3.1 POIG ZFŚS jest kosztem kwalifikowanym?

 61. Czy zakupy może organizować i realizować konsorcjant biznesowy i jeśli tak, to czy obowiązują przy tym przepisy dot. zamówień publicznych?

 62. Czy tak zakupiona aparatura i sprzęt może być zainstalowany w siedzibie konsorcjanta biznesowego? Czy właścicielem tego sprzętu/aparatury może zostać konsorcjant biznesowy?

 63. Czy jeśli konsorcjant biznesowy chce wykupić licencję należącą do uczelni, w której posiadanie weszła jeszcze przed rozpoczęciem badań w ramach działania 1.3.1, to czy wtedy będzie to koszt kwalifikowany?

 64. Koncepcja realizacji projektu zakłada, że część działań planowanych w projekcie zostanie wykonanych przez pracowników przedsiębiorstwa będącego konsorcjantem biznesowym. Czy kosztem kwalifikowalnym mogą być wynagrodzenia pracowników tego przedsiębiorstwa wykonujący działania zaplanowane w projekcie? Czy do realizacji projektu mogą być zatrudniani pracownicy pomocniczy (techniczni)?

 65. Czy w przypadku, gdy konsorcjant biznesowy ponosi część wydatków na prace badawcze w projekcie (realizuje część zadań) możliwa jest kompensata: to znaczy potrącenie dotacji na rzecz wnioskodawcy na poczet pozostałej części wkładu konsorcjanta - np.: całość projektu 1 mln zł – dotacja 800 tys. zł – czyli wkład konsorcjanta = 200 tys. zł – jeśli konsorcjant wykona prace za 100 tys. zł to czy 80 tys. zł dotacji może od razu zostać wypłacone wnioskodawcy?

 66. Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla projektu w kategorii koszty ogólne należy te koszty rozdzielić na koszty wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych dla kosztów ogólnych (czyli koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń dla personelu zarządzającego, delegacje, koszty zakupu usług zewnętrznych)? Czy można podać jeden koszt dot. wszystkich powyższych elementów bez rozbijania ich na poszczególne kategorie?

 67. Czy wkład własny konsorcjanta biznesowego w ramach działania 1.3.1 POIG może stanowić licencja na użytkowanie wynalazku, która będzie wykorzystywana do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu?

 68. Chciałbym doprecyzować czy wartość licencji, którą konsorcjant biznesowy obecnie posiada może stanowić wkład własny. W tej sytuacji licencja nie będzie zakupywana w ramach projektu. Konsorcjant biznesowy zamierza przedstawić wartość licencji jako wkład własny, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1: BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, zgodnie z którym: „Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje dofinansowania. W zamian za 100% praw majątkowych do wyników uzyskanych w wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązany jest zapewnić (z własnych środków) wkład finansowy w Projekcie, adekwatny do poziomu intensywności wsparcia wyliczonego zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje prac B+R. Wkład finansowy może zostać wniesiony również poprzez realizację przez Konsorcjanta biznesowego części zadań badawczych w Projekcie, a wielkość kosztów kwalifikowanych poniesionych (z własnych środków) w związku z ich realizacją, wraz z innymi formami wkładu finansowego Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy), musi odpowiadać wymaganej wielkości wkładu własnego przedsiębiorcy, ubiegającego się o pomoc publiczną.”
  Czy wkład finansowy, o którym mowa powyżej, może stanowić wartość rynkowa licencji znajdującej się obecnie (czyli przed dniem złożenia projektu) w posiadaniu konsorcjanta biznesowego? Tym samym w ramach projektu nie będzie kupowana licencja, a jedynie wykorzystana do przeprowadzenia prac B+R zostanie już posiadana przez konsorcjanta biznesowego wartość niematerialna i prawna w formie licencji.

 69. Czy realizacja projektu będzie odbywała się w formie zaliczki, czy raczej przewidują Państwo, że po pierwszej zaliczce w dalszym ciągu raczej w formie refundacji?

 70. Czy koszt studium wykonalności będzie pracą rozwojową czy badaniem przemysłowym?

 71. Konsorcjant biznesowy planuje wykazać w projekcie jako wkład własny m.in. koszt amortyzacji sprzętu, którego wartość wynosi 200 tys. zł. Sprzęt ten ma zamiar zakupić jeszcze przed rozpoczęciem projektu (początkowo, przez pierwsze 2 m-ce sprzęt ten ma być wykorzystywany do innego celu). Czy w związku z powyższym zakup ten powinien zostać dokonany zgodnie z umową o dofinansowanie (tzn. min. 3 oferty, ogłoszenie na stronie itd.)? Czy zmieni się sytuacja, jeżeli zakup zostanie dokonany po rozpoczęciu projektu (jednak również przez pierwsze 2 m-ce koszt amortyzacji tego sprzętu ten nie będzie zaliczany w projekt)?

 72. Do badań potrzebne są urządzenia, którymi jednostka nie dysponuje. Stąd moje pytanie: czy w ramach tego działania można uzyskać dofinansowanie na zakup takich urządzeń? Jeśli tak, jakiego rzędu dofinansowanie można otrzymać na zakup urządzeń (górna kwota)?

 73. Mam pytanie odnośnie wkładu własnego, jaki w projekcie 1.3.1 ponosi konsorcjant biznesowy. Ponieważ wkładem własnym nie musi być tylko gotówka, zastanawiam się, czy jako wkład własny mogę wnieść swoja pracę i know-how. Jestem mikroprzedsiębiorcą, oczywiście wolałabym nie wkładać w projekt gotówki, nie mamy też maszyn, które mogłyby zostać wniesione jako wkład, a czy jeśli rozpiszę projekt na 2 lata, mogę założyć, że przez te dwa lata będę pracować za darmo dla projektu? Poza tym know-how jak wycenić ewentualnie swój pomysł?

 74. Mam pytanie dotyczące aparatury naukowo-badawczej, którą zamierzamy zakupić w ramach projektu. Jak rozumiem, kwalifikowane są wydatki na sprzęt i aparatura w takim zakresie w jakim zdążą się zamortyzować w trakcie trwania projektu? Czyli, przykładowo, jeśli projekt trwa 2 lata, a zakupiony sprzęt amortyzuje się 30%/rok, to w ramach kosztów kwalifikowanych znajdzie się jedynie 60% wartości tego sprzętu?

 75. Załóżmy, że budżet projektu wynosi 5 mln zł, z czego 500 tyś. zostało przeznaczone na odczynniki chemiczne, materiały używane w procesach technologicznych np. do produkcji leków i temu podobne substancje chemiczne. Pytanie brzmi: w której kategorii należy umieścić ten wydatek? Według nas jest to kategoria "Op" czyli koszty operacyjne. Jednakże mamy co do tego wątpliwości, ponieważ konkurs przewiduje, że w kategorii "Op" koszty nie mogą stanowić więcej, niż 3% całości.

 76. Przy założeniu, że konsorcjant biznesowy wnosi wkład własny w postaci środków pieniężnych, proszę o informację czy środki pieniężne mają być przekazywane "na bieżąco" zgodnie z zapotrzebowaniem projektu, czy mogą być przekazane np. w końcowym etapie realizacji projektu?

 77. W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu dla działania 1.3.1 proszę o informację czy jednostka naukowa w ramach kosztów kwalifikowanych (dofinansowanych przez NCBR) może zakupić sprzęt – część linii produkcyjnej dla przedsiębiorcy?

 78. Czy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania jest kosztem kwalifikowalnym? Czy zakup środków trwałych wymaganych na etapie wykonania projektu jest kosztem kwalifikowalnym?

 79. Ile osób może być zatrudnionych przy realizacji projektu i w jakim wymiarze?

 80. Czy w ramach projektu można przewidzieć wynagrodzenie koordynatora, wynagrodzenie księgowej?

 81. Czy jeżeli konieczne jest, w ramach badań przemysłowych, wybudowanie budynku, bądź wiaty wraz z fundamentami i niezbędną infrastrukturą, to czy prace te są kosztem kwalifikowanym?

 82. Konsorcjant biznesowy jest wykonawcą zadania badawczego i w związku z tym musi zakupić niezbędną aparaturę do przeprowadzenia badań. Koszt ten jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza, że częściowo aparatura będzie dofinansowana. Co się dzieje z tym sprzętem po zakończeniu projektu, czy pozostaje on własnością przedsiębiorcy?

 83. Czy koszty delegacji, wyjazdów w celu pobierania prób i tym podobne muszę być uwzględnione tylko w kosztach ogólnych czy można je ująć również w kosztach operacyjnych?

 84. Konsorcjant biznesowy planuje oddelegować pracowników, zatrudnionych na stałe w przedsiębiorstwie, do pracy w projekcie w ramach ich obecnego etatu. Czy wynagrodzenie pracownika realizującego projekt można rozliczyć w projekcie (proporcjonalnie do czasu poświęconego na realizację projektu) na podstawie aktualnej umowy o pracę oraz karty czasu pracy i np. oświadczenia pracodawcy, że ta osoba realizuje zadania w projekcie? Czy pracownik ten musi dostać Aneks do umowy, w którym będzie oddelegowanie pracownika do realizacji projektu?

 85. Beneficjent planuje zakupić licencję komercyjną niezbędną do realizacji projektu. Czy jeśli ta licencja będzie udzielona bezterminowo, to czy można koszt zakupu rozliczyć w projekcie, czy jedynie w projekcie można rozliczyć odpisy amortyzacyjne?

 86. Czy to samo zadanie może być realizowane przez Beneficjenta oraz przez Konsorcjanta biznesowego?

 87. Czy Uczelnia może dokonać zakupu towarów lub usług od swojego konsorcjanta biznesowego i czy będzie to koszt kwalifikowany?

 88. Czy w ramach projektu obowiązkowo należy przeprowadzić audyt zewnętrzny?

 89. W ramach projektu przewidzianych do realizacji jest kilka zadań w ramach badań przemysłowych oraz kilka zadań w ramach prac rozwojowych. Powyższe zadania są realizowane przez Uczelnię oraz Konsorcjanta biznesowego. W jaki sposób należy ująć w harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia personelu, koszty prowadzenia rachunku bankowego itp.)?

 90. Jak powinny być liczone koszty ogólne, skoro mamy dwa typy badań w jednym projekcie - badania przemysłowe i prace rozwojowe. Nie jesteśmy dokładnie w stanie podzielić kosztów ogólnych na każdy z tych typów, jak to zrobić aby było prawidło?

 91. Czy promocja wyników projektu jest kosztem kwalifikowanym?

 92. Czy wskazane limity dla promocji projektu (3%, 2%, 1,5% wartości projektu) należy zachować wyłącznie dla wartości projektu ogółem, czy należy także zachować ten limit w poszczególnych zadaniach projektu?