B+Radar to badanie ewaluacyjne Programu Pomocowego NCBR.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2015-2020 planuje przeznaczyć ok. 22 mld zł na pomoc finansową dla przedsiębiorców na prowadzenie projektów badawczo- rozwojowych. Aby poznać efekty i skuteczności udzielonej pomocy, w szczególności jak przekłada się ona na rozwój i aktywność danej firmy realizowane jest badanie B+Radar, w ramach którego jest prowadzone regularne badanie podmiotów wnioskujących do NCBR. Aby oszacować znaczenie wpływu udzielonego wsparcia, jako tło do porównań posłużą odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli podmiotów, którzy nie otrzymali dotacji z Centrum.

Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem ankiet wypełnianych on-line. Żeby obserwować zmiany w czasie, zaproszenie do wypełnienia ankiety będę wysłane łącznie trzykrotnie w przeciągu kolejnych 3 lat do każdego z wnioskodawców. Ankieta drugi raz zostanie zrealizowana po 2 latach od rozstrzygnięcia konkursu, a po raz ostatni około rok później. Dla Wnioskodawców, którzy wezmą udział w badaniu, zostaną przygotowane indywidualne raporty prezentujące pozycję danego podmiotu na tle innych, biorących udział w badaniu.

Więcej o badaniu można znaleźć na stronie https://bradar.pl/.