Wzory dokumentów

Raport z wdrożenia

Raport z wykorzystania

Raport końcowy

Dokumenty obowiązujące w II Konkursie Programu INNOTECH

Ścieżka In-Tech:


Regulamin In-Tech

Kryteria oceny merytorycznej ścieżka In-Tech

Wzór wniosku In-Tech dla przedsiębiorcy

Załączniki do wniosku:


In-Tech załącznik 1 Harmonogram – przedsiębiorca


In-Tech załącznik 2a i 2b kosztorys – przedsiębiorca

Wzór wniosku In-Tech dla konsorcjum

Załączniki do wniosku:


In-Tech załącznik 1 Harmonogram – konsorcjum


In-Tech załącznik 2a i 2b kosztorys – konsorcjum


Ścieżka Hi-Tech:

Regulamin Hi-Tech


lista obszarów zaawansowanych technologii dla scieżki Hi-Tech

Kryteria oceny merytorycznej ścieżka Hi-Tech

Wzór wniosku Hi-Tech


Załączniki do wniosku:


Hi-Tech załącznik 1 Harmonogram


Hi-Tech załącznik 2a i 2b kosztorys


Wzory formularzy i oświadczeń wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie Projektu. Załączniki do wykazu dokumentów z Regulaminu:

zał. nr 1 do wykazu wymaganych dokumentów - oświadczenie


zał. nr 2 do wykazu wymaganych dokumentów - formularz informacji inna pomoc


zał. nr 3  oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy


zał. nr 4 do wykazu wymaganych dokumentów - formularz informacji de minimis


zał. nr 5 do wykazu wymaganych dokumentów-oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie VAT

Instrukcja - formularz informacji inna pomoc


Inne ważne dokumenty:


ePUAP - instrukcja dla wnioskodawców

Interpretacja prawna par. 18 Rozporządzenia MNiSW z dn. 28.10.2010 r. - konsorcjum

Elementy umowy konsorcjum naukowego

Procedura rozpatrywania protestów