Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny
- nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu INNOTECH dla ścieżek programowych In-Tech i Hi-Tech  oraz mających zastosowanie przepisów prawa.
1.    Czy złożenie umowy konsorcjum, która nie zawiera wszystkich wskazanych przez Centrum elementów może być podstawą do niezaakceptowania załącznika jakim jest taka umowa, a tym samym odrzucenia wniosku ?


Nie, Centrum będzie wymagało, aby Wnioskodawca uzupełnił brakujące elementy umowy konsorcjum po uzyskaniu przez Wnioskodawcę pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania  (tzn. przed podpisaniem z Centrum umowy o dofinansowanie projektu).


2.    Czy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum może w fazie B zlecić wykonanie produktu na podstawie dokumentacji opracowanej w fazie A pozostałym członkom konsorcjum będącym jednostkami badawczymi z zapleczem produkcyjnym?

Nie, jednostki badawczo rozwojowe nie mogą zastąpić przedsiębiorcy w zakresie wykonania produktu. Przedsiębiorca może zlecić jedynie prace pomocnicze w tym zakresie.


3.    W punkcie 34, podpunkt f. wniosku pełnego o dofinansowanie należy opisać „wyniki analiz potwierdzających, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich”. Czy można załączyć wyniki analiz przeprowadzonych wewnątrz firmy, czy mają to być analizy przeprowadzone przez inną firmę, np. rzecznika patentowego?

Wniosek nie wskazuje na konieczność zamieszczenia analizy wykonanej przez zewnętrzna firmę, Wnioskodawca decyduje jaka analizę zamieszcza. Kompletność analizy ocenia ekspert.


4.    Czy w ramach punktu 36 Prognoza efektywności finansowej dla planowanego produktu prognoza powinna dotyczyć:
- wnioskodawcy,
- podmiotu wdrażającego,
- obydwu, czyli wnioskodawcy i podmiotu wdrażającego.
W opisie punktu 36 we wniosku jest mowa o efektach ekonomicznych, których Wnioskodawca spodziewa się w wyniku realizacji projektu. W opisie kryterium 6 Przewidywane efekty ekonomiczne, 1. tiret jest mowa o Wnioskodawcy, zaś w 2. i 3. tirecie o podmiocie wdrażającym.


W przypadku gdy podmiotem wdrażającym jest Wnioskodawca to sprawa jest jasna -  należy opisać jaki efekt ekonomiczny zostanie uzyskany przez Wnioskodawcę w rezultacie zaangażowania środków publicznych (proszę zwrócić uwagę na to, że program jest skierowany głównie do przedsiębiorców).
W przypadku sprzedaży wyników badań podmiotowi zewnętrznemu w celu ich wdrożenia, efekt ekonomiczny jest niejako jednorazowy, chyba, że umowa sprzedaży stanowi o jakichś przyszłych zyskach podmiotu sprzedającego.
Należy przedstawić efekt ekonomiczny także w odniesieniu do podmiotu wdrażającego, tym bardziej, że Wnioskodawca w przypadku uzyskania dofinansowania będzie musiał złożyć po 2 latach od zakończenia projektu raport z wdrożenia.


5.    W jakim zakresie mogą być dofinansowane działania partnera konsorcjum realizującego projekt In-Tech w przypadku, gdy partner jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej? Czy identycznie jak w przypadku jednostek naukowych pokrywane są koszty kwalifikowane w 100%?

NCBiR co do zasady nie rozstrzyga tego typu kwestii, które są przedmiotem orzecznictwa przede wszystkim UOKiK oraz odpowiednich instytucji wspólnotowych.
Według ogólnie dostępnej wiedzy, zgodnie z orzecznictwem sądów wspólnotowych, usługi medyczne szpitali są działalnością gospodarczą, niezależnie od tego, czy koszty usług są finansowane przez państwo, czy indywidualnie przez pacjentów (publiczne i niepubliczne ZOZy).
Jednocześnie, UOKiK stoi na stanowisku, że wsparcie udzielane ze środków publicznych polskim samodzielnym publicznym ZOZom co do zasady nie stanowi pomocy publicznej ze względu na brak negatywnego wpływu na wymianę handlową na rynku UE.
Należy jednak mieć na uwadze, że samodzielny publiczny ZOZ może, poza działalnością leczniczą refundowaną z NFZ, świadczyć usługi lecznicze odpłatnie, jak również może prowadzić innego rodzaju działalność gospodarczą. Jeżeli dofinansowanie udzielone przez NCBiR miałoby przeznaczenie na wsparcie tej części działalności publicznego ZOZu, wówczas powinien być on traktowany jak normalny przedsiębiorca, podlegający regułom pomocy publicznej (należy każdy przypadek z badać z osobna).
Niepubliczny ZOZ co do zasady będzie podlegał tym regułom, w świetle w.w. orzecznictwa.


6.    Firma działa od czerwca 2008 (dokładnie 3 lata). Czy wystarczy, jeżeli do wniosku dołączymy sprawozdania finansowe za 2009 oraz 2010, a także bilans i rachunek zysków i strat za 2 kwartały 2011, aby spełnić wymaganie dotyczące  przedstawienia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata? (firma ma status mikro).

Wymaganie dotyczące sprawozdań finansowych zostało złagodzone we wniosku pełnym w stosunku do zapisów regulaminu konkursu  -  obowiązuje przedstawienie sprawozdania za  rok poprzedzający rok złożenia wniosku.


7.    Pytanie dotyczy opisu przedsiębiorcy (punkt C wniosku) jako członka Konsorcjum. Czy w przypadku przedsiębiorstwa wystarczy opis zawarty w punkcie 18, czy należy również dodać dane zawarte w punktach 15-17?

W każdym polu wniosku Wnioskodawca musi wpisać  właściwą informację (może być "nie dotyczy" lub "brak"). Są przedsiębiorcy, którzy realizują projekty dotyczące badań naukowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że w polu 15 Wnioskodawca może zawrzeć informacje dotyczące także wdrożeń innowacyjnych technologii lub produktów.


8.    Pytanie dotyczy wniosku Innotech – Hi-Tech. Jak, składając pełna wersję wniosku należy udokumentować zdolność finansową wkładu własnego firmy. W jakiej ma być ono formie?

Oświadczenie + sprawozdanie finansowe.


9.    Czy w kategorii kosztów kwalifikowanych w fazie A i B ; W - wynagrodzenia,  premia uznaniowa (wypłacana co miesiąc, ujęta w regulaminie) będzie kosztem kwalifikowanym?

Jeżeli premia jest ujęta w regulaminie, to będzie kwalifikowana (natomiast jest ważne, aby by nie był to regulamin wprowadzony w życie równolegle z rozpoczęciem projektu lub później. Wykazany sposób premiowania musi wcześniej obowiązywać w jednostce.


10.    Czy istnieje możliwość łączenia zadań jednostki naukowej i przedsiębiorcy?

Nie, nawet jeśli zadanie jest wykonywane wspólnie, to w harmonogramie i kosztorysie projektu musi być rozdzielone na każdego z wykonawców.


11.    Przedsiębiorca będący członkiem konsorcjum zamierza świadczyć usługi w oparciu o rozwiązanie opracowane w ramach projektu  (prototyp robota). Czy robot może być własnością całego konsorcjum a przedsiębiorca będzie się dzielił zyskami z tytułu jego  użytkowania i świadczenia usług?

Jeżeli prototyp robota będzie wykorzystywany komercyjnie to Wnioskodawca powinien się zastosować do zapisów ustawy o zasadach finansowania nauki Art.2 pkt. 4b.
Robot zbudowany w projekcie realizowanym przez konsorcjum jest własnością konsorcjum - umowa konsorcjum powinna sprecyzować udziały/prawa własności członków konsorcjum w rezultacie projektu co może przenosić się na udziały w zyskach z komercjalizacji.


12.    Czy części z wytworzonego w fazie A prototypu - robota, mogą być wykorzystywany w ostatecznym, komercyjnym produkcie z wykorzystaniem którego przedsiębiorca będzie mógł świadczyć usługi komercyjne. Np. nie ma potrzeby tworzenia drugiego korpusu robota, bo można go zabrać z prototypu; tak samo jak napędy główne robota i niektóre komponenty elektroniki - wystarczy je pobrać z prototypu, co znacznie obniży koszty produkcji produktu komercyjnego.

W  takim przypadku należy stosować zapisy ustawy o zasadach finansowania nauki Art.2 pkt. 4b


13.    Czy metoda jaką stosuje dana jednostka przy obliczaniu kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją zadania lub całego projektu (przy niektórych projektach jest wskazany 15% próg), ma zostać szerzej przedstawiona ( np. jako dodatkowy załącznik / objaśnienie)?; czy właśnie punkt 41 wniosku pełnego, czyli uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu  będzie wystarczającą informacją?

Jeśli NCBiR uzna za niewystarczające wyjaśnienia zawarte w pkt 41, to zwróci się do Państwa o uzupełnienie informacji.


14.    Jesteśmy jednostką naukową i koszty, o których ogólne rozliczamy w projektach ryczałtem w wysokości 35% całkowitych kosztów.
W jaki sposób mamy uzyskać akceptację Centrum, metodologii naliczania tych kosztów?
Czy powinniśmy metodologię przesłać do akceptacji przed złożeniem pełnego wniosku czy przesłać ją wraz z wnioskiem?
Czy będzie miejsce w systemie na załączenie pliku z metodologią?


Jeśli nie będzie możliwości dołączenia pliku z metodologią, to w punkcie  41 wniosku - uzasadnienie kosztów,  powinni Państwo uzasadnić tę pozycje i powołać się na dokument dołączony do wniosku w wersji wydrukowanej.


15.    Czy koszt wykonania analiz stwierdzających, że przedmiot projektu nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich (badanie czystości patentowej) wykonane przed złożeniem wniosku w ramach prac przygotowawczych może być kosztem kwalifikowanym projektu w ścieżce In-Tech?

Nie, koszty kwalifikowane muszą być ponoszone w trakcie realizacji projektu. Bonus punktowy w tym kryterium oceny wniosku pełnego nie miałby sensu, gdyby na te analizy były wydatkowane środki publiczne.


16.    Zgodnie z par 20 regulaminu „Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku w konkursie”. Czy chodzi o wniosek pełny czy wstępny?

Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku wstępnego


17.    Czy jeśli VAT jest traktowany jako wydatek niekwalifikowany to przedsiębiorca mimo tego musi składać oświadczenie dot. Kwalifikowania VAT?

Wystarczy oświadczenie, że przedsiębiorca jest płatnikiem VAT i kosztorys przedłożonego projektu zawiera kwoty netto.


18.    Czy możliwa jest zmiana składu konsorcjum we wniosku pełnym?

Ponieważ w pierwszym etapie jedno konsorcjum mogło złożyć tylko jeden wniosek, skład konsorcjum nie może być modyfikowany w drugim etapie konkursu.