Informacja dotycząca umowy partnerskiej CCS 2013 Call

Uprzejmie informujemy, że partnerzy konsorcjum realizującego projekt zobowiązani są do podpisania umowy partnerskiej (partnership agreement), której wzór znajdą Państwo poniżej.

Umowa partnerska przedkładana jest Operatorowi Programu przed podpisaniem umowy z NCBR na finansowanie projektu. Operator Programu weryfikuje umowę partnerską pod kątem jej zgodności ze wzorem.

Skorzystanie z poniższego wzoru umowy jest obligatoryjne. Dopuszczalne są jedynie niezbędne zmiany w tekście wynikające ze specyfiki konsorcjum, a także usunięcie fragmentów, które w sposób oczywisty nie odnoszą się do danego projektu.

Umowa partnerska sporządzana jest w języku angielskim.

Informacja dotycząca umowy partnerskiej Core 2012 Call

Uprzejmie informujemy, że partnerzy konsorcjum realizującego projekt zobowiązani są do podpisania umowy partnerskiej (partnership agreement), której wzór znajdą Państwo poniżej.
Umowa partnerska przedkładana jest Operatorowi Programu przed podpisaniem umowy z NCBR na finansowanie projektu. Operator Programu weryfikuje umowę partnerską pod kątem jej zgodności z art. 6.8 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.


Skorzystanie z poniższego wzoru umowy nie jest obligatoryjne. Mogą Państwo skorzystać ze swojego wzoru umowy partnerskiej, jednakże umowa powinna zawierać poniższe elementy (zgodnie z  art. 6.8 Regulacji):

  • postanowienia dotyczące ról i zakresu odpowiedzialności stron,
  • postanowienia dotyczące ustaleń finansowych między stronami, w tym między innymi postanowienia dotyczące tego, które wydatki partnerów projektu mogą podlegać refundacji z budżetu projektu,
  • postanowienia dotyczące sposobu wyliczania kosztów pośrednich i ich maksymalnej kwoty,
  • zasady wymiany walut w przypadku takich wydatków i ich refundacji,
  • postanowienia dotyczące audytów obejmujących partnerów projektu,
  • szczegółowy budżet z wyszczególnionymi pozycjami kosztów i cenami jednostkowymi oraz
  • postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów.


Umowa partnerska musi zawierać postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, zgodne z rozporządzeniem  (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.


Umowa partnerska sporządzana jest w języku angielskim.


Partnerzy norwescy, którzy we wniosku aplikacyjnym w konkursie Core Call zastosowali stawki wynagrodzeń używane przy składaniu wniosków w konkursach ogłaszanych przez Research Council, powinni zwrócić szczególną uwagę na tę kategorię kosztów. Stawki RCN mają wliczone koszty pośrednie i zastosowanie tych stawek w projekcie polsko-norweskim może doprowadzić do „podwójnego” naliczenia kosztów pośrednich. Wszelkie pytania w tej kwestii uprzejmie prosimy kierować do Pani Aleksandry Witczak Haugstad (e-mail: awh-at-forskningsradet.no) lub Pana Yngve Foss (e-mail: yf-at-forskningsradet.no) z Research Council.

 

Baza danych dla instytucji badawczych poszukujących partnerów do współpracy w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Uprzejmie informujemy, że Norweska Rada Badań (Research Council of Norway) – partner Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w realizacji programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, uruchomiła bazę danych służącą do wyszukiwania potencjalnych partnerów do realizacji projektów badawczych.

Instytucje badawcze mogą umieścić podstawowe informacje odnoszące się do posiadanego doświadczenia i zakresu działalności oraz kierunków zainteresowań badawczych wypełniając ankietę zamieszczoną pod poniższym linkiem:


response.questback.com/norgesforskningsrd/eeagrants/


Baza danych ma stanowić źródło informacji dla instytucji badawczych poszukujących partnerów do współpracy, w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach programów realizowanych z grantów norweskich i grantów EOG, między innymi w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Wszystkie informacje przekazane przez instytucje zostaną udostępnione w formie skoroszytu programu Excel zamieszczonego na stronie internetowej Norweskiej Rady Badań: www.rcn.no/eea. Zebrane dane będą dostępne do momentu zamknięcia ostatniego naboru wniosków.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uzupełnienia ankiety i zamieszczenia swoich danych w bazie!