Małe granty dla kobiet w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
ogłasza konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów  tzw. ‘Small Grant Scheme’
na projekty badawcze realizowane przez kobiety
w naukach technicznych


1.    Obszary tematyczne objęte konkursem


W ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych. Nauki techniczne są  najmnej sfeminizowane w porównaniu z innymi obszarami nauki. Dlatego też, projekty realizowane przy wsparciu Funduszu Małych Grantów przyczyniać się mają do budowania kompetencji i wzmocnienia dorobku naukowego uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
Celem projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Funduszu jest budowanie dorobku naukowego w obszarach wchodzących w skład następujących dyscyplin nauk technicznych: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.


2.    Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

  • Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).


3.    Promotor projektu

  • Wniosek składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski (instytucja), formalnie odpowiedzialny za projekt
  • Kierownik projektu (Principal Investigator) - kobieta naukowiec odpowiedzialna za koordynację naukową i techniczną projektu.

4.    Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Małych Grantów wynosi 2 352 941 EUR.


5.    Wartość dofinansowania

  • Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu
  • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 50 000 EUR, natomiast maksymalna 100 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – od 12 do 24 miesięcy
  • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2016 r.


6.    Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów


Termin zamknięcia konkursu upływa 31 stycznia 2013 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 1 grudnia 2012 r.


Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 31 stycznia 2013 r.

Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.


Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na  nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants.