Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż ogłasza
I konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.
 

Cel główny Programu:
poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.


Cele szczegółowe Programu:

  1. wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;
  2. wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;    

Program adresowany jest do:
konsorcjów w skład, których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 000 000 PLN

Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r – 28 marca 2013 r.


Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia Wniosku o dofinansowanie jest jego złożenie zarówno w wersji papierowej i elektronicznej. Za datę wpływu wersji papierowej Wniosku do Centrum (adres:  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) uznaje się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera albo, w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: innowacje.spoleczne-at-ncbr.gov.pl najpóźniej do godz. 23:59 w dniu zamknięcia naboru Wniosków.