1. Regulamin

2. Katalog kosztów kwalifikowalnych uwzględniający aktualizację w kategorii A

3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów


4. Formularz wniosku


5. Oświadczenie (łączne) o:
a) niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne


6. Zestawienie dokumentów wymaganych do załączenia do wniosku w systemie informatycznym


7. Oświadczenie, że zawarte we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym


8. Kryteria oceny formalnej wniosku


9. Kryteria oceny merytorycznej wniosku:
a) Kryteria oceny merytorycznej I stopnia
b) Kryteria oceny merytorycznej II stopnia

c) Kryteria oceny merytorycznej II stopnia - lista zbiorcza


10. Harmonogramy i kosztorysy:
a) harmonogram zadań wraz z uzasadnieniem kosztów
b) kosztorys projektu
c) harmonogram płatności


11. Dokumenty, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie Projektu


12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną

14. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - jednostka naukowa

15. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - konsorcjum

16. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu - przedsiębiorca

17. Rekomendowane elementy umowy konsorcjum naukowego składającego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

18. Wkład własny pieniężny i rzeczowy

19. Wzór wniosku o płatność

20. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

21. Dochód z komercyjnego wykorzystania prototypu

22. Kwalifikowalność kosztów związanych z osiągnięciem celu komercyjno - wdrożeniowego

23. Wniosek o zmiany w projekcie

24. Wzór aneksu do umowy dla przedsiębiorcy

25. Wzór aneksu do umowy dla konsorcjum

26. Wzór Raportu rocznego

27. Załączniki do Raportu rocznego

28. Wzór Raportu końcowego

29. Załączniki do Raportu końcowego

30. Wzór Raportu z wdrożenia

31. Załączniki do Raportu z wdrożenia

32. Wzór Raportu ex-post (dokument zaktualizowany 12.11.2019 r.)

33. Instrukcja wypełniania raportu ex-post 

34. Raport okresowy

35. Załączniki do Raportu okresowego