Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego Regulaminu konkursu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Lp. Pytanie Odpowiedź
Pytania dotyczące kwestii merytorycznych
1. Nie mogę znaleźć warunków uczestnictwa w programie Demonstrator. Proszę o przesłanie stosownego linku. W załączeniu przesyłam link do uczestnictwa w programie Demonstrator:
/programy/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/
2. Czy dostępny jest Regulamin Konkursu na Państwa stronie?

Regulamin i inne dokumenty Przedsięwzięcia zajdzie Pani na stronie NCBR/ Programy krajowe w zakładce Demonstrator + pod linkiem:

/programy/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/dokumenty-do-pobrania/

3. Zwracam się z pytaniem odnośnie udziału przedsiębiorcy w programie "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej". Zgodnie z zasadami konkursu, przedsiębiorca powinien mieć siedzibę na terenie Polski. Zgodnie z Regulaminem przedsięwzięcia przedsiębiorca musi mieć siedzibę na terenie RP - nie stawiamy innych warunków.
4. Gdzie mogę sprawdzić numer NACE naszego przedsiębiorstwa?

Przesyłam poniżej link:

ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm

5. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest Analiza sprawozdań finansowych firmy pod kątem możliwości wyegzekwowania wierzytelności powstałej na skutek podpisania umowy o dofinansowanie. Analiza zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie powinna być sporządzona w pliku excel. Czy istnieją jakieś wytyczne jak powinna taka analiza wyglądać, jakie elementy i wskaźniki powinna zawierać, jakiego okresu ma taka analiza dotyczyć? Nie znalazłem takich informacji w opublikowanej dokumentacji w zakładce Dokumenty do pobrania. Wzór formularza Excel analiza finansowa pod kątem możliwości wyegzekwowania wierzytelności powstałej w skutek podpisania umowy o dofinansowanie jest już dostępny pod linkiem w treści ogłoszenia o konkursie sop.ncbr.gov.pl. W formularzu określone zostały wskaźniki i okres jakiego ma dotyczyć ta analiza. Uprzejmie proszę więc o zapoznanie się z wnioskiem o dofinansowanie w Systemie Obsługi Projektów SOP.
6. Czy przewiduje się szkolenia na temat sporządzania wniosków w ramach „Przedsięwzięcia pilotażowego – wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”? W ramach "Przedsięwzięcia pilotażowego - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" przewidujemy szkolenia instruktażowe w połowie kwietnia br.
7. W związku z ogłoszeniem Przedsięwzięcia Pilotażowego, chciałam się Państwa dopytać o następujący problem / wątpliwość. Został złożony wniosek w II PBS , w imieniu konsorcjum naukowo - przemysłowego ( liderem jest jednostka naukowa), w związku z ukazaniem się w/w programu, czy nie ma żadnych formalnych przeszkód, by złożyć zbliżoną tematykę do obecnie trwającego konkursu, oczywiście liderem będzie przedsiębiorca ?

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa oświadczenie (zał. Nr 4 do Regulaminu), w którym potwierdza, że zadania objęte wnioskiem nie są finansowane z innych źródeł i wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł. Nie mamy pewności, że projekt nie otrzyma finansowania w innym konkursie. Do momentu rozstrzygnięcia wniosek/projekt uczestniczy w naborze w ramach innego konkursu i nie może być składany w ramach naszego konkursu, ponieważ może wystąpić zagrożenie podwójnego finansowania projektu. Zatem ten warunek nie będzie u Państwa spełniony.

Proszę ponadto zwrócić uwagę, że w Przedsięwzięciu nie przewiduje się finansowania badań podstawowych, ponadto badania przemysłowe mogą stanowić do 15 % kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto projekt w Demonstratorze+ musi uwzględniać etap testowania nowych rozwiązań w skali demonstracyjnej.

Zgodnie z założeniami Przedsięwzięcia Projekty objęte Przedsięwzięciem mogą wykorzystywać rezultaty Programu Badań Stosowanych NCBR oraz projektów badawczo-rozwojowych. Rezultaty projektów typu PBS, charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym. Mogą być podstawą do dalszego zastosowania w zakresie prowadzonych w Przedsięwzięciu badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym testowania i przygotowania ich efektów w produkcji eksperymentalnej i testowania produktów, procesów i usług oraz tworzenia prototypów, podobnie jak wyniki projektów badawczych rozwojowych, które mogą stanowić punkt wyjścia do zastosowań praktycznych. Projekty planowane do realizacji w ramach Przedsięwzięcia mają umożliwić weryfikację efektów badań oraz przygotowanie ich do wdrożenia.

8. Czy na etapie składania wniosku należy dołączyć jako załącznik umowę konsorcjum? Jeśli nie to w jakim momencie należy ją dostarczyć? Umowa konsorcjum składana jest na etapie zawierania umowy o wykonanie i finansowanie projektu.
9. W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie proszę o odpowiedź czy projekt z innego konkursu, od oceny którego złożono zależenie do WSA, w przypadku przedmiotowego konkursu spełnia wymóg nieubiegania się o finansowanie kosztów projektu z innych źródeł? Do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie mamy pewności, że projekt nie otrzyma finansowania w innym konkursie. Do momentu rozstrzygnięcia sprawy wniosek/projekt uczestniczy w naborze w ramach innego konkursu i nie może być składany w ramach np. naszego konkursu, ponieważ może wystąpić zagrożenie podwójnego finansowania projektu.
10.

Co oznacza poziom VI w przypadku gotowości technologii i jak to ma zostać potwierdzone?

Czy należy podać jakim poziomem ma się zakończyć projekt?

Program Demonstrator+ przeznaczony jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych dlatego wymagane jest osiągnięcie w momencie rozpoczynania projektu stosunkowo wysokiego poziomu technologii stąd wymóg wykazania, że posiada się przynajmniej VI poziom gotowości technologicznej. W trakcie realizacji projektu należy doprowadzić do podwyższenia tego poziomu. Zakłada się, że ekspert oceniający wniosek korzystniej oceni ten projekt, który już w momencie składania wniosku będzie dysponował bardziej zaawansowaną technologią. Należy opisać poziom gotowości przed rozpoczęciem realizacji i podać jakim poziomem gotowości technologicznej projekt się zakończy.
11. Proszę o informację czy program krajowy Demonstrator będzie miał kolejne edycję po za ta rozpoczynającą się w marcu? Jeżeli tak proszę o podanie orientacyjnego terminu następnego konkursu na ten program krajowy. Demonstrator+ jest przedsięwzięciem pilotażowym. Nie wiemy jakie będzie zainteresowanie i czy wnioski złożone w I konkursie wyczerpią przewidzianą alokację. W tej chwili nie możemy jeszcze potwierdzić czy będą kolejne edycje, a tym bardziej podać terminu kolejnego konkursu.
12.

Czy jednym z udziałowców w konsorcjum może być Partner zagraniczny?

A jak się ma rzecz z kapitałem finansującym przedsiębiorstwo? Czy kapitał może być zagraniczny, czy musi być w całości polski?
Zgodnie z Regulaminem przedsięwzięcia przedsiębiorca musi mieć siedzibę na terenie RP - nie stawiamy innych warunków.
13. Czy w sytuacji, w której liderem przedsięwzięcia w programie Demonstrator ma być przedsiębiorca nie ma zasadniczych przeciwwskazań aby na potrzeby programu utworzyć konsorcjum naukowe składające się z przedsiębiorcy i Politechniki, w którym to konsorcjum Liderem będzie przedsiębiorstwo, jednakże centralne zarządzanie i administrowanie projektem będzie powierzone zespołowi powołanemu w uczelni?

Projektując sposób zarządzania projektem proszę zwrócić uwagę na postanowienia umowy konsorcjum w której w § 4 wskazano obowiązki stron. Zgodnie z tym paragrafem Wykonawca tj. Lider, którym jest przedsiębiorca zobowiązuje się w szczególności na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentować Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy. Wykonawca i Współwykonawcy zobowiązują się zapewnić w Umowie konsorcjum prawidłową realizację Projektu oraz wykonanie przez nich wszelkich obowiązków, które są niezbędne do realizacji Umowy, w tym obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 5-10.

Ponadto proszę zwrócić uwagę na dokument pn. Rekomendowane elementy umowy konsorcjum:

1. wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera, w tym w szczególności do:

a) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w imieniu konsorcjum,

b) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Centrum,

c) zawarcia na rzecz i w imieniu członków konsorcjum umowy o wykonanie i finansowanie projektu z Centrum,

d) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych otrzymanych z Centrum i ich rozliczaniu,

e) dokonywania zmian w umowie o wykonanie i finansowanie projektu,

f) reprezentowania członków konsorcjum w związku z wykonaniem umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

2. zasady odpowiedzialności członków konsorcjumza realizację projektu,

3. obowiązki członków konsorcjum, w tym w szczególności:

a) zobowiązanie do stosowania najlepszych standardów (best practice) przy realizacji projektu i wydatkowaniu środków finansowych na ten cel,

b) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi informacji niezbędnych do przygotowania raportów z realizacji projektu,

c) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi zestawień poniesionych kosztów, niezbędnych do rozliczenia zaliczek,

d) określenie zasad wymiany informacji mających wpływ na harmonijną i terminową realizację projektu,

e) zobowiązanie do nienarażania na szkody pozostałych członków konsorcjum.

Ponadto sposób współdziałania i zarządzania realizacją projektu, podział prac między członków konsorcjum, stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności za realizację projektu musi być uregulowany w umowie konsorcjum. Ale to zawsze Lider, którym jest przedsiębiorca reprezentuje konsorcjum w kontaktach z Centrum.
14.

Proszę o wyjaśnienie czy możliwy jest udział w programie Wnioskodawcy zdefiniowanego jako Konsorcjum Naukowe w skład którego wejdą dwa Instytuty Naukowo – Badawcze, oraz przedsiębiorca który rozpoczyna działalność –rejestrację w miesiącu kwietniu 2013r jako Spółka Prawa Handlowego (Sp. z o.o.).

Przedsiębiorca nie będzie więc mógł przedłożyć z oczywistych względów bilansów za ostatnie 3 lata raz oświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS, US gdyż taki obowiązek jeszcze nie wystąpi na dzień 2-go maja w którym upływa termin składania wniosków.

Regulamin konkursu do Programu DEMONSTRATOR nie zawiera zaś wykluczenia dla przedsiębiorców poniżej 3-letniego okresu prowadzenia działalności.
Analiza sprawozdań finansowych pod kątem możliwości wyegzekwowania wierzytelności powstałej na skutek podpisania umowy o dofinansowanie oraz dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorcy pokazujące obroty ze sprzedaży oraz sumę aktywów bilansu za trzy ostatnie okresy obrotowe służą ocenie wiarygodności finansowej wnioskodawcy. Ocena ta będzie dokonywana przez eksperta finansowego w trakcie oceny merytorycznej I stopnia, która jest oceną punktową. Nie oznacza to, że Przedsiębiorcy którzy nie będą mogli przedstawić we wniosku tego typu danych wszystkich lub w części nie mogą brać udziału w konkursie z formalnego punktu widzenia.
15. Bardzo proszę jeszcze o wyjaśnienie, co dokładnie Państwo rozumiecie, pod pojęciem „instalacja”? Instalacje pilotażowe/demonstracyjne mają służyć testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach. Dla potrzeb przedsięwzięcia nie przyjęto innej definicji niż powszechnie dostępne.
16. Czy trzeba rozpisać we wniosku skład osób głównych z podaniem zakresu i czasu prac [osobomiesiące]? Średnie wynagrodzenie brutto za osobo- miesiąc rzędu jak w PBS?

Tak, będziemy wymagać we wniosku podania informacji polegających na wskazaniu składu osób głównych z podaniem zakresu i czasu prac [osobomiesiące] oraz ich wynagrodzenia w punkcie D. 2 opis zadań w projekcie w powiązaniu z punktem G wniosku zasoby ludzkie i powiązania z innymi projektami. Oczywiście projektując kosztorys należy mieć na uwadze regulamin wynagradzania uczelni.

17.

Poniżej zarysuję klika sytuacji. Bardzo proszę o odpowiedź, która z tych sytuacji może zostać dofinansowana w ramach niniejszego programu.

Sytuacja 1 - Wnioskodawca w ramach projektu zamierza dokonać wyboru opcji „badania przemysłowe i prace rozwojowe” w celu stworzenia prototypu produktu.  Prototyp produktu następnie zostanie poddany testom walidacyjnym na instalacji, którą Wnioskodawca posiada, lub do stworzenia której zamierza zakupić stosowane rządzenia/maszyny/aparaturę.

Sytuacja 2 - Wnioskodawca posiada już prototyp produktu. W ramach projektu zostanie on poddany testom na instalacji demonstracyjnej, którą Wnioskodawca już posiada/zakupi w ramach projektu. Jeśli okaże się, że testy nie dadzą pozytywnego rezultatu, zostaną przeprowadzone badania  przemysłowe, prace rozwojowe w celu jego ulepszenia. Tylko pojawia się tutaj zasadnicze pytanie – jak na etapie konstruowania wniosku można przewidzieć wyniki testów i dobrać do nich odpowiedni zakres prac badawczych.

Sytuacja 3 - badania przemysłowe i prace rozwojowe muszą zostać przeprowadzone w celu opracowania nowej instalacji. Na instalacji tej zostanie przetestowany prototyp, który Wnioskodawca już posiada.

Sytuacja 4 - badania przemysłowe i prace rozwojowe dotycząc opracowania prototypu produktu. Część prac rozwojowych jest związana z budową instalacji, która de facto też będzie prototypem. A więc zaistnieje sytuacja, w której prototyp technologii/produktu, będzie wdrażany na prototypowej instalacji.

Sytuacja 1. Tak, takie rozwiązanie jest możliwe w przedsięwzięciu.

Wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące wymogi:

 • przedmiotem projektu jest innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest prawdopodobne;
 • w ramach projektu nowa technologia lub produkt będą poddane walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych;
 • projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu realizacji projektu oraz plan wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu na skalę przemysłową.

Sytuacja 2 - Tak, takie rozwiązanie jest możliwe w przedsięwzięciu.

Sytuacja 3 - Tak jest możliwa taka sytuacja.

Sytuacja 4 - Tak jest możliwa taka sytuacja.

18.

Chciałbym się zapytać jak wygląda sprawa własności intelektualnej wytworzonej w ramach grantów NCBiR w programie: Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej?

Mam na myśli zarówno własność intelektualną wnoszoną do projektu przez twórcę jak i wartość intelektualną wytworzoną w trakcie realizacji projektu.

Czy w umowie konsorcjum należy podać procentowy udział autorskich praw majątkowych?

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia pilotażowego, która umieszczona jest na stronie internetowej NCBR pod adresem: /programy/programy-krajowe/.

Kwestia autorskich praw majątkowych uregulowana jest we wzorze umowy o finansowanie i wykonanie projektu dla konsorcjum w § 12 zgodnie z którym:

Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach Projektu, stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców.

Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz.631, z późn. zm., dalej „ustawa o prawie autorskim”).

W dokumencie pn. Rekomendowane elementy umowy konsorcjum (dostępnym na stronie Przedsięwzięcia) wskazano jako jeden z elementów zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu. Zapisy umowy konsorcjum powinny określać podział praw własności intelektualnej w konsorcjum naukowym proporcjonalnie w stosunku do wkładu poszczególnych członków konsorcjum w realizację projektu, zgodnie z interpretacją prawną NCBR §18 Rozporządzenia MNiSW z dn. 28.10.2010 r. dot. podziału praw własności intelektualnej w konsorcjum.

19.

Zgodnie z Regulaminem obowiązującym w I Konkursiew ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej „Projekt” został zdefiniowany jako:

„Projekt – przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrożenie innowacyjnych technologii, obejmujących:

a)   duże zintegrowane przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe nakierowane na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;

b)   budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.”

Czy w kontekście powyższego projekt obejmujący badania przemysłowe i prace rozwojowe, ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrożenie innowacyjnych technologii, musi obejmować równocześnie a) i b), czy może a) lub b)?

Może obejmować a lub b

20. Czy finansowanie projektu jest 100%, czy Przedsiębiorca musi określić jakiś wkład własny?

Kwestie te reguluje Regulamin Przedsięwzięcia. Zgodnie z nim:

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zaangażowanie wkładu własnego w realizację Projektu, odpowiednio w przypadku:

 1. przedsiębiorcy – w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowalnych a kwotą udzielonej pomocy publicznej;
 2. konsorcjum naukowego – w wysokości 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych, w przypadku, w którym wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu jest niższa niż 50 mln PLN, oraz 5% od kwoty nadwyżki ponad 50 mln PLN (w przypadku, w którym całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu jest większa niż 50 mln PLN);
 3. jednostki naukowej spełniającej kryteria organizacji badawczej w rozumieniu cz. I ust. 3 rozdz. 3.lit. b niniejszego regulaminu – w wysokości 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych, w przypadku, w którym wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu jest niższa niż 50 mln PLN, oraz 5% od kwoty nadwyżki ponad 50 mln PLN (w przypadku, w którym całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu jest większa niż 50 mln PLN).
 
21. Mam uprzejmie pytanie, czy w ramach konkursu, do złożenia wniosku wymagane będzie oświadczenie uczestników o przystąpieniu do konsorcjum naukowego? W Regulaminie oraz wymaganych dokumentach do złożenia wraz wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia nie ma mowy o konieczności złożenia umowy konsorcjum na etapie aplikowania o środki. Umowa konsorcjum jest wymagana jako załącznik do umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Należy jednak podkreślić, że wcześniejsze podpisanie umowy konsorcjum może być bezpieczną formą dla wnioskodawców tak aby członkowie konsorcjum byli zadeklarowani przed ostatecznym wyborem projektów do finansowania.
22. Czy MSP funkcjonujące od 2 lat spełnia warunki formalne w zakresie przedkładania sprawozdań finansowych, regulamin konkursu mówi o konieczności przedłożenia s.f. za 3 ostatnie lata działalności. Analiza sprawozdań finansowych pod kątem możliwości wyegzekwowania wierzytelności powstałej na skutek podpisania umowy o dofinansowanie oraz dane stosowane do określenia statusu przedsiębiorcy pokazujące obroty ze sprzedaży oraz sumę aktywów bilansu za trzy ostatnie okresy obrotowe służą ocenie wiarygodności finansowej wnioskodawcy. Nie oznacza to, że Przedsiębiorcy którzy nie będą mogli przedstawić we wniosku wszystkich tego typu danych lub ich części, nie mogą brać udziału w konkursie z formalnego punktu widzenia.Dodatkowo warto podkreślić, że pomoc udzielana przedsiębiorcom za pośrednictwem NCBR na zadania realizowane w przedsięwzięciu Demonstrator+ jest pomocą publiczną. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR nie można przyznać pomocy przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz spełniającemu, w przypadku przedsiębiorstwa dużego, również kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego. Sprawozdanie finansowe jest dokumentem źródłowym  mogącym służyć również ocenie analizy ryzyka w projekcie.
23. Czy jest możliwość wprowadzenia na rynek części opracowywanej technologii po np.1 roku realizacji projektu (i uzyskiwać dochody z produktu opracowanego na podstawie prototypu /technologii), gdy projekt trwa jeszcze np.1 rok, dla rozwinięcia dalszej części technologii? W ramach założeń przedsięwzięcia projekt może być realizowany w ramach zadań wykonywanych w różnych okresach realizacji projektu - zgodnie z harmonogramem. Jeśli na podstawie opisu projektu zakładamy, że technologie A i B są ze sobą powiązane i dlatego stanowią jeden projekt, to nie odnajdujemy przeszkód dla wprowadzenia na rynek technologii A po roku realizacji projektu, gdy projekt trwa jeszcze dla technologii B.
24. Czy spółka założona w celu realizacji projektu musi być zarejestrowana przed złożeniem wniosku, czy wystarczy deklaracja zawiązania spółki po przyznaniu dofinansowania z NCBR?

Sama deklaracja utworzenia podmiotu jest niewystarczająca do otrzymania dofinansowania, ponieważ na dzień składania wniosku o dofinansowanie taki podmiot faktycznie nie istnieje.

Dodatkowo jednym z dokumentów wymaganych do załączenia do wniosku o dofinansowanie i określonych w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu, jest odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a więc dokument potwierdzający funkcjonowanie danego podmiotu w obrocie gospodarczym.

Wyjątek stanowi wnioskodawca określony w Regulaminie jako Konsorcjum naukowe. W tym przypadku wnioskodawca opisuje we wniosku sposób zarządzania projektem, natomiast umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego wymagana jest dopiero na etapie podpisywania umowy o wykonanie i finansowanie projektu (zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu). W pozostałych przypadkach wnioskodawcy powinni istnieć na dzień złożenia wniosku.
25. Podział praw własności pomiędzy członków konsorcjum. Kwestie te porządkuje dokument pn. Rekomendowane elementy umowy konsorcjum naukowego składającego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej wraz z interpretacją NCBR §18 rozporządzenia MNiSW z dn. 28.10.2010 r. Dokument znajduje się w dokumentach do pobrania pod numerem 17.
26.

Czy w ramach realizacji dofinansowanych projektów przewiduje się jakieś szczególne procedury wyboru wykonawców dostaw lub usług?

Rozumiem, że beneficjenci będą związani przepisami ustawy Pzp, o ile ich dotyczą oraz że zakupów należy dokonywać w sposób gospodarny. Czy dla udokumentowania „gospodarności” wymagane będzie zachowanie szczególnych procedur wyboru wykonawców? Czy będą stosowane jakiekolwiek kryteria oceny niezależności beneficjenta i wykonawców?

Postanowienia wzorów umów o wykonanie i finansowanie projektu regulują te kwestie w § 7.

Zgodnie z regulacjami tam zamieszczonymi wydatki muszą być poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

Wszystkie koszty kwalifikowane muszą być ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu w związku z wykonaniem Umowy.

W przypadku braku podmiotowego obowiązku stosowania przepisów o finansach publicznych lub o zamówieniach publicznych, zakupy dokonywane są zgodnie z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu, zasadami i praktykami, z zachowaniem należytej staranności.
27. Chciałbym prosić o doprecyzowanie kwestii pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach programu Demonstrator. W regulaminie i rozporządzeniu zapisano, że zwiększenie pomocy o 15 punktów procentowych może nastąpić w wyniku współpracy z innym przedsiębiorcą lub jednostką naukową. Poczyniono jednak zastrzeżenie, że za współpracę nie uznaje się podwykonawstwa. Warunkiem zwiększenia o 15% kosztów pomocy publicznej jest zaistnienie skutecznej współpracy (w postaci konsorcjum naukowego) miedzy przedsiębiorcą a jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Podwykonawca nie jest uczestnikiem konsorcjum
28.

Co oznacza poziom VI w przypadku gotowości technologii i jak to ma zostać potwierdzone?

Czy należy podać jakim poziomem ma się zakończyć projekt?

Program Demonstrator+ przeznaczony jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych dlatego wymagane jest osiągnięcie w momencie rozpoczynania projektu stosunkowo wysokiego poziomu technologii stąd wymóg wykazania, że posiada się przynajmniej VI poziom gotowości technologicznej. W trakcie realizacji projektu należy doprowadzić do podwyższenia tego poziomu. Zakłada się, że ekspert oceniający wniosek korzystniej oceni ten projekt, który już w momencie składania wniosku będzie dysponował bardziej zaawansowaną technologią. Należy opisać poziom gotowości przed rozpoczęciem realizacji i podać jakim poziomem gotowości technologicznej projekt się zakończy.
29. Jaki poziom gotowości technologii powinien być wykazany jako wyjściowy, przed rozpoczęciem realizacji projektu? W Przedsięwzięciu wskazano wymóg wykazania, że się posiada przynajmniej VI poziom gotowości technologicznej. W trakcie realizacji projektu należy doprowadzić do podwyższenia tego poziomu.
30. Czy sprawozdanie finansowe dotyczy tylko Lidera czy również innych przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum naukowego? W generatorze w części F1. "Analiza sprawozdań finansowych": Czy część F1 wypełnia tylko Lider, czy Lider + przedsiębiorcy, czy może wszyscy konsorcjanci? Jeśli Lider z przedsiębiorcami lub konsorcjantami, to czy arkusz wypełnia się skonsolidowanie (łącznie), czy dla każdego partnera powiela się? Sprawozdanie finansowe dotyczy tylko Lidera konsorcjum naukowego
31. F3 cz. "Pomieszczenia wraz z infrastrukturą oraz uzasadnienie koniecznej do nabycia aparatury i wyposażenia naukowo badawczego" F5 "Zasoby techniczne wnioskodawcy konieczne do sfinansowania w ramach Projektu (uzasadnienie niezbędnych do wykonania projektu potrzeb)" Zapisy sugerują, że w dwóch różnych załącznikach mamy pisać o tym samym. Czy prawidłowo interpretujemy wymogi załączników?

Pola te należy uzupełnień zgodnie z instrukcją pn. Przewodnik Systemu Obsługi Programu NCBR Demonstrator+ zamieszczoną w zakładce Materiały ze spotkań. Przewodnik dostępny jest pod linkiem: /programy/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/materialy-ze-spotkan/

W punktach:

F.3. Wypełnia wnioskodawca/lider. Należy wykazać posiadane zasoby oraz zasoby planowane do nabycia,

F4 Punkt ten wypełnia każdy partner. Należy wykazać posiadane zasoby oraz zasoby planowane do nabycia,

F.5. Punkt dotyczy Wnioskodawcy/lidera i ewentualnie partnerów. Należy tutaj wykazać wyłącznie zasoby techniczne konieczne do sfinansowania w ramach projektu – zakres musi być zgodny z zasobami planowanymi do nabycia w pkt. F3 – F4.

Rozumiem doprecyzowanie. Ale mam wrażenie, że przeoczyłem sensowność tego podziału na etapie, kiedy konstruowaliśmy wniosek. Trzeba to będzie uprościć na przyszłość, żeby uniknąć powtórzeń.

32. Czy w konsorcjum naukowym może wziąć udział dwóch lub więcej przedsiębiorców? Może, jeśli warunki postawione konsorcjum z Regulaminu konkursu są spełnione, gdzie zdefiniowano pojęcie konsorcjum naukowego.
33. Co się dzieje w sytuacji, jeśli testy rozwiązania demonstracyjnego (na instalacji) nie dadzą spodziewanego efektu i produkt będzie wymagał dodatkowych badań/ulepszeń zanim zostanie wprowadzony do użytku?

Kwestie te reguluje np. § 9 wzoru umowy o wykonanie i finansowanie projektu, które stanowią: „W przypadku, gdy wyniki Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych wskazują na brak możliwości osiągnięcia celu Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Centrum wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji Projektu”

Zwracamy również uwagę na postanowienia § 10 pn. Zmiany w realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z tymi postanowieniami.

W przypadku, gdy wyniki Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych wskazują na brak możliwości osiągnięcia celu Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Centrum wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji Projektu.

W przypadku akceptacji przez Centrum wniosku, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu na rachunek Centrum niewykorzystanych środków finansowych na realizację Projektu.

Wykonawca przedkłada Centrum (w formie papierowej i elektronicznej) raport końcowy wraz z rozliczeniem kosztów poniesionych w ramach nierozliczonych zaliczek w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma akceptującego przez Centrum zaprzestanie realizacji Projektu.

Dokonywanie zmian w realizacji Projektu bez zgody Centrum jest niedopuszczalne i stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Centrum bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Wykonawca jest zobowiązany informować Centrum o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w realizacji Projektu, w trakcie jego wykonywania, Wykonawca przedkłada w formie papierowej i elektronicznej wniosek o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących zmianę oraz nie później niż 3 miesiące przed określonym w Umowie terminem zakończenia realizacji Projektu, a także składa projekt aneksu do Umowy z zastrzeżeniem, że aktualizacja Harmonogramu płatności nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

Centrum uprawnione jest do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku o wprowadzenie zmian w realizacji Projektu, wskazanym w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia powyższych informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
34. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące długości trwania poszczególnych faz projektu? Ile powinna wynosić faza testów rozwiązania demonstracyjnego? Nie ma ograniczeń co do długości zadań/faz w projekcie – ważne, by cały projekt skończył się przed upływem 36 miesięcy.
35. Czy po zakończeniu projektu inwestycję (instalację demonstracyjną) można sprzedać i jakie to niesie za sobą konsekwencje ?

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem Zasady określania podlegającej zwrotowi do NCBR kwoty dochodu uzyskanego z tytułu komercyjnego wykorzystania prototypu, instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych. Dokument dostępny jest na stronie w dokumentach do pobrania pod numerem 21.

36. Jakiego dokumentu, potwierdzającego status wnioskodawcy jako „konsorcjum naukowe”, będziecie Państwo wymagać na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie (umowa konsorcjum, oświadczenia woli osób upoważnionych o przystąpieniu do konsorcjum)? Nie wymagamy potwierdzenia na etapie składania wniosku o finansowanie. Polegamy na deklaracji wnioskodawcy. Umowa Konsorcjum jest wymagana na etapie podpisania umowy o wykonanie finansowania projektu (załącznik 10 do regulaminu konkursu). Natomiast w pkt. G.3. Zarządzanie projektem /opis planowanej współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych należy przedstawić przewidywany system zarządzania Projektem, uwzględniając strukturę organizacyjną związaną z wdrażaniem Projektu, z uwzględnieniem podziału kompetencji, zadań i odpowiedzialności. W przypadku realizacji projektów w ramach konsorcjum naukowego konieczne jest opisanie udziału partnerów w Projekcie. Korzyści
i uzupełnianie się organizacyjne płynące ze współpracy w ramach konsorcjum (patrz Przewodnik Systemu Obsługi Programu NCBR Demonstrator+).
37. Czy jest przewidziany limit  czasu, który upłynął od zakończenia realizacji projektu międzynarodowego, którego wyniki mogłyby być podstawą do prac rozwojowych  wspieranych w ramach  niniejszego przedsięwzięcia? Nie przewidujemy żadnego limitu czasu, poza tymi, których wymaga realizacja innych projektów. Nieznane są nam jednak zasady dotyczące innego projektu międzynarodowego. Natomiast zwracamy uwagę na konieczność przedłożenia wraz ze składanym wnioskiem Załącznika nr 4 - Oświadczenia wykluczającego podwójne finansowanie.
38. Czy wsparcie mogą uzyskać prace rozwojowe dotyczące prototypu produktu, który byłby oparty na wynikach projektu własnego finansowanego ze środków na naukę w latach 10-13 którego termin zakończenia upłynie 30 września? Nie stawiamy warunków z zastrzeżeniem, że nie ma podwójnego finansowania.
39. Czy projekt musi mieć charakter programu badawczego czy może obejmować tylko zakup urządzeń do linii pilotażowej? Czy muszą być rozpisane zadania badawcze?

Projekty finansowane w ramach Przedsięwzięcia muszą spełniać łącznie m. in. następujące warunki:

przedmiotem Projektu jest innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest prawdopodobne;

w ramach Projektu nowa technologia lub produkt będą poddane walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych;

Projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu realizacji Projektu oraz plan wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu na skalę przemysłową;

Co więcej, pomoc nie ma charakteru inwestycyjnego, ale jest typową pomocą przeznaczoną na badania i rozwój. A więc zakup maszyn i urządzeń jest kwalifikowalny i uzasadniony proporcjonalnie do czasu, w jakim będzie on służył realizacji projektu.

Nie znając dalszych szczegółów planowanego projektu, trudno się wypowiedzieć bardziej szczegółowo.
Pytania dotyczące kwestii finansowych
1.

W programie jest zapis: „w przypadku, gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej. Wobec powyższego mam następujące pytania:

 1. Co oznacza sformułowanie „wszelkie dochody”? Czy należy założyć jakiś okres amortyzacji instalacji /trwałości instalacji i w tym czasie oszacować dochód?
 2. Czy dochód jest rozumiany jako przychody minus koszty eksploatacyjne, czy jako przychody minus koszty eksploatacyjne i koszty inwestycyjne?
 3. Czy w obliczeniach uwzględniać przychody uzyskiwane ze sprzedaży na zewnątrz, czy również korzyści w postaci zmniejszenia kosztów działalności tj. uzyskane oszczędności w ramach działalności operacyjnej Spółki w wyniku pracy instalacji pilotażowej?
 
 1. Zwrotowi przez przedsiębiorcę podlegają jedynie dochody z komercyjnego wykorzystania prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Centrum egzekwuje rzeczywiste dochody uzyskane w okresie amortyzacji prototypu lub instalacji ale nie dłużej niż w okresie 5 lat od zakończenia projektu.
 2. dochód= przychody - koszty eksploatacji
 3. Tylko dochody z działalności komercyjnej, zmniejszenie kosztów działalności spółki nie jest wliczane do dochodu.
 
2.  
 1. Czy wytworzona instalacja pilotażowa/demonstracyjna może być w późniejszym etapie wykorzystywana do produkcji/świadczenia usług?
 2. Czy jeśli instalacja wymaga zakupu maszyny X, Y, i Z to kwalifikowane są koszty amortyzacji tych urządzeń czy całkowite koszty jako koszty operacyjne?
 3. czyli w założeniu linia demonstracyjna może być użytkowana jedynie w celu weryfikacji kolejnych produktów, a nie do produkcji?
 
 
 1. Tak, ale z zastrzeżeniem w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowalnych pomocy publicznej;
 2. W tej kwestii odsyłam do Katalogu kosztów kwalifikowalnych pkt. A
 3. ze środków publicznych finansowanie będzie dotyczyć weryfikacji i testów, a nie produkcji.
 
3. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie czy jednostka naukowa, która aplikowałaby o środki na badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” otrzyma 100% dofinansowania, czy w tym przypadku również jest wymagane 10% wkładu własnego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowegoWsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej zamieszczonym na stronie internetowej: /programy/programy-krajowe/ Rozdział II Przeznaczenie i warunki dofinansowania, Punkt 5 Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zaangażowanie wkładu własnego w realizację Projektu Podpunkt 3) jednostki naukowej spełniającej kryteria.... - w wysokości 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych, w przypadku, w którym wartość kosztów kwalifikowanych Projektu jest niższa niż 50 mln PLN.

4.

1. Mam pytanie co do kosztów kwalifikowanych i poziomów dofinansowania.

Czy istnieją jakieś ograniczenia kwalifikowalności danej grupy kosztów, albo ich procentowy udział w projekcie np:

W-wynagrodzenia nie mogą stanowić więcej niż ....% całkowitych kosztów ogólnych projektu

A - koszty aparatury naukowo-badawczej itd nie mogą stanowić więcej niż .....% kosztów ogólnych projektów

G - koszty budynków i gruntów nie mogą stanowić więcej niż .....% kosztów ogólnych projektów

E - koszty usług doradczych nie mogą stanowić więcej niż .....% kosztów ogólnych projektów

Op - koszty operacyjne nie mogą stanowić więcej niż .....% kosztów ogólnych projektów

O - koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż .....% kosztów ogólnych projektów

2. Poza tym rozumiem, że koszty aparatury mogą być w 100% kosztem kawlifikowalnym, jeśli sprzęt jest nowy, nie kosztuje więcej niż 500 tyś (na sztukę tak??) itd. Czy obwarowanie 500 tyś dotyczy pojedynczego środka trwałego, czy całej aparatury badawczej?? Jeżeli któryś z warunków nie zostanie spełniony, jaka część zakupu aparatury jest kosztem kwalifikowalnym??

3. Ponadto :

Jaki jest poziom dofinansowania dla:

 • badań przemysłowych
 • prac rozwojowych
 • technicznego studium wykonalności na potrzeby prac rozwojowych dla Konsorcjum naukowego??

Ponieważ w regulaminie konkursu jest mowa o "intensywności pomocy publicznej" - dla przedsiębiorców odpowiednio 80, 60, 50 % dla mikro przedsiebiorcy. Jednak w innym miejscu regulaminu jest mowa, że konsorcjum naukowe musi wykazać wkład własny w wysokości 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych.

Wprowadza to zamęt matematyczny, bo : (80%+60%+50%)/3=63,3333(3)% ogólny poziom dofinansowania - czyli wkład własny min. 36,6666(6)%, nie zgadza się to z wcześniej wspomnianymi 10%.

Z góry dziękuję za pomoc.
 
 1. Nie ma ograniczeń na poszczególne kategorie odnośnie ograniczenia kwalifikowalności danej grupy kosztów albo ich procentowego udziału w projekcie. Natomiast koszty ogólne O, rozliczane są ryczałtem jako procent od wykazywanych wydatków bezpośrednich.
 2. Aparatura jest finansowana w 100 % jeżeli używana jest tylko i wyłącznie dla realizacji projektu i całkowite odpisy amortyzacyjne dokonają się w okresie trwałości projektu i nie jest droższy niż 500 tyś zł. Jeżeli nie są spełnione powyższe przesłanki kosztem kwalifikowanym jest odpis amortyzacyjny aparaturę w zakresie w jakim sprzęt używany jest do projektu. Limit 500 tys zł odnosi się do pojedynczego środka trwałego. W kategorii A nie ma ogólnego limitu kosztów.
 3. Intensywności pomocy publicznej ustalana jest dla każdego przedsiębiorcy w zależności od jego wielkości i rodzaju prowadzonych badań/prac. Na przykład uczelnia ma możliwość dofinansowania kosztów w 100%. ale może wystąpić o mniej. Wymagany wkład własny na poziomie 10 % dotyczy wszystkich kosztów projektu. Czasem minimalny wkład własny przedsiębiorców (do uzupełnienia pomocy publicznej) nie wystarczy aby w skali całego projektu stanowił 10 % - bo na przykład jest duży udział w projekcie uczelni która występuje o 100 % dofinansowania. Wtedy musicie Państwo zdecydować w konsorcjum kto ile schodzi z maksymalnego pułapu dofinansowania aby przedmiotowy wymóg był spełniony.
5.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: „W przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowalnych pomocy publicznej.”

Natomiast zgodnie ze wzorem Umowy o dofinansowanie (wzór dla przedsiębiorców): „W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Wykonawca może ją wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikające z rozporządzania prototypem, instalacją pilotażową lub demonstracyjną uzyskane w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust.1 Umowy, podlegają zwrotowi pro rata na rachunek Centrum. W przypadku, gdy okres amortyzacji jest krótszy niż 5 lat należy zastosować okres amortyzacji.”

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1.   W jaki sposób będzie kalkulowany dochód wynikający z późniejszego wykorzystania projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych? Uprzejmie proszę o przedstawienie metodologii w odniesieniu do poniższego przykładu:

Spółka wdroży do komercyjnego zastosowania prototyp linii technologicznej opracowanej i przetestowanej w ramach projektu.

 • koszt kwalifikowany projektu badawczego: 5 mln PLN,
 • wysokość dofinansowania: 2,25 mln PLN (45%),
 • roczne przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych na wdrożonej linii technologicznej: 1mln PLN,
 • roczne koszty produkcji: 0,7 mln PLN.

Prosimy o wskazanie sposobu kalkulacji dochodu.

2.   Spółka planuje komercyjne wykorzystanie prototypu poprzez jego wdrożenie do produkcji finalnych produktów we własnej działalności. Czy w takiej sytuacji:

a) możliwe jest wykorzystanie prototypu do produkcji jeszcze przed zakończeniem realizacji projektu?

b) jeżeli tak, czy uzyskany dochód należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych projektu?

c) jeżeli komercyjne wykorzystanie prototypu nastąpi po zakończeniu realizacji projektu, czy uzyskany dochód należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych?

3.   Czy dopuszczalne jest komercyjne wdrożenie prototypu polegające na jego odsprzedaży (w trakcie lub po realizacji projektu) innemu podmiotowi?

a) jeżeli tak, w jaki sposób będzie kalkulowany dochód w tym przypadku? Czy będzie on stanowić wyłącznie przychód ze sprzedaży prototypu?

b) jeżeli sprzedaż nastąpi w trakcie realizacji projektu, czy konieczne jest odjęcie dochodu od kosztów kwalifikowanych?

c) jeżeli sprzedaż nastąpi po zakończeniu projektu, czy konieczne jest odjęcie dochodu od kosztów kwalifikowanych?

W odniesieniu do pytań w pkt 2-3: jak rozumiemy w sytuacji pojawienia się dochodu w projekcie wnioskodawca powinien oszacować jego wartość i zgodnie z wzorem wniosku określić ją w pkt D.2 „Wskaźniki realizacji celów Projektu” (wskaźnik: „Wartość przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu”). Czy w tej sytuacji już na etapie przygotowania wniosku należy pomniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych tzn. w pkt H.1 „Harmonogram zadań z uzasadnieniem kosztów” przedstawić rzeczywistą wysokość kosztów kwalifikowanych, natomiast w pkt H.2 Kosztorys projektu i pkt H.3 Harmonogram płatności zaprezentować koszty kwalifikowane pomniejszone o zakładane dochody i na tej podstawie obliczyć dofinansowanie? Czy też generowanie dochodu przez skomercjalizowaną technologię będzie monitorowane w toku realizacji i okresu trwałości projektu, w związku z czym należy przyjąć poniższą metodologię:

 • kosztów kwalifikowanych nie koryguje się o wartość szacowanego dochodu.
 • osiągnięty dochód w ciągu 5 lat od zakończenia projektu (lub w okresie amortyzacji wdrożonego prototypu) należy zwrócić do NCBiR do wysokości dotacji?

Chcemy podkreślić, że powyższe wątpliwości wynikają m.in. z braku instrukcji wypełniania wniosku, która reguluje takie techniczne kwestie.

4.   Czy jeżeli przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie innowacyjnego produktu – pojazdu transportowego – to dopuszczalne będzie komercyjne wykorzystanie poprzez sprzedanie gotowego prototypu pojazdu podmiotowi trzeciemu? W sytuacji tej wnioskodawcą byłby podmiot specjalizujący się w pracach B+R nad nowymi technologiami transportowymi. Prace badawcze są bardzo czasochłonne i kosztowne, dlatego opracowany prototyp z założenia odsprzedawany jest podmiotom zewnętrznym. Przygotowanie go wyłącznie dla celów badawczych byłoby nieopłacalne. Wynik prac B+R – prototyp produktu - jest następnie wykorzystywany przez zewnętrznych operatorów transportowych.

Rozumiemy, ze w przypadku dopuszczenia takiej możliwości, metoda kalkulowania dochodu i sposobu odliczania będzie taka sama jak w zakresie odpowiedzi do pkt 3 powyżej.

5.   Czy jest kwalifikowany projekt polegający na opracowaniu prototypu i zrobieniu testów wyłącznie do celów badawczych? W takim wypadku komercyjne wdrożenie polegałoby na opracowaniu technologii wykorzystującej wiedzę zdobytą przy opracowaniu prototypu, ale nie sam prototyp. Przykładowo: przedsiębiorca opracował i przetestował prototyp ulepszonej linii technologicznej. Po zakończeniu fazy badawczej, prototyp nie będzie dalej użytkowany. Na podstawie przeprowadzonych badań i dokumentacji technicznej prototypu, powstanie ulepszona linia technologiczna, która będzie wykorzystywana komercyjnie.

Czy w takim przypadku dochód generowany przez komercyjne zastosowanie technologii również podlega zwrotowi lub zmniejsza wysokość kosztów kwalifikowanych?

 
 1. Dochód= przychody - koszty = 1 mln - 0,7 mln = 0,3 mln Ponadto, dochód zwracany jest pro rata, czyli w proporcji wysokości dofinansowania środków kwalifikowanych tj. 0,3 mln x 45% daje kwotę podlegająca zwrotowi.
 2. W przypadku gdy spółka planuje komercyjne wykorzystanie prototypu poprzez jego wdrożenie do produkcji finalnych produktów we własnej działalności możliwe jest wykorzystanie prototypu do produkcji jeszcze przed zakończeniem realizacji projektu. Ponadto w przypadku zapytań dotyczących odjęcia dochodu, uprzejmie informuję, że Centrum odzyskuje dochód rzeczywisty (ex post). W trakcie realizacji projektu nie następuje zmiana dofinansowania. Dochód uzyskany w trakcie projektu wykazywany jest w raporcie końcowym, a po zakończeniu realizacji projektu beneficjent informuje Centrum o dochodzie i na tej podstawie wystawiane jest wezwanie do zwrotu.
 3. w odpowiedzi na pytanie 3 uprzejmie informuję, że dopuszczalne jest komercyjne wdrożenie prototypu polegające na jego odsprzedaży (w trakcie lub po realizacji projektu) innemu podmiotowi. Dochód w tym przypadku będzie stanowić wyłącznie przychód ze sprzedaży prototypu, minus ewentualne koszty transakcyjne. W sytuacji gdy sprzedaż nastąpi w trakcie realizacji projektu, konieczne jest odjęcie dochodu od kosztów kwalifikowanych. Jeżeli sprzedaż nastąpi po zakończeniu projektu, konieczne jest odjęcie dochodu od kosztów kwalifikowanych. Ponadto uprzejmie informuję, że Centrum w ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia pilotażowego odzyskuje jedynie dochód z komercyjnego wykorzystanie prototypu, a nie z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach projektu. Na etapie wnioskowania o środki nie należy pomniejszać kosztów kwalifikowanych o wartość szacowanego dochodu. Centrum odzyskuje dochód rzeczywisty (ex post) metodologia przedstawiona prze Panią w kropkach jest właściwa z metodologią przedstawioną przez Państwa.
 4. W przypadku pytania 4 uprzejmie informuję, że sprzedaż prototypu jest formą jego komercyjnego wykorzystania.
 5. Zgodnie z  państwa przykładem projekt polegający na opracowaniu prototypu i zrobieniu testów do celów badawczych może być kwalifikowany. Projekty badawczo - rozwojowe na ogół są zbieżne z Państwa opisem, natomiast sam prototyp, czy linia demonstracyjna rzadko bywają wykorzystywane komercyjnie. Ponadto dochód generowany przez komercyjne zastosowanie technologii również nie podlega zwrotowi lub nie zmniejsza wysokość kosztów kwalifikowanych. Zwrotowi podlega jedynie dochód z komercyjnego wykorzystania prototypu.
6.  
 1. Gdy projekt pilotażowy będzie wykorzystywany dla celów komercyjnych, to dochody należy odjąć od kosztów kwalifikowanych?
 2. Czy są to dochody z okresu trwania projektu (max. 36 miesięcy), czy dochody z całego okresu życia projektu?
 
 
 1. W przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowalnych pomocy publicznej;
 2. W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Wykonawca może ją wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikające z rozporządzania prototypem, instalacją pilotażową lub demonstracyjną uzyskane w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust.1 Umowy, podlegają zwrotowi pro rata na rachunek Centrum. W przypadku gdy okres amortyzacji jest krótszy niż 5 lat należy zastosować okres amortyzacji. Centrum odzyskuje jedynie dochód z komercyjnego wykorzystania prototypu, a nie z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach projektu. Na etapie wnioskowania nic nie należy pomniejszać. Centrum odzyskuje dochód rzeczywisty (ex post).
 
7.  
 1. W jaki sposób obliczane są ww. dochody?
 2. Co rozumie się pod pojęciem koszty kwalifikowane pomocy publicznej? Czy są to całkowite koszty kwalifikowane w projekcie dotyczące wszystkich zadań projektu oraz zawierające wkład własny przedsiębiorcy?
 3. Jak należy rozumieć zapis "pro rata" w umowie?
 4. Jak wyliczany jest ewentualny zwrot na rzecz NCBR z tytułu komercyjnego wykorzystania instalacji pilotażowej?
 

Podam przykład:

Spółka wdroży do komercyjnego zastosowania prototyp linii technologicznej opracowanej i przetestowanej w ramach projektu.

 • koszt kwalifikowany projektu badawczego: 5 mln PLN,
 • wysokość dofinansowania: 2,25 mln PLN (45%),
 • roczne przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych na wdrożonej linii technologicznej: 1mln PLN,
 • roczne koszty produkcji: 0,7 mln PLN

Dochód= przychody - koszty = 1 mln - 0,7 mln = 0,3 mln

Ponadto, dochód zwracany jest pro rata, czyli w proporcji wysokości dofinansowania środków kwalifikowanych tj. 0,3 mln x 45% daje kwotę podlegająca zwrotowi.

Centrum odzyskuje dochód rzeczywisty (ex post), w trakcie realizacji projektu nie następuje zmiana dofinansowania.

Dochód uzyskany w trakcie projektu wykazywany jest w raporcie końcowym, a po zakończeniu realizacji projektu beneficjent informuje Centrum o dochodzie i na tej podstawie wystawiane jest wezwanie do zwrotu. Centrum odzyskuje jedynie dochód z komercyjnego wykorzystanie prototypu, a nie z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu.
8.  
 1. Czy koszty sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz projektu budowlanego będą zakwalifikowane jako techniczne studia wykonalności?
 2. W ramach jakiej/jakich kategorii kosztów kwalifikowanych uwzględnić wytworzenie instalacji demonstracyjnej w formie wieloelementowej, skomplikowanej instalacji technologicznej? W ramach wytworzenia instalacji zostaną poniesiony koszty takie jak: materiały, ale również wyposażenie, zakup maszyn i urządzeń na stałe zainstalowane w instalacji demonstracyjnej (środki trwałe). Łączna wartość instalacji demonstracyjnej wynosi ok. 12 mln PLN. a znacząca część środków trwałych wchodzących w skład instalacji demonstracyjnej będzie kosztem przekraczającym 500 tys. PLN, zaś okres amortyzacji poszczególnych urządzeń przekroczy 3 lata. Czy możliwe jest kwalifikowanie pełnych kosztów zakupu tych maszyn i urządzeń?
 3. Do której grupy kosztów kwalifikowanych zaliczać będzie można badania geologiczne?
 4. Czy do podkategorii kosztów operacyjnych "elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej" zaliczać się będą środki trwałe i materiały tworzące instalację pilotażową?
 5. Po wybudowaniu instalacji demonstracyjnej zostaną przeprowadzone na niej testy trwające 2 lata. Proszę o potwierdzenie, iż koszty materiałów, surowców oraz wynagrodzenia zaangażowanych inżynierów w przeprowadzanie testów są w pełni uznane za koszty kwalifikowane.
 
 
 1. Wydaje mi się, że zasadne w tym wypadku jest dokładne opisanie celu projektu i jaki to ma związek z realizowanym projektem. Celami przedsięwzięcia nie są projekty inwestycyjne infrastrukturalne a projekty dotyczące B+R.
 2. Elementy z których powstaje prototyp lub instalacja pilotażowa/demonstracyjna wykazuje się jako koszty w kategorii OP, nawet jeżeli te elementy będą miały charakter drogich specjalistycznych urządzeń. Koszta te o ile całkowicie ponoszone są na rzecz projektu kwalifikowane są w 100%
 3. Kat. E
 4. Tak
 5. Tak, jeżeli testy są częścią merytoryczną projektu objętego dofinansowaniem
 
9.  
 1. W celu realizacji projektu planujemy zawiązanie konsorcjum naukowego składające się z jednostki naukowej oraz przedsiębiorcy. Zgodnie z treści Regulaminu konkursu warunkiem udzielenia dofinansowania jest zaangażowanie wkładu własnego w realizację projektu konsorcjum naukowego w wysoko ci 10% całkowitej warto ci kosztów kwalifikowanych (do 50 mln) oraz 5% od kwoty nadwyżki ponad 50 mln złotych. Równocześnie Regulamin konkursu określa, iż w przypadku przedsiębiorstw należy zaangażować wkład własny odpowiadający różnicy pomiędzy całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych a kwot udzielonej pomocy publicznej. Czy zatem przedsiębiorca będący członkiem konsorcjum naukowego powinien zagwarantować wkład własny zgodny z wysokością określoną dla konsorcjum (odpowiednio 10 i 5 %), czy też poziom wkładu własnego wyższy zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej? Podobne pytanie dotyczy jednostki naukowej będącej członkiem konsorcjum, czy taka jednostka może uzyskać w konsorcjum 100% dofinansowania, czy też każdorazowo musi zapewnić odpowiednio 10 i 5% warto ci kosztów kwalifikowanych?
 2. Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu koszty kwalifikowane badań przemysłowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych ogółem. Czy to ograniczenie oznacza, że dotyczy ono całego projektu i wszystkich kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie? Tzn. czy badania przemysłowe może wykonać w cało ci przedsiębiorca będący w konsorcjum i będzie to stanowić warto ć do 15% kosztów kwalifikowanych ogółem, a jednostka naukowa wykona pozostałe prace rozwojowe i ewentualnie techniczne studia wykonalno ci na potrzeby prac rozwojowych?
 
 
 1. Postanowienia regulaminu dotyczące wkładu własnego (10% lub 5% w zależności od wartości projektu) obejmują jednostki naukowe spełniające kryteria organizacji badawczej i konsorcja naukowe. Jeżeli przedsiębiorca realizuje projekt w ramach konsorcjum naukowego obejmują go zapisy regulaminu dotyczące konsorcjum naukowego. Natomiast w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę musi on zapewnić wkład w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą udzielonej pomocy publicznej – zgodnie z regulaminem. Również w przypadku jednostki naukowej będącej członkiem konsorcjum wkład własny jest liczony na poziomie konsorcjum. Intensywności pomocy publicznej ustalana jest dla każdego przedsiębiorcy w zależności od jego wielkości i rodzaju prowadzonych badań/prac. Jednostka naukowa ma możliwość dofinansowania kosztów w 100% ale może wystąpić o mniej. Wymagany wkład własny na poziomie 10 % dotyczy wszystkich kosztów projektu. Czasem minimalny wkład własny przedsiębiorców (do uzupełnienia pomocy publicznej) nie wystarczy aby w skali całego projektu stanowił 10 % - bo na przykład jest duży udział w projekcie jednostki naukowej która występuje o 100 % dofinansowania. Wtedy muszą Państwo zdecydować w konsorcjum kto rezygnuje z maksymalnego pułapu dofinansowania i o jaką wartość procentową tak aby przedmiotowy wymóg był spełniony.
 2. Tak, to ograniczenie oznacza, że dotyczy ono całego projektu i wszystkich kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie. Kwestie podziału prac zależą do tego jak zadania zostaną podzielone w konsorcjum.