FAQ - I konkurs w ramach programu INNOMED

1. Czy można składać wnioski spoza dziedziny onkologii?
Tak, przy czym zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wniosku powiązanie projektu z dziedziną onkologii jest punktowane.

2. Co oznacza termin „wyrób diagnostyczny”?
Wyrób diagnostyczny to wyrób medyczny stosowany w celach  diagnostycznych

3. Czy wniosek może dotyczyć tylko fazy A?
Tak, przy czym wg Regulaminu konkursu "wyniki badań (...) muszą zostać wdrożone nie później niż 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu„

4. Czy liderem musi być przedsiębiorca?
Liderem projektu może być dowolny członek konsorcjum/grupy przedsiębiorców, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego.

5. Czy jest możliwe mieszane finansowanie projektu, w którym część pomocy jest udzielana w trybie tzw. pomocy bezpośredniej , a część w trybie tzw. pomocy pośredniej?
Wnioskodawca (konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzi tylko jeden przedsiębiorca) powinien wybrać jeden z modeli finansowania fazy A (albo w ramach tzw. pomocy pośredniej albo tzw. pomocy bezpośredniej)

6. Jaki udział kosztów w projekcie może zostać zlecony podwykonawcom?
Koszty kategorii E zostają uznane jedynie w wysokości do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej oraz do wysokości 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy przygotowań do wdrożenia z zastrzeżeniem, że w ramach danego zadania koszty kategorii E także nie mogą przekroczyć 70%.

7. Czy możliwe jest ubieganie się o pomoc de minimis przez podmiot, który na chwilę obecną posiada wykorzystany limit pomocy de minimis, natomiast w momencie podjęcia prac przygotowawczych do wdrożenia, limit ten będzie odnowiony?
Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują uwzględnienia możliwości „odnowienia limitu” pomocy de minimis w chwili podjęcia prac przygotowawczych do wdrożenia. Dlatego też, w obecnej praktyce Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wiążącym jest limit posiadany w chwili ubiegania się o przyznanie pomocy de minimis.

8. Czy możliwy jest zakup usług badawczych w ramach kategorii E od podmiotów powiązanych?
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecanie usług podmiotom powiązanym, z zastrzeżeniem, że wszystkie koszty kwalifikowane będą ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu, do czego też zobowiązuje  Umowa o wykonanie i finansowanie projektu.

9. Czy jedno zadanie może być realizowane przez kilku Wykonawców?

Nie, w programie INNOMED dane zadanie może być realizowane tylko przez jednego Wykonawcę.