Organizacje stowarzyszone

 • Europejska Platforma Organizacji Pacjentów, Nauki i Przemysłu (EPPOSI),
 • Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA),
 • Europejska Platforma Technologiczna /Wspólna Inicjatywa Technologiczna w Sprawie Innowacyjnych Leków (ETP/JTI-IM),
 • Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk (ALLEA),
 • Europejska Fundacja Naukowa (ESF),
 • Europejska Rada Badań Naukowych (ERC),
 • Europejska Agencja ds. Leków (EMEA),
 • Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
 • Europejska Grupa Etyki w Nauce i Nowych Technologiach,
 • Europejska Konfederacja Specjalistów Pediatrii (CESP),
 • Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych (ECRIN),
 • Grupa Robocza ds. leków dla dzieci Europejskiego Forum na rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej (EFGCP),
 • Europejskie Stowarzyszenie dla Farmakologii Rozwojowej, Perinatalnej
 • i pediatrycznej (ESDP),
 • Europejska Sieć Badań nad Lekami u dzieci (ENDIC),
 • Europejskie Towarzystwo Badań Pediatrycznych (ESPR),
 • Europejska Federacja Nauk Farmaceutycznych (EUFEPS).

Koordynacja badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci

Zaproszenie do składania wniosków

Termin składania wniosków wstępnych upływa 7 stycznia 2010r.

Ogłoszenie o konkursie

Zakres przedmiotowy

Celem projektu PRIOMEDCHILD jest wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez:

 • współpracę programów krajowych i menadżerów programów w celu wymiany wiedzy fachowej w dziedzinie
 1. badań nad lekami dla dzieci oraz
 2. treści, organizacji/struktury oraz wyników krajowych programów badań nad lekami dla dzieci,
 • opracowanie europejskiego programu badań nad lekami dla dzieci poprzez
 1. wspieranie ponadnarodowej współpracy badawczej,
 2. określenie treści i kontekstu zależności najlepszych praktyk oraz barier dla badań nad lekami dla dzieci,
 3. opracowanie metodologii określania ponadnarodowych priorytetów badawczych i strategii finansowania we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami pacjentów oraz innymi uczestnikami projektu,
 • pracę na rzecz wspólnego europejskiego programu badawczego poprzez
 1. wspieranie skoordynowanego programowania badań we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami pacjentów i innymi uczestnikami projektu
 2. opracowywanie ponadnarodowych konkursów badawczych w dziedzinie leków dla dzieci.

Uczestnicy konsorcjum

 • The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), Holandia – koordynator,
 • French National Institute for Health and Medical Research (INSERM), Francja,
 • Italian National Institute of Health (ISS), Włochy,
 • Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju (NCBiR), Polska (w trakcie akcesji),
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja,
 • Institute of Health Carlos III (FCSAI), Hiszpania,
 • Medical Research Council (MRC), Wielka Brytania,
 • Estonian Science Foundation (ESF), Estonia.

Działania

Pierwszy rok zostanie poświęcony głównie na wymianę wiedzy fachowej oraz współpracę w ramach krajowych programów i menadżerów programów w celu wymiany fachowej wiedzy w dziedzinie

 • badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci oraz
 • treści, organizacji/struktury i wyników krajowych programów badawczych   dotyczących najważniejszych leków dla dzieci.

Informacje będą gromadzone we wspólnej bazie danych stanowiącej punkt kontrolny oraz ścieżkę komunikacji między krajowymi organizacjami finansującymi, środowiskiem akademickim, ministerstwami, organami/władzami właściwymi do spraw regulacji leków, organizacjami pacjentów, rodziców i konsumentów, przedsiębiorstwami, agencjami refundującymi i publicznymi środkami masowego przekazy (Pakiet zadań 2).
Zgodnie ze spisem przeprowadzonym w ramach Specjalnego Działania Wspierającego w dziedzinie najważniejszych leków (SSA Priority Medicines), pierwsze siedem miesięcy zostanie wykorzystane na opracowanie szczegółowego planu narodowych programów badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci w celu zidentyfikowania podobieństw (i różnic) w procedurach oraz przetestowania programów krajowych w ich kontekście w celu uzyskania uzasadnionych wniosków dotyczących sposobu opracowywania procedur w zakresie wspólnych konkursów i oceny propozycji w tej konkretnej dziedzinie (Pakiet zadań 2.1 dotyczący analizy zbieżności programowej i wspólnych obszarów badawczych w zakresie współpracy w dziedzinie badań nad lekami dla dzieci; Pakiet zadań 2.2 dotyczący analizy procedur finansowania badań nad lekami dla dzieci).
Ponadto we współpracy z uczestnikami projektu określone zostaną priorytety badawcze w celu ustalenia konkretnej treści przyszłych konkursów badawczych (Pakiet zadań 3-4-5).
W drugim roku projektu celem partnerów będzie dzielenie się strategicznymi zasobami programu oraz połączenie programów krajowych w europejski program badań nad lekami dla dzieci w ramach ustawodawstwa odnośnych państw członkowskich (Pakiet zadań 6). Wyniki poszczególnych zadań związanych z planowaniem z pierwszego roku posłużą jako podstawa do rozwoju i opracowania struktury wspólnego europejskiego programu badań nad lekami dla dzieci oraz określenia tematów badań (Pakiet zadań 5).
W trzecim i ostatnim roku działania koordynacyjnego w ramach europejskiego programu badań nad lekami dla dzieci opublikowane zostanie ogłoszenie wzywające do składania projektów (w miesiącu 26). Partnerzy ocenią i sfinansują pierwszą rundę otrzymanych propozycji.

Strona projektu

www.priomedchild.eu

Kontakt

Koordynator projektu w NCBR:

Marcin Chmielewski
marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
tel. +48 22 244 28 58 w. 109