ERA-NET RUS

ERA.NET RUS jest programem typu ERANET realizowanym w 7 PR UE.
Jego celem jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi w ramach 7. Programu Ramowego oraz  Rosją, poprzez ustanowienie transgranicznych mechanizmów finansowania badań i rozwoju Rosji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

W ramach programu ERA.NET RUS ogłoszono wspólny, pilotowy konkurs na projekty innowacyjne promujący wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Źródła finansowania: środki finansowe zadeklarowane przez państwa uczestniczące w konkursie oraz środki finansowe z programu INTAS.

Konkurs jest zarządzany przez Wspólny Sekretariat Konkursu upoważniony do przeprowadzenia procedury oceny składanych projektów, wyłonienia projektów wspieranych przez państwa uczestniczące w konkursie oraz zawierania Umów Umbrella z koordynatorami zwycięskich konsorcjów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadeklarowało wsparcie finansowe dla polskich podmiotów, członków konsorcjów projektów wyłonionych w konkursie w wysokości minimum 300 tysięcy EURO.

Otwarcie konkursu w ramach ERA.Net RUS

W dniu 15-03-2011 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o otwarciu konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauki i technologii w ramach ERA.Net RUS (ERA.Net RUS call in Collaborative S&T projects).

Tematyka projektów konkursowych, w których mogły uczestniczyć polskie podmioty dotyczyła następujących obszarów badawczych:

 1. Innovative materials and cutting edge technological processes
  • ultrahigh-power laser sources
  • intelligent materials and nanomaterials
  • quantum optic
 2. Research on serious human health problems
  • viral infections: HIV and Hepatitis
  • auto-immune diseases
  • neurodegenerative diseases

Konsorcjum projektowe musiało składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwajcaria, Turcja), przy czym co najmniej jeden członek konsorcjum musiał pochodzić z Rosji. Podmioty te winny być uprawnione do otrzymania dofinansowania od właściwej jednostki narodowej. Jeden z członków konsorcjum pełnił rolę koordynatora.

Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące. O dofinansowanie z budżetu NCBR mogły ubiegać się polskie jednostki zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Centrum.

Składanie wniosków międzynarodowych było możliwe od 15 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. do godziny 18:00 czasu moskiewskiego. Konsorcja projektowe składały wspólne wnioski w języku angielskim poprzez internetowy system rejestracji wniosków dostępny na stronie Wspólnego Sekretariatu Konkursu: www.pt-it.de/ptoutline/application/STPROJECTS

Polscy wnioskodawcy byli zobowiązani jednocześnie do przesłania do NCBR w wersji  elektronicznej wniosku  o dofinansowanie wg określonego wzoru do 31 maja 2011 r.

Do 7 czerwca 2011 wnioski z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej zostały przesłane na adres NCBR.