Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego Regulaminu konkursu w ramach GO_GLOBAL.PL oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

1.    Jeśli firma jest w trakcie składania wniosku o dofinansowanie w ramach innego programu to jej udział jest wykluczony z konkursu GO_GLOBAL.PL? Czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w dwóch programach jednocześnie, jednak w każdym z nich na inne cele?
Nie istnieją przeciwwskazania w finansowaniu części planowanych działań z innych źródeł niż program GO_GLOBAL.PL pod warunkiem, że nie zostaną one przedstawione we wniosku o dofinansowanie w ramach naszego konkursu. Beneficjent wypełniając wniosek o dofinansowanie w ramach GO_GLOBAL.PL zobowiązany jest bowiem załączyć tzw. Oświadczenie (łączne) o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł oraz niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

2.    Czy jest określona minimalna kwota projektu?
Nie jest określona minimalna kwota projektu, określony jest tylko poziom maksymalnego wsparcia (200 000 zł).

3.    Jakie są szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem doprecyzowania definicji firma działająca w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostat?
Właściwe opracowanie Eurostat-u ‘High-technology’ and ‘knowledge based services’ aggregations based on NACE Rev. 2, które określa sektory wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki bazujące na klasyfikacji branż działalności NACE Rev. 2, jest do pobrania w zakładce GO_GLOBAL.PL/dokumenty do pobrania.

4.    Czy koszty delegacji uwzględniają podróże zagraniczne w celach wyłącznie związanych z realizacją projektu? Czy koszty obejmują działania promocyjne, także na terenie zagranicznym?
Tak, przedmiotowe koszty związane ściśle z realizacją projektu są kwalifikowalne w ramach projektu. Tak, koszty obejmują również działania promocyjne na rynkach zagranicznych.

5.    Jak powinien być skonstruowany kosztorys projektu, czy wystarczy podać ogólną kwotę wynagrodzeń, usług doradczych itd. czy jest określony inny poziom szczegółowości wypełnienia kosztorysu?
Kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z zamieszczoną instrukcją oraz wzorem wniosku o dofinansowanie (zał. nr 9 do regulaminu konkursu) czyli poprzez podanie ogólnych kwot dla każdej kategorii.

6.    Przewidujemy, iż będziemy musieli ponieść koszt wizyty gości z USA, do jakiej kategorii kosztów kwalifikowanych (Op czy O) powinniśmy zakwalifikować koszty hotelu, wyżywienie, przejazd taksówkami naszych gości, czy może w ogóle nie kwalifikują się do objęcia wsparciem? Jeśli nie kwalifikują się do objęcia wsparciem, czy w takim razie powinny zostać wykazane jako koszty niekwalifikowane w punkcie 10 wniosku o dofinansowanie (sekcja A)?
 Przedmiotowy koszt, będący niezbędnym do poniesienia w trakcie realizacji projektu, należy zaliczyć do kosztów operacyjnych (Op) projektu.

7.    Punkt nr 10 wniosku o dofinansowanie w sekcji A: Środki Wnioskodawcy – niekwalifikowane – co w danej pozycji powinniśmy wykazać? Czy powinny być to koszty które nie kwalifikują się do żadnej z pozycji kosztorysu (W, E, O, Op)? Rozumiem, że nie chodzi tutaj o nasz udział w kosztach kwalifikowanych (co najmniej 10% zgodnie z regulaminem)?
Tak, są to koszty, które nie kwalifikują się do żadnej pozycji kosztorysu. Nie chodzi tu o udział w kosztach kwalifikowanych.

8.    Czy z pieniędzy uzyskanych w konkursie można finansować opłacenie kosztów:
a) ukończenia procedury patentowej?
b) promocji projektu na platformie Kickstarter.com?
c) produkcji krótkiej serii testowej produktu?
d) badania nad prototypem?

a) środki jakie otrzymać może Wnioskodawca w ramach dofinansowania w konkursie dotyczą co do zasady zakupu usług doradczych w postaci wypracowania strategii wejścia na rynki światowe. Zakupiona strategia może zawierać wskazanie co do ewentualnej konieczności uzyskania danego patentu w celu wejścia na dany rynek. W związku z powyższym same opłaty związane
z procedurą patentową nie będą mogły być dofinansowane w ramach GO_GLOBAL.PL.
b) jw., głównymi działaniami dofinansowanymi w ramach programu jest zakup usług doradczych oraz koszty związane z weryfikacją wypracowanej strategii. Niemniej jednak koszty promocji projektu bezpośrednio związanego z realizacją GO_GLOBAL.PL mieszczą się katalogu kosztów operacyjnych (kwalifikowalnych w ramach projektu) jako koszty wspierające główne działania.
c) nie, z przekazanych środków nie można finansować kosztów produkcji serii testowej produktu.
d) nie, z przekazanych środków nie można finansować kosztów badań nad prototypem.

9.    Czy kwalifikującymi się wnioskodawcami w programie GO_GLOBAL.PL są spółki cywilne? (na stronie zamieszczone jest wykluczenie jednoosobowej działalności gospodarczej)?
W konkursie GO_GLOBAL.PL wnioskodawcami mogą być tylko przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

10.    Jakie inne wymagania muszą być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie (współpraca z uczelniami, naukowcami itd.) i jakimi rezultatami po zrealizowaniu programu należy się wykazać?
Podstawowe wymagania dotyczące wnioskodawcy opisane są w §1 regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej NCBR w zakładce programy krajowe/GO_GLOBAL.PL/Dokumenty do pobrania. Projekt żeby podlegać ocenie merytorycznej I i II stopnia, musi również spełnić kryteria o których mowa w I części karty oceny merytorycznej I stopnia (również dostępnej na ww. stronie internetowej). Mianowicie projekt musi zakładać komercjalizację wyników B + R na rynkach międzynarodowych oraz wdrożenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w działalności gospodarczej. Spełnienie pozostałych kryteriów zawartych w kartach oceny merytorycznej I i II stopnia pozwoli uzyskać punkty, od których ilości zależy zajęcie miejsca na liście rankingowej i możliwość uzyskania wnioskowanego dofinansowania na swój projekt.

11.    Czy dofinansowanie dotyczy każdego z realizowanych projektów (takich mamy 3), czy też jednorazowo dla firmy (podmiotowo)?
Zgodnie z zapisami §3 ust. 11 regulaminu konkursu, wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

12.    Z otrzymanego dokumentu pt "Klasyfikacja firm zgodnie z NACE Rev. 2." nasuwa się pytanie, czy posiadanie wpisu do PKD należącego do sektora wysokiej techniki i średniej techniki wystarczy czy dane PKD musi być wiodące dla firmy aby móc uczestniczyć w konkursie GO_GLOBAL.PL?
Zgodnie z treścią ogłoszenia konkursu GO_GLOBAL.PL oraz zapisami regulaminu przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL, żeby firma mogła wziąć w nim udział musi spełnić m.in. warunek działania w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostat. Odpowiadając na pytanie, nie musi to być działanie jedyne i wiodące Wnioskodawcy.

13.    Czy dofinansowanie w ramach konkursu GO_GLOBAL.PL jest przekazywane w formie zaliczki czy refundacji?
Dofinansowanie zostanie przekazane zarówno w formie zaliczki (w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych Projektu i przekazanej w terminie 30 dni po podpisaniu umowy), jak i płatności końcowej będącej refundacją pozostałej kwoty dofinansowania, której warunkiem otrzymania jest złożenie i zatwierdzenie raportu końcowego wraz z wnioskiem o płatność wykazującym rozliczenie 100% środków otrzymanych w ramach zaliczki.

14.    Czy firmy mogą sfinansować w całości swój udział w programie US-Poland Innovation Hub w ramach konkursu GO_GLOBAL.PL?
Beneficjenci, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL, będą mogli rozliczyć, jako wydatki kwalifikowane, koszty usług doradczych w programie USPTC na opracowanie i wstępną weryfikację przygotowywanej strategii.

15.    Czy wniosek o dofinansowanie GO_GLOBALP.PL należy wysłać tylko w formie elektronicznej czy również wydrukować i wraz załącznikami wysłać pocztą?
Wniosek o dofinansowanie w ramach GO_GLOBAL.PL należy wypełnić i przesłać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu informatycznego, który jest dostępny na stronie sop.ncbir.pl. Do NCBR należy przesłać (listem poleconym lub pocztą kurierską) tylko jednostronicowe Oświadczenie o złożeniu wniosku, które można wygenerować automatycznie po złożeniu wniosku.   

16.    Czy rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie przedsiębiorstw, których docelowym rynkiem będą rynki inne niż rynek amerykański, np. rynki europejskie?
Zgodnie z założeniami Konkursu GO_GLOBAL.PL przedstawionymi m.in. w Regulaminie Konkursu dofinansowaniu podlegać będą działania mające na celu: wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe, przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych, weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych. Ponadto zgodnie m.in. z kryteriami oceny merytorycznej I stopnia ocenie podlegać będzie np. komercjalizacja wyników B + R na rynkach międzynarodowych. Oznacza to, iż dofinansowanie w ramach GO_GLOBAL.PL na równych szansach mogą uzyskać także przedsiębiorcy, których rynkiem docelowym będzie rynek inny niż amerykański.
17.    Czy w ramach projektu finansowanego ze środków  GO_GLOBAL.PL można zatrudnić tłumacza na podstawie umowy cywilnoprawnej lub informatyka / grafika, którzy przygotują angielską wersję strony internetowej?
To zależy jaki byłby ewentualny cel projektu. Jeżeli przetłumaczona strona internetowa ma pełnić funkcję promocyjną projektu to koszt z nią związany powinien być uznany za koszt operacyjny projektu, czyli towarzyszący/wspierający głównemu wydatkowi jaki jest przewidziany w kategorii E. Jeżeli natomiast serwis o którym Pan wspomina miałby być głównym celem projektu to ten wydatek mógłby być przedstawiony w kategorii W.

18.    Czy będzie kolejna edycja konkursu GO_GLOBAL.PL?
Tak. W II kwartale 2013 r. planowane jest uruchomienie II edycji konkursu GO_GLOBAL.PL.

19.  Czy do Kategorii Op – inne koszty operacyjne w katalogu kosztów kwalifikowanych zaliczają się aktywa niematerialne związane z realizacją projektu (np. licencje na zasoby graficzne, oprogramowanie)?
Jest to uzależnione od konieczności nabycia praw materialnych np. licencji dla realizacji planowanego projektu. Należy w tym zakresie uzasadnić i opisać ścisłe powiązanie zakupu danego oprogramowania z planowanym projektem i zamierzonymi do osiągnięcia celami.

20.    Kategoria kosztów ogólnych „O” – jaka jest różnica pomiędzy ryczałtową formą rozliczania kosztów a uznaniem 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu?
Wnioskodawca zgodnie z Załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu ma możliwość wyboru:
a) ryczałtowej formy rozliczania kosztów ogólnych w wysokości 8% rzeczywiście poniesionych bezpośrednich kosztów kwalifikowanych zgodnie ze wzorem O=(W+E+Op)*8% i nie musi dokumentować kosztów ogólnych fakturami bądź równoważnymi dokumentami księgowymi
b)przedstawić rzeczywiste rozliczenie kosztów ogólnych (udokumentowane fakturami), które mogą być uznane w ramach projektu do wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

21.    Rozliczenie dodatkowych kosztów ogólnych w formie ryczałtowej – czy to oznacza, iż otrzymamy dofinansowanie w wysokości 8%, bez względy na wysokość poniesionych kosztów, bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów?
Wybór ryczałtowej formy rozliczenia kosztów ogólnych, zwalnia wnioskodawcę z obowiązku przedstawienia dokumentów rozliczających ww. koszty.
Wartość kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem zależy od wykazanych bezpośrednich kosztów kwalifikowanych zgodnie ze wzorem O=(W+E+Op)*8%.

22.    Czy zapis regulaminu w brzmieniu "Wnioskodawca nie może finansować, ani ubiegać się o dofinansowanie zadań objętych Wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł" - wyklucza udział w projekcie spółki stworzonej przez pomysłodawcę wraz z partnerem, który pokrywa wkład własny projektu?
Przytoczony zapis regulaminu oraz treść oświadczenia o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu GO_GLOBAL.PL, nie wyklucza udziału w projekcie wspomnianej przez Pani spółki. Przedmiotowy zapis dotyczy nieubiegania się o sfinansowanie działań planowanych w ramach projektu z innych źródeł publicznych.