FAQ - III konkurs programu INNOTECH

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu INNOTECH dla ścieżek programowych In-Tech i Hi-Tech  oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

28.06.2013 r.

1. Jak należy rozumieć zwiększenie intensywności pomocy publicznej na prace rozwojowe o 15%, jeśli wnioskodawca chciałby zastosować się do zapisów § 16 pkt. 2 Rozporządzenia z dnia 28 października 2010 r.? Czy 10% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w tym paragrafie oznacza 10% kosztów kwalifikowanych projektu ogółem czy 10% kosztów kwalifikowanych dla prac rozwojowych?


10% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 16 pkt. 2 Rozporządzenia MNiSW, należy rozumieć jako całkowite koszty kwalifikowane projektu. Należy zwrócić uwagę, że w ścieżce Hi-Tech wnioskodawcy nie mogą powoływać się na zapisy tego paragrafu.


2. Czy są jakieś wymagania co do podziału kosztów pomiędzy przedsiębiorcę i jednostkę naukową – np. jednostka naukowa musi ponieść minimum 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych fazy A?


Nie istnieją wymagania dotyczące podziału kosztów pomiędzy przedsiębiorcę i jednostkę naukową, z jednym zastrzeżeniem – w przypadku wnioskowania o zwiększenie dofinansowania na podstawie § 15 i 16 pkt. 2 Rozporządzenia z dnia 28 października 2010 r. – wtedy jednostka naukowa ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.


3. Czy jednostka naukowa będąca liderem konsorcjum naukowego i składająca wniosek w ramach III konkursu INNOTECH, ścieżce In-Tech może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innym projekcie?


Istnieje taka możliwość, ale pod warunkiem, że składy konsorcjów będą różne (inne przedsiębiorstwa lub inne wydziały jednostki naukowej będą wchodzić w skład konsorcjum).


4. Czy wnioskodawca może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie w ramach III konkursu INNOTECH?


Zgodnie z regulaminem konkursu, rozdz. III p. 4 Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. W przypadku niezachowania tej reguły, rozpatrzony zostanie tylko wniosek złożony jako pierwszy w systemie OSF.


5. Czy dla ścieżki Hi-Tech przewidziane jest finansowanie dla projektów w obszarach klasyfikowanych jako high-tech knowledge-intensive services?


Tak, projekty dotyczące jakiegokolwiek obszaru znajdującego się na umieszczonej na stronie internetowej NCBR Liście obszarów zaawansowanych technologii kwalifikują się do objęcia finansowaniem.


6. Czy w ramach projektu realizowanego w ścieżce Hi-Tech dopuszczalna jest współpraca z uczelniami wyższymi na zasadzie podzlecenia/umowy o współpracy wraz ze wskazaniem tego wykonawcy we wniosku konkursowym?


Tak, w ramach ścieżki Hi-Tech możliwa jest współpraca na zasadzie zlecanie prac uczelni/umowy o współpracy, zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych.


7. Czy członkowie zespołu projektowego muszą być pracownikami wnioskodawcy, czy też dopuszcza się zespół złożony z osób, które w chwili składania wniosku nie są pracownikami wnioskodawcy, a zostaną nimi dopiero w przypadku uzyskania dofinansowania dla projektu?


Możliwe jest zatrudnienie członków zespołu projektowego dopiero w momencie przyznania dofinansowania na realizację projektu (na dzień składania wniosku członkowie zespołu nie muszą być pracownikami Wnioskodawcy).


8. O jakim certyfikacie krajowym lub europejskim jest mowa w punkcie II.13, str. 3 regulaminu dla ścieżki Hi-Tech?


Przepisy na podstawie których realizowany jest konkurs INNOTECH, w tym przepisy wspólnotowe nie wskazują konkretnych certyfikatów jakości usług, które powinni posiadać usługodawcy usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, nie określają nawet w przybliżeniu ich rodzaju. Należy zatem rozumieć, że wszelkiego rodzaju oficjalne (czyli przyznawane przez uprawnione do tego podmioty) certyfikaty jakości usług przyznawane w Polsce lub UE będą akceptowane.


9. Jak należy rozumieć zapis regulaminu, że: „Koszty kwalifikowane badań przemysłowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych fazy badawczej (faza A)”? Czy to oznacza, że badania przemysłowe są dofinansowane jedynie w 15%?


Zapis ten odnosi się do kosztów kwalifikowanych fazy badawczej, a nie do poziomu dofinansowania dla badań przemysłowych i oznacza, że badania przemysłowe mogą stanowić maksymalnie 15% fazy A (co najmniej 85% kosztów kwalifikowanych fazy A mają stanowić prace rozwojowe). Natomiast maksymalną intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych i prac rozwojowych zostały określone w punkcie II.11-13 regulaminu.


10. Czy pojedynczy przedsiębiorca może być wnioskodawcą w III konkursie INNOTECH, ścieżce In-Tech?


Nie, zgodnie z punktem I.3 regulaminu wnioskodawcą w ścieżce In-Tech może być jedynie konsorcjum naukowe (składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy) lub centrum naukowo-przemysłowe.


11. Czy zagraniczna jednostka naukowa może być członkiem konsorcjum?


Jednostka naukowa może być członkiem konsorcjum, ale jedynie w roli dodatkowego partnera. Konsorcjum będące wnioskodawcą w ramach INNOTECH ścieżka In-Tech musi składać się z co najmniej jednej polskiej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy mającego siedzibę w Polsce. Jednostka zagraniczna może wystąpić jako trzeci podmiot w takim konsorcjum, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie ona mogła otrzymać pomocy publicznej.


12. Czy umowa konsorcjum (ścieżka In-Tech) jest wymagana już na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu? Czy możliwe jest jej podpisanie dopiero po pozytywnej decyzji przyznającej dofinansowanie na realizację projektu?


Umowa konsorcjum nie jest obligatoryjnym załącznikiem na etapie składania wniosku. Będzie ona wymaga dopiero przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie, a więc może być podpisana dopiero po pozytywnej decyzji przyznającej dofinansowanie na realizację projektu.


13. Co oznacza zapis: „100% finansowania aparatury badawczej”? Czy tu chodzi o to, iż w tym koszcie kwalifikowanym nie zawiera się wkład własny?


Zapis mówiący o 100% finansowania aparatury badawczej oznacza, że po spełnieniu warunków, określonych poniżej, zakupiona w ramach projektu aparatura może stanowić koszt kwalifikowany w 100%. Koszty kwalifikowane zostaną dofinansowane zgodnie z przyjętym poziomem uzależnionym od rodzaju realizowanych prac i statusu jednostki.
Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów:
„Koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym będzie w 100% kosztem kwalifikowanym jeżeli koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione łącznie następujące warunki:

 • aparatura, inne urządzenia (sprzęt) nie stanowi dużej infrastruktury badawczej zgodnie z art. 20, pkt 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki tj. nie przekracza wartości 500 000zł (dla nauk ścisłych , inżynieryjnych i nauk o życiu) lub 150 000 zł (dla nauk humanistycznych i społecznych),  
 • zakup będzie włączony w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu,
 • wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości ,
 • koszt zakupu lub wytworzenia zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
 • w części Uzasadnienie „Wniosku o dofinansowanie projektu” zakup został ujęty w wykazie aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń (sprzętu) służących celom badawczym wraz z merytorycznym uzasadnieniem
 • jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe przesłanki, Beneficjent wykazuje jednorazowo we wniosku o płatność 100 % wartości zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym.”


14. Jak należy obliczyć udział środków przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej projektu (ponad wymagany wkład własny zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej)?


W celu zobrazowania sposobu wyliczania poniżej zaprezentowano przykład (zgodnie ze wzorem podanym na str. 20 regulaminu):
Projekt jest realizowany w ścieżce In-Tech przez małego przedsiębiorcę i jednostkę naukową.
Wartość całkowita projektu: 2 500 000,00 PLN (2 000 000,00 – faza A, 500 000,00 – faza B)
Faza A: 2 000 000,00 PLN, w tym:
JN = 1 000 000,00 PLN
PM = 1 000 000,00 PLN
Max. dofinansowanie o jakie może wnioskować przedsiębiorca = 80% x 1 000 000,00 PLN = 800 000,00 PLN
Przedsiębiorca wnioskuje o 500 000,00 PLN dofinansowania.
Udział własny = [(800 000,00 PLN – 500 000,00 PLN)/2 000 000,00 PLN] x 100% = 0,15 x 100% = 15%
Za 15% wkład własny ponad limit przedsiębiorca w ramach kryterium 6 otrzyma 3 pkt.

Informujemy, iż na skutek błędu pisarskiego, została dokonana korekta odpowiedzi na powyższe pytanie w stosunku do wersji poprzedniej.


15. Od kiedy można kwalifikować koszty w projekcie?


Koszty ponoszone w ramach projektu można uznać za kwalifikowane od dnia następnego po dniu złożenia wniosku. Należy jednak zwrócić uwagę, aby odpowiednio dostosować harmonogram wykonania projektu oraz zaplanować w harmonogramie płatności odpowiednie kwoty do wypłaty, które będą obejmowały również pierwsze miesiące realizacji projektu.

05.07.2013 r.


16. Czy do III konkursu w programie INNOTECH może przystąpić konsorcjum złożone z instytucji naukowej oraz przedsiębiorcy działającego w sektorze hutnictwa żelaza i stali w związku z art. 1 pkt. 2e Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)?


Tak, pod warunkiem, że wniosek będzie dotyczył pomocy publicznej na prace badawczo-rozwojowe.


17. W warunkach III konkursu Programu INNOTECH – ścieżka In-Tech jest zastrzeżenie, że wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Czy przedsiębiorca X może złożyć wniosek w ramach konsorcjum z jednostką naukową A oraz drugi wniosek w ramach konsorcjum z jednostką naukową B?


Tak, w celu zobrazowania poniżej zaprezentowano przykładowe składy konsorcjów, mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach III konkursu INNOTECH dla przedsiębiorstw X, Y oraz jednostek naukowych A, B:

 • X + A
 • X + B
 • Y + A
 • Y + B
 • X + A + B
 • X + Y + A
 • X + Y + B
 • Y + A + B
 • X + Y + A + B.

Jednocześnie należy podkreślić, iż inny wydział danej jednostki naukowej jest traktowany jako inny podmiot, a więc możliwe jest konsorcjum przykładowo wydziału biologii jednostki naukowej A i przedsiębiorstwa X oraz wydziału fizyki jednostki naukowej A i przedsiębiorstwa X.


18. Czy przedsiębiorca, który złożył wniosek w programie GEKON lub Konkursie 1.3.1 (oczekujemy na decyzję otrzymania dofinansowania) na ten sam Projekt na który zamierza złożyć wniosek w programie IN-Tech III, może to zrobić?


Niestety nie ma takiej możliwości. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł.


19. Czy w opisie do projektu w tabeli "wskaźniki Produktu, Rezultatu..." na dzień złożenia wniosku należy wypełnić wszystkie kolumny? Czy należy tylko wypełnić kolumnę 1-4, a pozostałe kolumny są przewidziane do późniejszego raportowania w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu?


Na etapie składania wniosku należy wypełnić kolumny nr 1-4, a w kolumnach 5-7 należy wpisać "nie dotyczy".

20. Czy wskaźnik rezultatu „liczba nowych miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwie, w tym w działach B+R w czasie realizacji projektu” dotyczy tylko przedsiębiorcy czy całego konsorcjum?


Wskaźnik mówi o miejscach pracy w przedsiębiorstwie (lub przedsiębiorstwach – jeśli w ramach konsorcjum jest więcej niż jeden przedsiębiorca). Należy jeszcze zwrócić uwagę, że jest tu mowa o nowych miejscach pracy, jakie powstaną w związku z realizacją projektu.


21. Czy w przypadku konkursu INNOTECH należy załączyć jakiekolwiek dokumenty formalne Partnerów (oświadczenia, statuty itp.)? Czy wydrukowanie z systemu po wysłaniu wersji elektronicznej Oświadczenie podpisuje tylko Wnioskodawca (Lider) czy też wszyscy Partnerzy?


Lista wymaganych załączników została określona w Załączniku nr 5 do Regulaminu. Załączniki te (o ile dany załącznik dotyczy) załącza nie tylko Lider, ale także Partnerzy. Jedynie Oświadczenie woli, wydrukowane z systemu po wysłaniu wniosku w systemie OSF, podpisuje Lider w imieniu całego konsorcjum.


22. Czy w III konkursie INNOTECH ścieżka In-Tech są jakieś wymogi odnośnie tego, kto ma być liderem konsorcjum?


Nie istnieją wymagania odnośnie tego, kto będzie pełnił rolę lidera konsorcjum – może to być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorca.


23. Przy przedsiębiorca może złożyć 2 różne wnioski, jeden w ścieżce Hi-Tech, a drugi w ścieżce In-Tech (jako członek lub lider konsorcjum)?


Tak, jest taka możliwość. Konsorcjum składające się z tego przedsiębiorcy i jednostki naukowej (wnioskodawca w ramach ścieżki In-Tech) będzie innym wnioskodawcą niż pojedyncze przedsiębiorstwo składające wniosek w ramach ścieżki Hi-Tech.


24. Jak należy wypełnić pola we wniosku: obszar naukowy (wg OECD) i dyscyplina naukowa? O ile w obszarze naukowym wg OECD należy wskazać, któryś z obszarów z listy, tak  dyscyplina naukowa nie jest podawana wg żadnych narzuconych klasyfikacji. Czy należy ją wskazać opisowo? Czy jest to obowiązkowy punkt wniosku czy można tę dyscyplinę pozostawić bez komentarza? Co w przypadku kiedy ta dyscyplina jest identyczna z obszarem naukowym wg OECD?


Wskazanie we wniosku dyscypliny szczegółowej (pole tekstowe) – oprócz obszaru naukowego wg OECD – jest przewidziane dla projektów interdyscyplinarnych, dla których nie wystarczy wskazanie jednego obszaru naukowego. Dyscyplina szczegółowa powinna być podawana wg klasyfikacji OECD, a dodatkowo można ją wskazać opisowo. W przypadku gdy dyscyplina szczegółowa jest identyczna z obszarem naukowym wg OECD –  należy powielić tę informację.


25. Czy w części Opis Projektu w tabelach  dotyczących opisu zadań należy podać dokładną datę kalendarzową rozpoczęcia i zakończenia  zadania czy miesiąc rozpoczęcia/ zakończenia zadania względem daty rozpoczęcia realizacji projektu? Np.: data rozpoczęcia: 1 miesiąc dana zakończenia: 12 miesiąc.


Należy wpisać „cyfrowo” miesiąc rozpoczęcia/zakończenia zadania względem daty rozpoczęcia realizacji projektu np. data rozpoczęcia 1 miesiąc, data zakończenia 12 miesiąc.


26. Czy przedsiębiorca może zaangażować własne środki finansowe w realizację fazy A poprzez przekazanie środków jednostce naukowej i nierealizowanie zadania w tej fazie? Czy takie działanie zostanie uznane za spełnienie warunku o którym mowa w pkt II.4 regulaminu? I czy te środki będą liczyć się jako wkład własny ponad limit przedsiębiorcy?


Tak, przedsiębiorca angażując swoje środki finansowe bezpośrednio w zadania realizowane przez jednostkę naukową spełnia warunek o którym mowa w pkt. II.4 regulaminu. Środki te będą brane pod uwagę w obliczaniu udziału wkładu własnego ponad limit, ale zgodnie z poziomem dofinansowania jaki otrzymałby przedsiębiorca realizujący to zadanie.

W takiej sytuacji należy w harmonogramie wykonania projektu dodać jedno zadanie, tak jak zobrazowano w poniższej tabeli (opracowany przykład dotyczy średniego przedsiębiorcy, który przykładowo przekazuje wkład finansowy na zadanie realizowane przez jednostkę naukową w wysokości 100 000,00 PLN):

Nazwa zadania Kategoria zadania (PRZ/PRO) Skrócona nazwa podmiot realizującego Dofinansowanie Środki własne Intensywność pomocy publicznej Środki własne ponad obowiązujący poziom
Zad. 1 A PRO JN 100 000,00 0,00 100% 0

Zad. 1 A –

wkład własny przedsiębiorcy
  0,00 100 000,00 0% 50 000,00


16.07.2013 r.


27. Czy faza B musi rozpocząć się po zakończeniu fazy A, czy może rozpocząć się w trakcie trwania fazy A?


W przypadku projektów realizowanych w ścieżce In-Tech w ramach Programu INNOTECH faza B nie musi rozpoczynać się po zakończeniu fazy A, tj. może ona rozpocząć się w trakcie trwania fazy A, ale nie może trwać dłużej niż 1 rok (z możliwością jej wydłużenia w uzasadnionych przypadkach maksymalnie do dwóch lat).
W przypadku konstruowania harmonogramu i kosztorysu projektu w taki sposób, że faza B rozpoczyna się przed zakończeniem fazy A należy wziąć pod uwagę dwa aspekty:

 1. przedsiębiorca będzie finansował fazę B z własnych środków oraz na własne ryzyko, ponieważ wypłata środków na fazę B  jest warunkowana zaakceptowaniem przez Centrum raportu po fazie A,
 2. faza A i B nie może kończyć się jednocześnie, ponieważ Centrum musi mieć czas na procedurę oceny raportu po fazie A oraz przyznanie pomocy de minimis w trakcie trwania fazy B.

28. Czy jeśli wnioskodawca w ścieżce In-Tech realizuje tylko fazę A może ona trwać 36 miesięcy?


Tak, jest taka możliwość.


29. Czy w odniesieniu do pomocy publicznej na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji honorowany będzie amerykański certyfikat?


Zgodnie z zapisami §26.2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 28 października 2010 r. akceptowane będą jedynie certyfikaty krajowe oraz europejskie.


30. Czy w fazie B jednostka naukowa może również realizować zadania i otrzymać na nie dofinansowanie? Czy faza B jest skierowana tylko do przedsiębiorcy?


Zgodnie z Regulaminem konkursu Innotech, ścieżka In-Tech rozdz. II p. 7. 2 dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia (faza B), może być przyznane tylko przedsiębiorcy.


31. Czy firma zagraniczna może brać udział w III konkursie INNOTECH jako członek konsorcjum? Jeśli tak, to na jakich zasadach?


Przedsiębiorca zagraniczny może uczestniczyć w konsorcjum, jednakże takie przedsiębiorstwo nie może otrzymać dofinansowania oraz figurować w harmonogramie czy kosztorysie.
Nie ma również możliwości otrzymania dodatkowych punktów za wkład własny jednostki zagranicznej. Uczestnictwo takiej jednostki w konsorcjum będzie brane pod uwagę w ocenie merytorycznej w kryteriach "2. Dorobek i potencjał Wnioskodawcy" oraz "3. Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami".


32. Czy w przypadku, gdy projekt zakłada współpracę z dwoma jednostkami naukowymi, aby ubiegać się o zwiększenie wysokości dofinansowania w ramach prac rozwojowych każda z tych jednostek powinna ponosić minimum 10 % kosztów kwalifikowanych projektu, czyli razem 20%? Czy też w sumie budżet tych dwóch jednostek naukowych powinien wynieść minimum 10% kosztów kwalifikowanych projektu i już wówczas można ubiegać się zwiększenie wysokości dofinansowania w ramach prac rozwojowych.


Aby uzyskać zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, o którym umowa w §16.2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 28 października 2010 r., przynajmniej jedna jednostka naukowa musi ponosić min. 10% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.


33. Bardzo proszę o uściślenie różnicy i zakresu informacji, jakie powinny znaleźć się w opisie zadań badawczych we wniosku o dofinansowanie (tabela pierwsza) w poniżej wskazanych rubrykach:

 • mierzalne efekty,
 • planowane rezultaty realizacji zadania.

Wypełniając wniosek w miejscu "Sposób realizacji zadania: sposób rozwiązania problemu badawczego, metodologia badawcza z uzasadnieniem jej adekwatności do założonego celu zadania, sposób analizy wyników oraz mierzalne efekty" należy podać metodę rozwiązania badawczego w danym zadaniu oraz opisać dokładnie metodologię badań wraz z uzasadnieniem podając wynikowo jakie będą efekty w tym konkretnym zadaniu.
Natomiast określając planowane rezultaty realizacji zadania należy wskazać co w ramach każdego zadania zostanie uzyskane (np. dokumentacja techniczna, opracowanie założeń do prototypu, linii technologicznej, procesu, udokumentowane wyniki pomiarów, raporty cząstkowe, prezentacja).


34. Czy wypełnienie Tabeli produktu, rezultatu projektu w Opisie projektu jest obligatoryjne?


Tak, wypełnienie tabeli dotyczącej wskaźników produktu, rezultatu w zakresie trzech podanych tam wskaźników jest obligatoryjne. W wierszu numer 4 i kolejnych wnioskodawca może zamieścić inne, własne wskaźniki.


35. Jak należy interpretować wskaźnik produktu, rezultatu „liczba zawiązanych form współpracy jednostek B+R z przedsiębiorcami”? Jaką należy podać jednostkę miary?


Wskaźnik ten odnosi się do współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami w ramach realizacji zadań w projekcie w zakresie prac merytorycznych. Do tego typu form współpracy można zaliczyć zarówno współpracę w ramach konsorcjum, jak i inne formy zakupu usług merytorycznych.
Jako jednostkę miary (kolumna 2) należy wpisać szt., a w wartości bazowej (kolumna 3) wpisać „0”. W kolumnach 5-7 należy wpisać „nie dotyczy”.


36. Jak należy interpretować wskaźnik produktu, rezultatu „liczba innowacyjnych rozwiązań technologicznych przygotowanych do wdrożenia”? Jaką należy podać jednostkę miary?


Należy tu podać liczbę rozwiązań technologicznych jakie powstaną w wyniku realizacji projektu i będą przeznaczone do wdrożenia. Jako jednostkę miary (kolumna 2) należy wpisać szt., a w wartości bazowej (kolumna 3) wpisać „0”. W kolumnie 4 natomiast wartość docelową, jaka zostanie osiągnięta na koniec projektu np. wartość „2”. W kolumnach 5-7 należy wpisać „nie dotyczy”.


37. Jak należy interpretować wskaźnik produktu, rezultatu „liczba nowych miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwie, w tym w działach B+R w czasie realizacji projektu”? Jaką należy podać jednostkę miary?


Należy podać liczbę nowopowstałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, powstałych przy projekcie przez cały okres jego realizacji. Jako jednostkę miary (kolumna 2) należy wpisać etat, a w wartości bazowej (kolumna 3) wpisać „0”. W kolumnie 4 natomiast wartość docelową, jaka zostanie osiągnięta na koniec projektu np. wartość „2”. W kolumnach 5-7 należy wpisać „nie dotyczy”.


38. Czy oprogramowanie jest traktowane jako prototyp?


Rozporządzenie KE nr 800/2008 mówi o opracowywaniu prototypu jako formie „eksperymentalnych prac rozwojowych” które oznaczają: „[…]zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług” (zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008).
Oprogramowanie jak najbardziej stanowi produkt jaki powstanie w ramach prowadzonych przez jednostkę prac rozwojowych. Prototypem oprogramowania będzie więc jego pierwsza wersja, która posłuży do testowania rozwiązań projektu i do prezentacji zaplanowanych w projekcie założeń; ma stanowić innowacyjny/eksperymentalny wzorzec produktu docelowego.

24.07.2013 r.


39. Jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie zobowiązana jest złożyć jednostka naukowa?


Jednostka naukowa zobowiązana jest do złożenia oświadczenia (łącznego) o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i niezaleganiu z wypłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wzór określony w załączniku nr 14 do Regulaminu).
W przypadku kiedy takie oświadczenie podpisane zostanie nie przez Rektora danej jednostki należy załączyć jeszcze pełnomocnictwo dla osoby podpisującej oświadczenie.
Ponadto, jeśli jednostka naukowa jest liderem konsorcjum podpisuje i przesyła także oświadczenie woli.


40. Czy KRS załączany przez przedsiębiorcę może być wydrukiem elektronicznym z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości?


Tak.


41. Czy w przypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności pomocy publicznej o 15% na badania przemysłowe i prace rozwojowe na podstawie warunku o skutecznej współpracy między przedsiębiorcą a jednostką naukową, jednostka naukowa musi ponieść co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych ze środków własnych?


Nie ma wymogu ponoszenia przez jednostkę naukową 10% kosztów ze środków własnych. Środki przekazane jednostce naukowej w formie dofinansowania z NCBR mogą stanowić te 10% kosztów kwalifikowalnych.


42. Czy wydrukowany wniosek o dofinansowanie z systemu OSF należy złożyć w formie papierowej?


Wniosek jest składany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego OSF, dostępnym pod adresem internetowym osf.opi.org.pl do dnia 30 lipca 2013 r. do godziny 16:00.
Niezbędnym warunkiem do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie jest przesłanie na adres innotech-at-ncbr.gov.pl wygenerowanego z systemu OSF „oświadczenia woli” w formie skanu dokumentu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r. do godziny 16:00.


43. W jakiej formie i do kiedy należy złożyć Oświadczenie woli?


Oświadczenie woli w formie podpisanego przez lidera konsorcjum skanu dokumentu  wygenerowanego z systemu OSF należy przesłać na adres innotech-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r. do godziny 16:00.
W przypadku podpisywania oświadczenia woli przez osobę, której umocowanie nie wynika z KRS lub nie jest Rektorem jednostki naukowej należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej oświadczenie woli.


44. Czy w ramach jednej jednostki naukowej możliwe jest wykonywanie prac zleconych na rzecz projektu przez inny wydział lub pracowników innego wydziału bezpośrednio nie realizującego projektu?

Tak – należy ocenić jakie prace dana osoba/wydział będzie realizował. W przypadku usług badawczych, eksperckich lub równorzędnych będzie to kategoria E; w przypadku usług technicznych kategoria Op. W zależności od wykonawcy usługi odpowiednie będzie zatrudnienie osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź rozliczenie wewnątrz jednostki notą/równoważnym dokumentem księgowym.
Umowa, nota lub inny dokument równoważny powinien zawierać zakres wykonywanych prac (można ewentualnie dołączyć stosowny opis do dokumentu).

45. W jakiej kategorii kosztów kwalifikowanych można zaplanować wynajem powierzchni bezpośrednio związanej z realizacją projektu?

Wynajem powierzchni niezbędnej i bezpośrednio związanej z realizacją projektu może stanowić koszty kwalifikowane kategorii Op (na podstawie stosownej umowy i faktury/rachunku od strony trzeciej).
 
46. Czy dochody z komercyjnego wykorzystania jakie będą musiały zostać zwrócone Centrum odnoszą się tylko do komercyjnego wykorzystania prototypu/instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej powstałej w wyniku realizacji projektu? Czy również  z każdego egzemplarza wybudowanego na podstawie powstałego w projekcie prototypu/instalacji pilotażowej?

Rozporządzenie KE nr 800/2008 mówi o opracowywaniu prototypu jako formie „eksperymentalnych prac rozwojowych” które oznaczają: „[…]zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług” .
Należy nadmienić, że zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008 wykorzystywanie prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej do celów komercyjnych może występować, o ile z konieczności są one produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych a jego produkcja jest zbyt kosztowna aby służył jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. Wszelkie dochody pochodzące z komercyjnego wykorzystania prototypu będą podlegały zwrotowi do Centrum (zgodnie z zapisami Umowy §6 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności).
Poprzez komercyjne wykorzystanie prototypu rozumiemy m.in. sprzedaż, użytkowanie prototypu przez jednostkę generujące przychody czy odpłatne udostępnianie innym podmiotom tj. wypożyczenie, dzierżawę, itp.
Zgodnie z powyższym, o ile powielenie (stworzenie kolejnej wersji) produktu, procesu lub usługi (pierwotnie wskazanej jako prototyp, instalacja pilotażowa lub demonstracyjna) nie jest zbyt kosztowne, jednostka na jego postawie (produktu, procesu lub usługi) powinna zbudować/stworzyć nowy finalny produkt-proces-usługę, która następnie będzie użytkowana w celach komercyjnych. Kolejna wersja produktu/procesu/usługi zbudowana/stworzona na podstawie opracowanego prototypu, instalacja pilotażowa lub demonstracyjna, będzie mogła być rozporządzana w sposób generujący przychody i działanie to nie będzie podstawą do zwrotu dochodu, o którym mowa w §6 Umowy.
Dochody, o których mowa w Umowie, jakie będą podlegały zwrotowi mają odnosić się do rozporządzania w celach komercyjnych prototypem w jego pierwotnej wersji, w jakiej stanowił on finalny wynik prowadzonych przez jednostkę (a dofinansowywanych przez Centrum) prac rozwojowych w ramach projektu.

26.07.2013 r.

47. W której kategorii kosztem kwalifikowanym będzie oprogramowanie specjalistyczne? Czy w przypadku traktowania nabywanych środków trwałych w odmienny sposób niż zostało wpisane to w Przewodniku (np. na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy o finansowaniu nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) koszty nabycia będą kosztami kwalifikowanymi?

Oprogramowanie specjalistyczne może zostać zaplanowane zarówno w kat. A jaki i E – w kategorii E nabycie na podstawie licencji, a w kategorii A pozostałe formy w jakiej będzie rozliczany koszt (amortyzacja, odpłatne użytkowanie, leasing).

Podstawowym dokumentem regulującym rozliczanie kosztów wewnątrz danej jednostki jest przyjęta przez nią polityka rachunkowości. Dodatkowo jeżeli jednostka korzysta z przepisów dających jej prawo do innego rozliczania środków trwałych (jak na przykład wspomniany w pytaniu przepis lub przepisy dotyczące w tym zakresie małego podatnika) to jak najbardziej można z tych przepisów korzystać. Koszty rozliczanych w ten sposób środków trwałych (aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń) będą stanowiły koszty kwalifikowane w kategorii A.