Najczęściej zadawane pytania dotyczące składania w trybie indywidualnym studiów wykonalności programów sektorowych

I. Procedura składania studium wykonalności


W ilu egzemplarzach należy złożyć studium z załącznikami w wersji papierowej?


Prosimy złożyć studium w 1 egzemplarzu wersji papierowej.


Czy studium należy złożyć do Państwa także w wersji elektronicznej?  Jeśli jak, to w jaki sposób (mail, dołączona płyta CD) oraz w jakiej formie (wersja word, skan dokumentu z podpisami)?


Tak, poprosimy również o wersję elektroniczną: o skan podpisanego dokumentu oraz o wersję edytowalną word, przesłane e-mailem na adres: marta.pytlarczyk-at-ncbr.gov.pl.


Co decyduje o złożeniu studium do NCBR w terminie 30 września:

  • złożenie osobiście - jeśli tak, to do której godziny i gdzie?
  • wysłanie pocztą - czy wtedy decyduje stempel pocztowy z datą 30 września ?


Liczy się data stempla pocztowego (najpóźniej z 30 września), czyli niekoniecznie trzeba złożyć studium osobiście. Jednakże mail z wersją elektroniczną powinien też być wysłany najpóźniej 30 września.
W przypadku składania studium osobiście, należy dostarczyć go do kancelarii NCBR, do godz. 16.15:


ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


z dopiskiem „studium wykonalności programu sektorowego”


II.    Kryteria oceny złożonych studiów wykonalności


Treści zawarte w przedłożonym studium wykonalności będą rozpatrywane pod kątem uzyskania odpowiedzi na m.in. na następujące pytanie: „Jaka jest ogólna jakość przygotowania studium, jaką metodologię wykorzystano przy jego tworzeniu, czy zastosowane źródła informacji są adekwatne, kompletne i rzetelne?”. Jednocześnie, w formularzu nie ma miejsca na umieszczenie informacji o zastosowanej metodologii. Prosimy o informację, gdzie powinny zostać umieszczone takie dane i jaki jest ich oczekiwany zakres?


W całym Studium, a w szczególności w pkt III oraz pkt IV prosimy o podawanie źródeł danych. W tym właśnie miejscu można, np. w przypadku opierania się na własnych danych, jednocześnie wskazać, jaką metodologię w tym konkretnym przypadku zastosowano. Jednocześnie jednak zwracamy uwagę, że omawiane kryterium jest kryterium pomocniczym.