Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się ogłoszenie dotyczące programu Bridge Alfa zaktualizowane o najczęściej zadawane pytania.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR” lub „Centrum”) zaprasza do składania ofert w sprawie wspólnych przedsięwzięć1  realizowanych przez NCBR oraz prywatnych inwestorów (dalej: „inwestorzy”) w zakresie:

  1. współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of-principle2  i/lub proof-of-concept3, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat);
  2. testowaniu nowych rodzajów instrumentów interwencji publicznej maksymalizujących efekty publicznych wydatków na B+R oraz zwiększających prawdopodobieństwo realizacji celu, o którym mowa w punkcie 1) (dalej“instrument”).


NCBR zakłada testowanie różnych nowych rodzajów instrumentów. Centrum zaprasza inwestorów do przedstawiania własnych wizji instrumentów spełniających warunki o których mowa powyżej. Warunkiem koniecznym dla oceny koncepcji nowego instrumentu przez Centrum jest przeniesienie praw do koncepcji instrumentu do domeny publicznej.

Złożone oferty podlegać będą ocenie Panelu Ekspertów. Eksperci oceniać będą przede wszystkim zaproponowaną strategię, spójność koncepcji, racjonalność zaproponowanego budżetu i doświadczenie projektodawców w dziedzinie komercjalizacji wyników prac B+R. Oferty musza być składane w języku polskim i angielskim.

Pozytywna rekomendacja Panelu Ekspertów umożliwia Centrum  rozpoczęcie  z oferentem negocjacji mających na celu wypracowanie projektu umowy o wspólne przedsięwzięcie. Projekt umowy o wspólne przedsięwzięcie będzie przedłożony do zaopiniowania Radzie NCBR. Po uzyskaniu opinii Rady NCBR, Centrum może podpisać umowę z oferentem i uruchomić instrument współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju .

Oferty dotyczące wspólnych przedsięwzięć wraz z koncepcjami instrumentów (mogą bazować na już istniejących koncepcjach instrumentów opublikowanych na stronie internetowej Centrum) mogą być zgłaszane przez inwestorów w trybie ciągłym. Informacja o planowanym wstrzymaniu przyjmowania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum minimum 30 dni przed wyznaczonym terminem.

Oferta dotycząca wspólnego przedsięwzięcia będzie przyjęta do analizy przez Centrum tylko pod warunkiem założenia współfinansowania instrumentu przez inwestorów na poziomie nie mniejszym niż 20%.W ramach danej umowy o wspólne przedsięwzięcie uruchomiony zostanie jeden instrument. Wartość inwestycji w ramach danej umowy o wspólne przedsięwzięcie powinna zawierać się w przedziale od 5 do 20 milionów PLN.

Oferty w sprawie wspólnych przedsięwzięć wraz z koncepcjami instrumentów (oraz oświadczeniem potwierdzającym przeniesienie praw do koncepcji instrumentu do domeny publicznej) prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie NCBR (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące przedmiotowego programu należy kierować na adres bridge_alfa-at-ncbr.gov.pl

Z poważaniem,

Zespół BRIdge α


1 Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2 Faza Proof-of-Principle (wczesna weryfikacja pomysłu). W tej fazie w szczególności realizowane są następujące zadania: badania przemysłowe i stosowane, wstępna ocena potencjału projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu. Do tej grupy należeć mogą projekty realizowane w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy). Okres trwania projektu w fazie Proof-of-principle wynosi typowo od 6 do 12 miesięcy, a poziom finansowania waha się zwykle od 300 do 600 tys. zł.
3 Faza Proof-of-concept (weryfikacja pomysłu). W tej fazie realizowane są zwykle badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT. Polegają one m.in. na weryfikacji działania (np. w zakresie nauk o życiu testy nowych białek, peptydów czy związków chemicznych in vitro i in vivo – na komórkach i/lub na zwierzętach). Okres trwania projektu w fazie Proof-of-concept trwa zwykle od 9 do 18 miesięcy, a poziom finansowania waha się zwykle od 500 tys. do 1 mln zł.

Szanowni Państwo,


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR” lub „Centrum”) zaprasza do składania ofert w sprawie wspólnych przedsięwzięć1  realizowanych przez NCBR oraz prywatnych inwestorów (dalej: „inwestorzy”) w zakresie:


1. współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of-principle2  i/lub proof-of-concept3, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat);
2. testowaniu nowych rodzajów instrumentów interwencji publicznej maksymalizujących efekty publicznych wydatków na B+R oraz zwiększających prawdopodobieństwo realizacji celu, o którym mowa w punkcie 1) (dalej “instrument”).


NCBR zakłada testowanie różnych nowych rodzajów instrumentów. Centrum zaprasza inwestorów do przedstawiania własnych wizji instrumentów spełniających warunki o których mowa powyżej. Warunkiem koniecznym dla oceny koncepcji nowego instrumentu przez Centrum jest przeniesienie praw do koncepcji instrumentu do domeny publicznej.

Jeżeli Centrum uzna, że zaproponowana koncepcja instrumentu jest atrakcyjna, Centrum może rozpocząć z oferentem negocjacje mające na celu wypracowanie projektu umowy o wspólne przedsięwzięcie. Projekt umowy o wspólne przedsięwzięcie będzie przedłożony do zaopiniowania Radzie NCBR. Po uzyskaniu opinii Rady NCBR, Centrum może podpisać umowę z oferentem i uruchomić instrument współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju .

Oferty dotyczące wspólnych przedsięwzięć wraz z koncepcjami instrumentów (mogą bazować na już istniejących koncepcjach instrumentów opublikowanych na stronie internetowej Centrum) mogą być zgłaszane przez inwestorów w trybie ciągłym.

Oferta dotycząca wspólnego przedsięwzięcia będzie przyjęta do analizy przez Centrum tylko pod warunkiem założenia współfinansowania instrumentu przez inwestorów na poziomie nie mniejszym niż 20%.W ramach danej umowy o wspólne przedsięwzięcie uruchomiony zostanie jeden instrument. Wartość inwestycji w ramach danej umowy o wspólne przedsięwzięcie powinna zawierać się w przedziale od 5 do 20 milionów PLN.

Oferty w sprawie wspólnych przedsięwzięć wraz z koncepcjami instrumentów (oraz oświadczeniem potwierdzającym przeniesienie praw do koncepcji instrumentu do domeny publicznej) prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie NCBR (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bridge_alfa-at-ncbr.gov.pl. Na ww. adres e-mail należy kierować również wszelkie uwagi i zapytania dotyczące przedmiotowego programu.

Z poważaniem,
Zespół BRIdge α


1 Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2 Faza Proof-of-Principle (wczesna weryfikacja pomysłu). W tej fazie w szczególności realizowane są następujące zadania: badania przemysłowe i stosowane, wstępna ocena potencjału projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu. Do tej grupy należeć mogą projekty realizowane w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy). Okres trwania projektu w fazie Proof-of-principle wynosi typowo od 6 do 12 miesięcy, a poziom finansowania waha się zwykle od 300 do 600 tys. zł.
3 Faza Proof-of-concept (weryfikacja pomysłu). W tej fazie realizowane są zwykle badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT. Polegają one m.in. na weryfikacji działania (np. w zakresie nauk o życiu testy nowych białek, peptydów czy związków chemicznych in vitro i in vivo – na komórkach i/lub na zwierzętach). Okres trwania projektu w fazie Proof-of-concept trwa zwykle od 9 do 18 miesięcy, a poziom finansowania waha się zwykle od 500 tys. do 1 mln zł.