Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
ogłasza konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS)


1. Znaczenie Programu


Głównym celem Programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza jest wzmacnianie i rozwój wiedzy opartej na badaniach poprzez współpracę między Polską i Norwegią. Współpraca ma być oparta na partnerstwie pomiędzy norweskimi i polskimi organizacjami badawczymi, z wiodącą rolą polskich instytucji. Mechanizmy wdrażane w celu intensyfikacji tej współpracy obejmują komponent mobilnościowy, pozwalający polskim i norweskim partnerom projektów korzystać z doświadczeń badawczych partnera.


2. Obszary tematyczne objęte konkursem:


Projekty powinny koncentrować się na następujących obszarach w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS):

 • Instalacje pilotażowe
 • Nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
 • Nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę
 • Wpływ na środowisko
 • Wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.

Szczegółowy opis obszaru tematycznego jest przedstawiony w dokumencie ‘Polish-Norwegian Research Programme – CCS 2013 Call description of the call area’.


3. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).


4. Promotor projektu i Kierownik projektu


Wnioski składane są przez konsorcja polsko-norweskie, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski.


W ramach każdego wniosku partnerzy projektu wskazują Promotora projektu (Project Promoter), który jest formalnie odpowiedzialny za projekt oraz za złożenie, w imieniu konsorcjum, wniosku o dofinansowanie. Promotorem Projektu może być tylko polska instytucja spełniająca kryteria kwalifikowalności w ramach konkursu.


Promotor projektu powołuje Kierownika projektu (Principal Investigator), który pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu i jest głównym badaczem merytorycznie odpowiedzialnym za projekt.


Promotor projektu jest odpowiedzialny za podpisanie umowy partnerskiej z partnerami projektu. Umowa partnerska powinna być sporządzona w języku angielskim i przesłana do Operatora Programu przed podpisaniem umowy z NCBR na finansowanie i wykonanie projektu z NCBR. Operator Programu weryfikuje umowę partnerską pod kątem jej zgodności z art. 6.8 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.


5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Na dofinansowanie projektów w ramach obszaru tematycznego wskazanego w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 10 541 176 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research). Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 10 000 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat.


6. Wartość dofinansowania


Projekty mogą być dofinansowywane do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem zgodności z regulacjami krajowymi i UE w zakresie pomocy publicznej. Podział budżetu w ramach projektu powinien odzwierciedlać wkład każdego z partnerów i powinien być przedmiotem uzgodnień Promotora projektu i partnerów.
Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem.


7. Wydatki kwalifikowalne


a.    Koszty bezpośrednie (Direct costs):

 • Wynagrodzenia (Personnel costs)
 • Koszty podróży (Travel costs)
 • Koszty użytkowania sprzętu (Equipment)
 • Zakup gruntu i nieruchomości (Purchase of land and real estate)
 • Materiały eksploatacyjne (Consumables and supplies)
 • Inne koszty bezpośrednie (Other costs)

b.    Koszty pośrednie/ogólne (Indirect costs)


Szczegółowy opis każdej z ww. kategorii wydatków znajduje się w dokumencie pn. ‘Guide for applicants – CCS 2013 Call’.


Początkowa i końcowa data realizacji projektu będzie zawarta w umowie o wykonanie i finansowanie projektu.


Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2017 r.


8. Koszty przygotowawcze

Program przewiduje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przygotowawczych, poniesionych zarówno przez Promotora Projektu, jak i Partnerów z Norwegii i Polski. Przedmiotowe koszty dotyczą poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich przed lub w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, rozwój takich partnerstw i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację ww. kosztów równolegle z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach naboru. Refundacja będzie obejmowała kwotę 5 000 Euro w przypadku wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Refundacja w wysokości 2 500 Euro będzie obejmowała wnioski, które nie zostały wybrane do dofinansowania, ale otrzymały wynik powyżej określonego progu (liczba punktów uzyskanych w procedurze oceny). Próg ten zostanie określony i zatwierdzony przez Komitet Programu.


9. Waluta w której będzie określony budżet projektu oraz rozliczane wydatki ponoszone w ramach dofinansowywanych projektów


Walutą do określenia ostatecznej wartość projektu, jak i płatności uruchamianych przez Operatora oraz rozliczeń między Promotorem Projektu i Partnerami Projektu będzie polski złoty (PLN). Wydatki projektu, uwzględnione w budżecie projektu zostaną przeliczone na podstawie kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia ogłoszenia konkursu. Kurs ten będzie obowiązywał zarówno na etapie wnioskowania, jak i wdrażania projektu.


10. Proces oceny i kryteria wyboru


Wnioski złożone w ramach konkursu będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej. Do oceny merytorycznej kierowane będą wyłącznie wnioski z pozytywną oceną formalną.


Ocena formalna będzie przeprowadzona przez Operatora Programu. W ramach oceny merytorycznej każdy wniosek oceniany będzie przez trzech międzynarodowych i niezależnych recenzentów. Będzie ona obejmować 2 etapy:

 • Indywidualną ocenę recenzentów
 • Wspólną, uzgodnioną ocenę recenzentów.


Zgodnie z procedurą oceny wniosków w konkursie CCS wniosek maksymalnie może uzyskać 25 punktów. Aby wniosek mógł zostać zarekomendowany do dofinansowania powinien otrzymać co najmniej 15 punktów, w tym w ramach każdego kryterium oceny osiągnąć wymagane progi, których wartości zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Kryteria Progi Waga
1. Zgodność z tematyką konkursu TAK Warunek wstępny
2. Doskonałość naukowa i/lub techniczna  3/5 x3
3. Jakość i skuteczność realizacji i zarządzania 3/5  x1
4. Przewidywane rezultaty projektu 3/5  x1


Ostatecznie ustalenie listy rankingowej wniosków i rekomendowanie wniosków do dofinansowania należy do zadań Komitetu Programowego. Wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymają decyzje finansowe wydane przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących procedury oceny znajduje się w dokumencie pn. ‘Peer Review Guidelines – CCS 2013 Call’.


11. System płatności


Dofinansowanie projektów jest realizowane w formie zaliczek i płatności końcowej, oraz w uzasadnionych przypadkach, refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pierwsza zaliczka wypłacana jest na rachunek bankowy beneficjenta w w wysokości wskazanej w umowie o finansowanie i wykonanie projektu. Kolejne transze wypłacane są po przedstawieniu przez Promotora Projektu wniosku o płatność rozliczającego co najmniej 70% dotychczas otrzymanych środków. Wypłata następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Operatora Programu wniosku o płatność. Promotor Projektu powinien zapewnić realizację płatności do partnerów projektu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


12. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów


Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) przed upływem terminu składania wniosków.
Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor Projektu. Operator Programu nie ma dostępu do wniosków złożonych w konkursie do czasu zakończenia naboru.
Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na  nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.
Szczegółowe instrukcje dla wnioskodawców dotyczące wypełnienia i przesłania wniosków są dostępne w dokumencie ‘Guide for applicants – CCS 2013 Call’.


13. Czas trwania konkursu


System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 13 września 2013 r.


Termin zamknięcia konkursu upływa 15 listopada 2013 r.


14. Dokumenty konkursowe


15. Akty prawne

 • Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (kliknij tutaj aby pobrać plik)
 • Załącznik 12: Zasady ustanawiania I wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych “Badania w ramach obszarów priorytetowych” i „Dwustronna współpraca badawcza” (kliknij tutaj aby pobrać plik)Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, w godzinach od 8.15 do 16.15 CET):

 • Anna Fastyn:  +48 22 39 07 324
 • Hanna Sroczyńska:  +48 22 39 07 123
 • Maciej Jędrzejek: +48 22 39 07 160


Poniższy adres mailowy powinien być używany w celu uzyskania informacji dotyczących Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza: norwaygrants-at-ncbr.gov.pl.