Dokumenty dotyczące realizacji projektu:

1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie

2. Wzór aneksu

3. Wzory wybranych załączników

4. Wzór wniosku o płatność

a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

5. Wzór raportu rocznego

6. Wzór raportu po zakończeniu fazy badawczej

8. Wzór raportu końcowego

a. Wzór raportu końcowego - część A

b. Wzór raportu końcowego - część B

c. Wzór raportu - tabela dot. wskaźników

d. Załącznik nr 1 do raportu końcowego - część B

e. Instrukcja wypełniania raportu końcowego (dot. części B)

Dokumenty Konkursowe:

1. Opis Programu

2. Regulamin I Konkursu

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

4. Wzór umowy (Załącznik nr 9 do Regulaminu)

5. Przewodnik po kwalifikowalności kosztów

6. Załącznik do przewodnika po kwalifikowalności kosztów

7. Karta oceny merytorycznej - nowy dokument

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie:

  1. Oświadczenie łączne
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  3. Instrukcja do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
  5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Dokumenty dodatkowe:

  1. Informacja dotycząca efektu zachęty (analizy porównawczej)
  2. Elementy umowy konsorcjum - nowy dokument
  3. Interpretacja dot. podziału praw własności intelektualnej - nowy dokument


 
Raport z wdrożenia: 

  1. Wzór raportu z wdrożenia Materiały ze szkolenia dotyczącego programu Innowacje Społeczne