Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących dokumentów konkursowych w ramach Programu Innowacje Społeczne oraz mających zastosowanie przepisów prawa.


Kwestie merytoryczne:


1. Czy na procent wsparcia (100% JN, 85% NGO…) wpływa fakt, kto jest liderem konsorcjum?


Nie.


2. Jaki jest maksymalny koszt pilotażu?


Brak jest wskazania limitów kosztów dla fazy pilotażowej. Jedyny limit wynika z wysokości pomocy de minimis, jaka jest przyznawana na tę fazę przedsiębiorcy.


3. Kiedy najwcześniej może się zacząć projekt?


Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu Innowacje Społeczne, finansowanie projektów przewidziano od czerwca br. Projekt może zostać rozpoczęty najwcześniej po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. W konkursie nie przewidziano możliwości refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w okresie po złożeniu wniosku a przed wydaniem decyzji o finansowaniu.


4. Kto podpisuje Oświadczenie łączne z ramienia uczelni w przypadku Uniwersytetu: Rektor, dziekan Wydziału, kierownik zakładu biorącego udział w projekcie, koordynator/reprezentant?


Oświadczenie podpsuje osoba upoważniona – upoważnienie to powinno wynikać z reprezentacji Partnera Konsorcjum bądź z przedstawionego umocowania/pełnomocnictwa.


5. Co to znaczy, że wyniki muszą zostać wdrożone?


Wdrożenie wyników projektu oznacza przede wszystkim zastosowanie wyników projektu w działalności gospodarczej bądź społecznej.


6. Czy do niepublicznej jednostki naukowej stosują się zapisy dot. pomocy publicznej? Tzn. czy taka jednostka może dostać 100% dofinansowania fazy badawczej?


Uczelnia niepubliczna będąca jednostką naukową może ubiegać się o 100% dofinansowania. Zapisy odnośnie pomocy publicznej dotyczą jedynie przedsiębiorcy.


7. Ile może maksymalnie i minimalnie trwać przerwa pomiędzy fazą badawczą a pilotażową związana z oczekiwaniem na akceptację raportu i przekazaniem środków na fazę pilotażową?


Faza pilotażowa jest uzależniona od akceptacji wyników fazy badawczej, aczkolwiek faza ta może być realizowana ze środków własnych bez informacji o akceptacji raportu (w momencie akceptacji wyników następuje refundacja) bądź może nastąpić przerwa pomiędzy fazą badawczą a pilotażową. Zgodnie z warunkami umowy istnieje obowiązek złożenia raportu w ciągu 30 dni od daty zakończenia fazy badawczej. Raport ten jest oceniany przez recenzentów zewnętrznych i jego ocena może potrwać ok. 1 - 2 miesięcy.

8. Czy brak akceptacji fazy badawczej oznacza zwrot dofinansowania na ten element projektu?


Takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o zasady zawarte w umowie obowiązującej dla I Konkursu Innowacje Społeczne.


9. Czy organizacja pozarządowa może być liderem konsorcjum?


Tak.


10. Ile projektów może złożyć jeden podmiot?


Regulamin nie ogranicza liczby wniosków składanych przez jeden podmiot. Wnioskodawcą w Konkursie jest Konsorcjum, zgodnie z definicją zawartą w cz. I pkt 3 Regulaminu, które może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek. W przypadku różnych składów Konsorcjów, mam do czynienia z różnymi Wnioskodawcami.


11. Z jaką datą powinna być podpisana umowa konsorcjum, czy wystarczy podpisanie umowy konsorcjum dopiero po przyznaniu dofinansowania a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?


Umowa o utworzeniu Konsorcjum stanowi załącznik do wniosku i w Konkursie Innowacje Społeczne wymagane jest złożenie kopii podpisanej umowy wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu – stanowi o tym załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.


12. Jakie są kryteria oceny fazy badawczej?


Ocena raportu po zakończeniu fazy badawczej przeprowadzona przez Centrum ma na celu potwierdzenie możliwości zastosowania wyników tej fazy w działalności gospodarczej lub społecznej.


13. Jednostka NGO prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych.  Jak kwalifikowana jest taka jednostka, jako NGO czy przedsiębiorca? Jak interpretować kwestię pomocy publicznej i pomocy de minimis?


Jeżeli NGO prowadzi działalność gospodarczą i znajduje się w rejestrze przedsiębiorców, i w momencie złożenia wniosku zadeklaruje, iż w projekcie występuje jako przedsiębiorca, wówczas zostanie zakwalifikowana zgodnie z deklaracją. Kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm).


14. Czy premiowane będą projekty, których rezultaty będą patentowane, w tym takie, w przypadku których zaplanuje się wystąpienie z wnioskiem o ochronę własności przemysłowej w trakcie projektu?


Ocena merytoryczna projektów i kryteria zawarte w Regulaminie I konkursu nie przewidują specjalnego punktowania wniosków w takim przypadku.


15. Czy projekt może zaproponować jednostka organizacyjna niebędąca jednostka stricte naukową, np. Biuro Karier?


Taka jednostka nie wpisuje się w katalog podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie w Konkursie.


16. Jaka jest minimalna liczba partnerów w projekcie oraz kto może wchodzić w skład Konsorcjum będącego Wnioskodawcą?


Zgodnie z Regulaminem Konkursu w przypadku tzw. Projektów małych – konsorcjum naukowe w skład, którego wchodzą minimum trzy jednostki organizacyjne, w przypadku tzw. Projektów dużych – konsorcjum naukowe w skład, którego wchodzą minimum cztery jednostki organizacyjne. Konsorcjum naukowe składa się z dwóch jednostek naukowych bądź z przedsiębiorcy i jednostki naukowej. W skład takiego Konsorcjum wchodzi również obowiązkowo organizacja pozarządowa.


17. Czy w fazie badawczej może brać udział tylko uczelnia?


Nie. W fazie badawczej mogą brać udział wszystkie podmioty będące partnerami konsorcjum.


18. Czy możliwe jest najpierw podpisanie listu intencyjnego a dopiero po zaakceptowaniu wniosku dostarczenie umowy konsorcjum?


Nie. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu umowa Konsorcjum stanowi załącznik do składanego wniosku o dofinansowanie projektu.


19. Czy dwóch przedsiębiorców może być w konsorcjum?


Tak.


20. Czy w projekcie może wziąć udział partner zagraniczny, który jest dużym przedsiębiorcą?


Może, aczkolwiek nie może ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki, które maja siedzibę na terytorium RP.


21. Jaka ma być trwałość rozwiązań, które zostaną opracowane w ramach projektu? Innowacje społeczne są z natury eksperymentalne i nie zawsze można zagwarantować ich trwałość.


Brak jest zapisów odnośnie trwałości zaproponowanych rozwiązań w ramach Konkursu Innowacje Społeczne.


22. Czy przy projektach dużych składających się z 4 podmiotów obligatoryjny/preferowany jest udział przedsiębiorcy?


Wszystko zależy od specyfiki projektu. Udział przedsiębiorcy w realizowanym projekcie nie jest preferowany niemniej jednak jego udział może przyczynić się do spełnienia warunku współpracy międzysektorowej zdefiniowanej w Regulaminie Konkursu. Natomiast w konkretnych projektach może być cennym partnerem zwiększającym szansę na skuteczną realizację celów projektu. Udział przedsiębiorcy może być oceniany przez Zespół Ekspertów w kontekście nawiązania współpracy międzysektorowej na etapie preselekcji Wniosków.


23. Czy przedmiotem projektu w ramach konkursu może być udoskonalenie już istniejących produktów i rozwiązań?


Tak, zgodnie z definicją badań przemysłowych i prac rozwojowych zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).


24. Czy w ramach jednego projektu mogą powstać dwa pilotażowe produkty odpowiadające (wzajemnie się uzupełniające, odpowiadające na te same potrzeby)?


Tak.


25. Czy samorząd może być partnerem konsorcjum?


Tak, aczkolwiek nie może ubiegać się o dofinansowanie realizowanych zadań.


26. Czy projekt musi mieć zasięg ogólnopolski?


Nie.


27. Czy podmiotem w konsorcjum może być instytut, jeśli wydział udzieli pełnomocnictwa (czy potrzebne jest pełnomocnictwo rektora wyższej uczelni)?


Jednostką, która może wejść w skład konsorcjum, jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni - zgodnie ze statutem uczelni, ale umowę konsorcjum z przedsiębiorcą podpisuje uczelnia w imieniu swoich jednostek organizacyjnych.


28. Czy kosztorys projektu tworzymy zbiorczo, czy również osobno dla każdego Partnera?


Zbiorczo, ale w podziale na zadania/podzadania, do których przypisani są właściwi partnerzy.


29. Kiedy najpóźniej można zacząć realizację projektu? (czy mogę na przykład wpisać w harmonogramie rozpoczęcie projektu w styczniu 2014?)


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.), wskazuje iż pomoc publiczna i pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r. co oznacza, iż podpisanie umowy o dofinansowanie projektu powinno nastąpić najpóźniej do wskazanej ww. daty.


30. Jeśli 1 zadanie realizowane jest przez 2 konsorcjantów to w harmonogramie tworzymy 2 wiersze dla tego zadania?


Tak, w podziale na podzadania.


31. Co oznacza współpraca sektorowa? Czy testy produktu na różnych grupach społecznych mieszczą się w tej definicji?


Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie:
Współpraca międzysektorowa – nawiązanie współpracy pomiędzy sektorami: państwowym, prywatnym i pozarządowym; Zgodnie z kryteriami preselekcji projektu zapewniona jest współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym o dużej wartości dodanej – współpraca ta odnosi się do zawiązanego konsorcjum.


32. Jeśli 1 konsorcjant wnosi patent to jak to wpływa na późniejszy podział praw co do produktu tworzonego w projekcie?


Wnoszona do projektu własność intelektualna powinna zostać najpierw wyceniona i dopiero wówczas może to stanowić podstawę do podziału praw własności.


33. Czy przedsiębiorstwo może występować w projekcie jako "partner obserwator" bez budżetu, zainteresowany wynikami projektu (udział przedsiębiorcy we wdrożeniu)?

Tak.


Kwestie finansowe:


34. W jakim zakresie wydatki Sp. z o. o. podlegają Ustawie o Zamówieniach Publicznych - czy muszę ogłaszać przetargi według tych samych reguł co Uniwersytet, czy odpowiadam tylko za gospodarne i rozsądne wydawanie pieniędzy publicznych?


Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Przedsiębiorczy – pamiętając o gospodarnym i rozsądnym wydatkowaniem pieniędzy publicznych.


35. Czy drukarka 3D będzie uznana za aparaturę naukową?


Zgodnie z definicją – za aparaturę naukową uznajemy zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.


36. 70% przy kategorii E oznacza, ze w całkowitym budżecie projektu usługi te nie mogą przekraczać 70% czy też, że w tej kategorii wydatki mogą być pokryte jedynie do wysokości 70%?


70% całkowitych kosztów kwalifikowanych w danej fazie.


37. Czy oprogramowanie wytworzone w ramach projektu może być po jego zakończeniu udostępnianie odpłatnie?


Tak.


38. Jak długo może potrwać analiza wniosku o płatność - jaki czas należy przewidzieć do momentu otrzymania kolejnej płatności?


Centrum weryfikuje Wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania poprawnego i kompletnego wniosku.


39. Czy zatrudnienie ekspertów zewnętrznych (niebędących pracownikami jednostki naukowej) to kategoria W czy E?


Kategoria E.


40. Czy odpłatne zbycie wytworzonego oprogramowania, nie nosi znamion zbycia prototypu, a tym samym obniżenia wartości dofinansowania?


Nie.


41. Czy wynagrodzenie koordynatora projektu może być kwalifikowane w kategorii W?


Zgodnie ze wskazaniem katalogu kosztów do programu Innowacje społeczne – może być kwalifikowane w kategorii W.


42. Jak wygląda możliwość zatrudniania podwykonawców do części zadań, tj. zlecania części prac na umowę o dzieło/zlecenie? Np. wykonanie strony internetowej projektu czy wykonanie części ekspertyzy?


W uzasadnionych przypadkach jest dopuszczalne taka forma zatrudnienia. Dotyczy kategorii E.


43. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt roboczogodziny woluntariusza rozliczany w ramach wkładu własnego organizacji pozarządowej (np. stowarzyszenia)?


Wycena pracy wolontariusza powinna uwzględniać standardową stawkę godzinową i/lub dzienną za wykonywanie określonej czynności oraz odwołanie do obowiązujących stawek za pracę o podobnym charakterze w podobnym okresie czasu świadczonych dla podmiotów o zbliżonym charakterze działań.


44. Czy finansowany jest zakup aparatury czy tylko amortyzacja?


Finansujemy zakup i/lub amortyzacje. Więcej informacji znajduje się w Przewodniku po kwalifikowalności kosztów programu Innowacje społeczne.


45. Czy rachunki za lokal biurowy, gdzie będzie biuro i laboratorium projektowe, można wykazać jako wkład własny? W której kategorii go wpisać, jeśli to wydzielony lokal tylko na potrzeby projektu i nie będzie tam innej działalności?


Tak, można wykazać w kosztach ogólnych.


46. Czy delegacje zagraniczne są kosztem kwalifikowanym projektu?


Tak, jeżeli związane są bezpośrednio z zadaniami projektu i dotyczą zespołu realizującego projekt.


47. Obowiązek stosowania PZP w przypadku umów zleceń z personelem wykazanym we wniosku. Czy można zatrudnić osobę przy realizacji wniosku bez PZP, gdy jej nazwisko zostało wskazane we wniosku?


Zgodnie z Państwa wewnętrznymi regulacjami w Jednostce.


48. Czy koszty ogólne musimy dzielić na zadania?


Tak.


49. Czy dopuszczalne jest, aby jeden z konsorcjantów zlecił drugiemu wykonanie zadania w ramach swoich kosztów E?

Nie.


50. Czy koordynację (koszt W) muszę wpisać w poszczególne zadania czy może ona być osobnym zadaniem?


Koordynacja powinna być przypisana do poszczególnych zadań.


51. Czy za wkład własny można uznać CZĘŚĆ wynagrodzenia?


Tak.


52. Jak uwzględniamy w kosztorysie wkład własny?


Kwotę wkładu własnego przyporządkowuje się do kategorii kosztów (W, A, G, E, Op i O) na pokrycie części kosztów kwalifikowanych w projekcie.


53. Jak rozwiązana jest kwestia obliczania proc. wkładu własnego w kosztorysie, gdy wykonywane jest przez kilka różnych podmiotów konsorcjum?

Wskazane jest realizowanie danego zadania przez jeden z podmiotów konsorcjum i wskazanie dla każdego podmiotu osobno wymaganego wkładu własnego zgodnie z intensywnością pomocy publicznej i pomocy de minimis.

54. Z jaką częstotliwością rozliczamy się Wnioskami o płatność?  W prezentacji zostało pokazane ze do 15.11? Czy tylko jeden wniosek o płatność rocznie? Czy w zależności od fazy projektu?


Wniosek o płatność składny jest raz w roku, najpóźniej do 15 listopada danego roku. Warunkiem natomiast otrzymania środków na zadania fazy przygotowania do wdrożenia jest pozytywna ocena raportu po fazie badawczej.