1. Czy można wnioskować o dofinansowanie tylko fazy badawczej?

Można wnioskować o dofinansowane tylko fazy badawczej lub fazy badawczej i wdrożeniowej łącznie.

2. Jaki jest maksymalny okres realizacji projektu, który zawiera tylko fazę badawczą?


Maksymalny okres realizacji projektu, który zawiera tylko fazę badawczą wynosi 3 lata.

3. Czy faza badawcza musi zawierać zarówno badania podstawowe, przemysłowe jak i prace rozwojowe?


Nie, wnioskodawca ma dowolność w tym zakresie.
Należy jednak pamiętać, że badania podstawowe mogą być prowadzone wyłącznie przez jednostki naukowe, a ich koszty kwalifikowane mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu.

4. Czy ten sam podmiot może być Wnioskodawcą w jednym projekcie i wykonawcą w innym projekcie. Czyli wchodzi w skład dwóch niezależnych od siebie konsorcjach, ale w odmiennych rolach?


Tak.  Regulamin nie ogranicza liczby wniosków składanych przez jeden podmiot.

5. W jakim języku powinna być opisana część B wniosku wstępnego i pełnego?

W języku angielskim.

6. Czy można zgłaszać projekty na kwotę niższą niż 10.000.000 PLN?


Tak. Jednak celem programu STRATEGMED jest finansowanie projektów o większej wartości niż 10 mln PLN.


7. Czy warunkiem koniecznym jest aby w konsorcjum znajdował się przedsiębiorca?


Nie, zgodnie z regulaminem w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej pięć jednostek organizacyjnych, w tym:
a)    co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, oraz
b)    jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne, takie jak np. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.);

8. Czy warunkiem koniecznym jest udział w konsorcjum naukowego podmiotu zagranicznego?


Nie, nie jest to warunek konieczny.

9. Czy konsorcjum musi czy może składać się z 5 podmiotów?


W skład konsorcjum musi wejść min. 5 jednostek organizacyjnych, jest to warunek konieczny.

10. Czy podmiotem konsorcjum może być partner zagraniczny?


W konsorcjum mogą również uczestniczyć jednostki zagraniczne (jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne), przy czym podmioty mające siedzibę poza granicami RP nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jednocześnie konsorcjum musi spełniać warunki określone Regulaminem konkursu, tzn. musi to być konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z pózn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008) albo co najmniej dwie jednostki naukowe, a łącznie konsorcjum obejmuje co najmniej pięć jednostek organizacyjnych.
Podstawowych 5 jednostek w konsorcjum musi mieć siedzibę na terenie RP. Jednostka zagraniczna nie mająca siedziby na terenie RP może występować jako 6 i kolejna.

11. Czy jest obowiązujący wzór umowy konsorcjum?


Nie ma  wzoru umowy konsorcjum. Centrum na stronie internetowej przedstawia rekomendacje dotyczące jej elementów.


12. Czy umowa konsorcjum musi być zawarta przed złożeniem wniosku wstępnego/właściwego?


Dostarczenie podpisanej umowy konsorcjum wymagane jest na etapie podpisywania umowy z NCBR (wg załącznika nr 8 do regulaminu poz. nr 2).

13. W jakim języku powinna być sporządzona umowa konsorcjum?


Wybór języka należy do partnerów, przy czym w przypadku sporządzenia umowy w innym języku, niż język polski, konsorcjum może być poproszone o dostarczenie tłumaczenia przysięgłego umowy.

14. Czy Fundacja wpisana do rejestru przedsiębiorców ma możliwość przystąpienia do konkursu w ramach konsorcjum?


Warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów wspólnotowych jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, tj. oferowanie towarów i usług na rynku – niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania. Spełnienie formalnych przesłanek, takich jak wpis do krajowego rejestru przedsiębiorców nie jest zatem rozstrzygający. Jeżeli fundacja, której dotyczy pytanie, faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czyli oferuje usługi lub produkty, konkurując na zasadach wolnorynkowych z innymi podmiotami gospodarczymi, to może jako przedsiębiorca ubiegać się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej. Trzeba jednak pamiętać, że jej zdolność do przeprowadzenia prac związanych z przygotowaniem wyników prac badawczych do wdrożenia będzie podlegała ocenie merytorycznej (pkt II.12 Regulaminu: Faza przygotowań do wdrożenia jest realizowana przez podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu.).

15. Czy oświadczenie (o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł oraz niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) jest wymagane oddzielnie dla każdego z podmiotów konsorcjum czy jedno wspólne?


Na poziomie wniosku wstępnego wymagane jest jedno wspólne oświadczenie w imieniu wszystkich wnioskodawców (Załącznik 1a do regulaminu poz. 19).


Na poziomie wniosku pełnego wymagane jest dostarczenie oddzielnych oświadczeń od każdego konsorcjanta – (Załącznik nr 4 do regulaminu poz. nr 1).


16. Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest przedsiębiorcą?


Warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów wspólnotowych jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, tj. oferowanie towarów i usług na rynku – niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania. Spełnienie formalnych przesłanek, takich jak wpis do krajowego rejestru przedsiębiorców nie jest rozstrzygający.


Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe m.in. z odpłatnej działalności leczniczej, a także z wydzielonej działalności innej niż odpłatna działalność lecznicza, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności. Jeżeli zatem SPZOZ faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czyli oferuje usługi lub produkty, konkurując na zasadach wolnorynkowych z innymi podmiotami gospodarczymi, np. w zakresie będącym przedmiotem finansowania fazy badawczej (świadczy usługi badawcze na zasadach komercyjnych) albo fazy przygotowań do wdrożenia (prowadzi usługową działalność w zakresie prac przygotowawczych do wdrożenia wyników badań) i ubiega się o dofinansowanie na ten rodzaj działalności, to należy go uznać za przedsiębiorcę, podlegającego przepisom o pomocy publicznej.

17. Na jakim etapie wymagana jest zgoda Komisji Bioetycznej?


We wniosku wstępnym należy jedynie umieścić informację czy realizacja projektu obejmuje wykonanie badań lub doświadczeń w dziedzinach wymagających zgody lub zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów (np. zgody Komisji Bioetycznej). Jeśli taka zgoda jest wymagana to zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu należy dołączyć ją do wniosku pełnego.

18. Czy koszt adaptacji pomieszczeń może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Adaptacja ta jest niezbędnym elementem projektu.

Koszt ten może być kosztem kwalifikowanym.

19. Kiedy koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym a kiedy jest kosztem niekwalifikowalnym?

Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym jeżeli rozpoczął się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z Projektem   (§ 11 ust. 21 Umowy o wykonanie i finansowanie projektu (…) – Załącznik nr 9 do Regulaminu.

Jednocześnie, zgodnie z § 9Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę:audyt projektu rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu”.

20. Czy jest ograniczenie kwoty, jaka może być przeznaczona na finansowanie aparatury badawczej dla potrzeb konsorcjum i projektu?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – przewodnik kwalifikowalności kosztów, nie ma takiego ograniczenia. Jednakże przyporządkowanie kosztów i ich wielkość musi być uzasadniona celami projektu i podlega ocenie merytorycznej.

21. Pkt 7 II części Regulaminu stanowi, że „W przypadku jednostki naukowej, spełniającej kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych, do której nie maja zastosowania przepisy dot. pomocy publicznej, w szczególności przepisy Rozporządzenia, intensywność dofinansowania fazy badawczej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Czy taki wniosek otrzyma 0 pkt w 6 kryterium oceny? Czy będą Państwo stosować inne zasady w takich przypadkach?

Ocenie podlega całe konsorcjum. Jeżeli żaden z partnerów nie wniesie wkładu własnego wtedy cały wniosek otrzyma 0 pkt. w 6 kryterium oceny, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.

22. Kto odpowiada za realizację projektu, Beneficjent (np. uczelnia), która składa projekt czy przedsiębiorstwo, które jest partnerem, ale głównie prowadzi fazę przygotowawczą do wdrożenia. Pytanie odnosi się do sytuacji, w której Uczelnia wywiąże się bardzo dobrze z fazy badawczej a następnie przedsiębiorca nie osiągnie zamierzonych efektów.

Zgodnie z zapisami umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu) wykonawcą projektu jest lider konsorcjum. Zobowiązania Wykonawcy opisane są w § 4. Między nimi znajduje się zapis: „Wykonawca i Współwykonawcy zobowiązują sie zapewnić w Umowie konsorcjum prawidłową realizację Projektu przez wszystkich członków Konsorcjum oraz wykonywanie przez nich wszelkich obowiązków, które są niezbędne do realizacji Umowy (…)”.

Zgodnie z § 16 ust. 9 umowy: „Centrum może żądać zwrotu do 30% Dofinansowania, na podstawie oceny raportu z wdrożenia wyników Projektu, o którym mowa w § 8 ust. 7 Umowy, jeśli z oceny tej wynika, że zaniechanie lub niewłaściwe wykorzystanie nastąpiło z winy Wykonawcy.”

23. Ile wynosi maksymalne dofinansowanie na poszczególne fazy projektu?

Maksymalnypoziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych)

Rodzaj jednostki

Jednostka naukowa

Mikro/małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

Inne

Faza badawcza

Badania podstawowe*

100%

0

0

0

0

Badania przemysłowe

50% + 20% + 15%

(do 80%)**

50% + 10% + 15%**

50% + 15%**

75%

Prace rozwojowe

25% + 20% + 15%**

25% + 10% + 15%**

25% + 15%**

Faza przygotowań do wdrożenia***

90%

90%****

90%

*koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem.

** zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 28.10.2008 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 215 poz 1411 z późn. zm.)

*** dofinansowanie może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu

**** dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia w przypadku przedsiębiorcy (jest przyznane pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej) i stanowi pomoc de minimis

24. Czy warunkiem koniecznym jest aby w konsorcjum znajdowała się co najmniej jedna jednostka naukowa?

Tak, jest to warunek konieczny.

25.Proszę o informację czy wniosek wstępny podpisuje wyłącznie lider konsorcjum, czy też wszyscy partnerzy?

Wniosek wstępny podpisuje osoba/y uprawnione do reprezentowania całego konsorcjum (Lider).

26.  Jakie załączniki wymagane są do wniosku wstępnego? Jakie załączniki wymagane są do wniosku pełnego?

W przypadku podpisania Wniosku wstępnego przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy  nie są wymagane żadne załączniki. Jeśli wniosek podpisuje osoba/osoby, których pełnomocnictwo nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących wymagane jest dołączenie podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF.

Wykaz załączników do wniosku pełnego znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

27.  Czy Liderem może być podmiot zagraniczny?

Nie. Liderem musi być jednostka posiadająca siedzibę na terenie RP

28. Czy dwa wydziały tej samej uczelni mogą być odrębnymi jednostkami organizacyjnymi w konsorcjum?

Wydziały, będące jednostkami organizacyjnymi uczelni, nie posiadają odrębnej od uczelni podmiotowości prawnej, pozwalającej im występować samodzielnie w obrocie cywilnoprawnym. Zatem nie mogą ubiegać się o dofinansowanie jako dwie różne jednostki naukowe w konsorcjum naukowym.

29. Czy  projekty w Strategmed  mogą obejmować  badania, które zmierzałyby do opracowania nowych leków?
 
Z założenia program STRATEGMED nie jest nakierowany na finansowanie projektów dotyczących opracowywania leków, jednakże zgodnie z tematami nie wyklucza całkowicie takiej możliwości.